Práva a povinnosti

Odvody

Zaměstnavatel má povinnost odvádět za Vás sociální pojištění, které obsahuje pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Sazba sociálního pojištěnízaměstnance je 6,5 % a zaměstnavatel hradí 25 %, celkem tedy 31,5 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí měsíčně.

Zaměstnavatel je povinen odvádět za zaměstnance zdravotní pojištění: sazba zdravotního pojištění zaměstnavatele je 9 %, zaměstnanec hradí 4,5 %, celkem 13,5 % z hrubé mzdy. Pojištění se odvádí se měsíčně.

Zaměstnavatel je povinen vypočíst zálohu na daň z příjmu a tuto daň za Vás odvést. Daň z příjmu činí 15%.

Při skončení pracovního poměru nebo DPČ je Vám zaměstnavatel povinen vydat zápočtový list. Zápočtový list musí obsahovat: údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr nebo DPČ, druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a další skutečnosti. V případě nesrovnalostí nebo porušení povinností zaměstnavatele můžete kontaktovat příslušný finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu nebo inspektorát práce.

V zaměstnání máte právo na rovné zacházení s ostatními zaměstnanci (např. s českými občany) a nesmíte být nikým diskriminováni. Pokud je ve Vašem případě porušeno rovné zacházení, nebo jste-li diskriminován/a, můžete dát stížnost na úřad práce anebo se u soudu domáhat:

-      upuštění od porušování zákona        

-      odstranění následků porušování

-      poskytnutí přiměřeného zadostiučinění (např. veřejné omluvy) nebo         

-      náhrady nemajetkové újmy v penězích, pokud byla ve značném případě snížena Vaše lidská důstojnost (výši náhrady určí soud)

Za diskriminaci se považuje i obtěžování, včetně obtěžování sexuálního, diskriminování prostřednictvím třetí osoby nebo tzv. pronásledování, kterým je postih určité osoby za to, že se domáhala svých práv dle antidiskriminačního zákona.

Pracovní doba a doba odpočinku

Máte právo na přestávku v práci na jídlo a odpočinek, a to nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Délka přestávky musí být nejméně 30 min.

Práce přesčas Vám může být nařízena jen výjimečně. Nesmí být delší než 8 hodin v jednotlivých týdnech.

Pokud jste pro nemoc na neschopence (lékař Vás uznal práce neschopným/-nou), tak nepracujte a zdržujte se na adrese, kterou jste uvedl/a jako místo pobytu v době nemoci.

Dovolená

Dovolená za kalendářní rokje minimálně 4 týdny v kalendářním roce, ale můžete si dohodnout i více. Na dovolenou máte nárok, pokud nepřetržitě pracujete pro jednoho zaměstnavatele alespoň 60 dnů v kalendářním roce. Pokud nepracujete celý, kalendářní rok náleží Vám poměrná část dovolené (1/12 roční dovolené, a to za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru).

Dovolená za odpracované dny: za každých odpracovaných 21 dnů Vám náleží 1/12 dovolené za kalendářní rok.