Slovo úvodem

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou manuál, který pro vás připravily tři neziskové organizace, ve snaze usnadnit integraci cizinců, eliminovat diskriminaci této skupiny a přispět k naplňování hlediska rovných práv všech osob bez ohledu na státní příslušnost. Autoři a autorky pocházejí ze Sdružení pro integraci a migraci, z Organizace pro pomoc uprchlíkům a z Multikulturního centra Praha. Bez výjimky platí, že každý z těch, kdo se podíleli na tvorbě tohoto materiálu, má dlouholeté zkušenosti s prací pro neziskový sektor v oblasti migrace. Texty jsme tak záměrně orientovali přímo na cizince a cizinky samotné, ale s ohledem na zpracování jednotlivých témat tento materiál může a snad i bude sloužit řadě dalších osob. Možná jste také pracovníci neziskových organizací nebo se angažujete v odborových organizacích, možná jste jen v soukromém kontaktu s cizinci. Ať tak či tak, společně můžeme nalézt odpovědi na otázky, které přináší každodenní život cizinců u nás. V tomto online manuálu proto naleznete poměrně podrobný návod, který poslouží ve chvílích, kdy nastanou nějaké problémy. V ideálním případě i dříve, protože je důležité být včas informován a poučen.

Z našich zkušeností vyplývá, že některé zdánlivě patové situace mohou mít překvapivě jednoduchá východiska a řešení. Chce to jen vědět kde začít, na koho se obrátit nebo naopak komu se obloukem vyhnout. Být připraven a znát svá práva. Vědět, jaké skutečnosti mohou nastat a jak jim lze předcházet, pokud právě nejsou podle našich představ. To vše, věříme, náš manuál splňuje.

Manuál byl cíleně vytvořen s ohledem na cizince a cizinky, kteří mají co do činění s trhem práce v České republice. Proto nejprve hned v úvodní kapitole řeší pobytové otázky - jsou bez debat alfou a omegou pro následnou účast na legálním trhu práce. Druhá kapitola se pak už přímo věnuje zaměstnávání cizinců. Řeší pracovní poměr, jeho vznik, zánik, podmínky, stejně tak jako i jevy, které s ním mohou souviset, jako je například vymáhání dlužné mzdy, obrana před diskriminací či popis a rizika tzv. švarcsystému či prekérního zaměstnávání. Třetí kapitola se samostatně věnuje velkému tématu bezpečnosti práce a naleznete zde mimo jiné i rady pro případy úrazů či nemocí z povolání. Jelikož se některé otázky z oblasti pracovního práva týkají výlučně žen, kterým také zákonodárce přiznává v některých případech větší míru ochrany, čtvrtá kapitola se týká výlučně cizinek a řeší množství otázek spojených s těhotenstvím, kojením, péčí o děti, mateřskou či rodičovskou dovolenou. Přináší i praktické návody na skloubení rodinného a pracovního života cizinek. Protože se však o děti nestarají výhradně ženy, některá zde zmíněná témata jsou samozřejmě relevantní i pro mužskou část populace. Pátá a šestá část pak představují ryze praktické kapitoly, kde naleznete nejprve kontakty a popis důležitých organizací asubjektů s pravomocí aktivně vystupovat v otázkách zahraniční zaměstnanosti (úřady práce, inspektoráty aj.),jakož i vzory smluv, žalob i stížností, které můžete použít v případech, kdy věci nejsou takové, jaké by měly být a kdy je třeba se připravit na soudní či správní řešení pracovněprávních sporů.

Manuál byl vytvořen v rámci projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, podpořeného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Důležité je zmínit, že předkládané údaje jsou relevantní k datu 1. ledna 2014. Jelikož je velmi pravděpodobné, že v nejbližší době dojde ke změně legislativy a následně i praxe, tak jak je tomu ostatně v cizineckých otázkách zvykem, doporučujeme sledovat webové stránky našich organizací, kde se pokusíme i do budoucna aktualizovat všechny informace.

Přejeme si, a především přejeme konkrétně vám, kteří pocházíte z řad cizinců a cizinek, aby se váš život v České republice ubíral tím správným směrem a pokud ne, abyste byli schopni drobné či větší problémy vyřešit vždy hladce, v souladu s právem a k vaší spokojenosti. Doufáme, že se náš manuál stane jedním z vašich spolehlivých průvodců. Pro nás ostatní z většinové společnosti pak věříme, že tato publikace bude vodítkem, jak pomoci těm, kteří mají horší startovní pozici. V tomto případě způsobenou jiným cestovním dokladem, národností, jinou státní příslušností.

Žijeme tu společně, a jedině společně tak můžeme čelit výzvám, které integrace přináší.

Za autorský tým, Mgr. Pavla Hradečná