Přechodný pobyt občana EU

Pobyt občana EU a jeho rodinných příslušníků na území EU je upraven v části 1., hlava III, díl 2zákona o pobytu cizinců. Ustanovení § 18 písm. c)  zákona o pobytu cizinců výslovně stanoví, že „cizinec může pobývat na území přechodně bez víza, je-li občanem EU.“ To znamená, že může v ČR pobývat bez jakéhokoli zvláštního povolení po libovolně dlouhou dobu, a to pouze na základě cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Jedinou povinností je, pokud předpokládaná délka pobytu překročí 30 dnů, do 30 dnů ode dne vstupu, ohlásit na policii místo pobytu.

Přechodný pobyt bez registrace

Výše uvedené pravidlo, že občan EU může v ČR pobývat bez jakéhokoli povolení (§ 18/c), znamená, že občan EU nespáchá žádný přestupek, pokud nepožádá o potvrzení o přechodném pobytu dle § 87a. Občan EU tedy může pobývat v ČR ilegálně pouze v případě, že je vyhoštěn. Ovšem i na občany EU se podle cizineckého zákona vztahuje tzv. „ohlašovací povinnost“, pokud doba jejich předpokládaného pobytu v ČR bude delší než 30 dnů. V takovém případě musí ve lhůtě do 30 dnů ode dne vstupu na území ČR ohlásit svoji přítomnost příslušnému odboru cizinecké policie dle místa pobytu v ČR.

Přechodný pobyt s registrací

Občan EU může požádat o vydání potvrzení o přechodném pobytu nebo-li registraci pobytu, pokud hodlá v ČR pobývat po dobu delší než 3 měsíce.

Jedná se o zvláštní pobytové oprávnění, na které je právní nárok. Potvrzení o přechodném pobytu není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv. Proto v tomto případě zákon ani nepoužívá výrazu „povolení“ k přechodnému pobytu. O toto pobytové oprávnění se žádá především z praktických důvodů, kdy je potřebné se prokázat úředním potvrzením o svém pobytu v ČR, např. pro jiný úřad, pro vznik nároku na sociální dávky anebo pro zaměstnavatele.

Takto zaregistrovat pobyt lze buď za určitým účelem (zaměstnání, samostatná výdělečná činnost nebo studium) anebo bez určení účelu. Občan EU již tedy nepotřebuje nutně prokazovat účel svého pobytu. Je-li však účel pobytu uváděn, v takovém případě musí občan EU předložit při žádosti o registraci pobytu doklad potvrzující účel pobytu. Tuto registraci pobytu je nutno odlišit od hlášení místa pobytu.

Přechodný pobyt občana EU

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: