Podnikání

AKTUÁLNÍ INFORMACE NAJDETE NA STRÁNCE SIMI

Rozdíl mezi zaměstnáním a podnikáním spočívá v závislosti či nezávislosti činnosti: zatímco zaměstnanec vykonává tzv. závislou činnost jménem zaměstnavatele a dle pokynů a na odpovědnost zaměstnavatele, podnikatel vykonává nezávislou či samostatnou činnost, vykonává ji na vlastní účet a na vlastní odpovědnost. Pokud podnikatel vykonává závislou činnost, tedy např. fakticky vykonává práci v nějaké firmě, může se jednat o tzv. švarcsystém, což je nelegální práce.

Abyste mohl/a na území České republiky pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), musíte mít živnostenské oprávnění a povolený pobyt na území České republiky(buď formou dlouhodobého víza nebo formou povolení k pobytu).

Podnikat lze na základě živnosti volné nebo živnosti vázané. Obě tyto živnosti jsou živnosti ohlašovací, tzn. oprávnění provozovat živnost, vzniká, pokud splníte zákonné podmínky, a to dnem ohlášení živnosti živnostenskému úřadu.

Před tím, než začnete podnikat, můžete si vyplnit jednotný registrační formulář, který si vyzvednete např. na živnostenském úřadu, dle místa zamyšleného podnikání nebosi jej stáhnete přes internet. Tímto ohlásíte živnost, zaregistrujete se na daň z příjmu fyzických osob, na sociální (důchodové a nemocenské) pojištění a (pokud jste ho účastni) na veřejné zdravotní pojištěni.

Ohlášení musí obsahovat:

 • jméno
 • příjmení
 • rodné číslo (pokud Vám bylo přiděleno)
 • datum narození
 • bydliště mimo území České republiky
 • místo pobytu v České republice (pokud byl povolen)
 • místo podnikání (název obce, její části, název ulice, číslo popisné a orientační, bylo-li přiděleno, poštovní směrovací číslo)
 • předmět podnikání, případně další doplňující údaje vztahující se k rozsahu živnostenského oprávnění
 • identifikační číslo (pokud bylo přiděleno)
 • dobu povoleného pobytu (pokud pobýváte na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu)
 • případný požadavek na automatickou změnu adresy místa podnikání na adresu bydliště.

Podmínky pro práci na základě živnostenského oprávnění:

 • 18 let nebo více, způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost (tj. že jste nebyl/a pravomocně odsouzen/a pro úmyslný trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo s předmětem podnikání, o který žádáte nebo který ohlašujete, pokud se na Vás nehledí, jako byste nebyl/a odsouzen/a; bezúhonnost se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů),
 • v případě vázané živnosti ještě splnění požadavků pro její provozování.

Živnost volná:pro její výkon musíte splnit pouze všeobecné podmínky, tedy zaregistrovat se a prokázat bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů.

Živnost vázaná: pro její výkon musíte kromě všeobecných podmínek prokázat odbornou způsobilost.

Pokud jste občanem/-kou členského státu Evropské unie, můžete prokázat odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Možnost vykonávat práci na základě živnostenského oprávnění prokážete výpisem ze živnostenského rejstříku, pokud ho ještě nemáte, tak stejnopisem ohlášení s razítkem data, kdy bylo ohlášení živnostenskému úřadu doručeno. Živnostenský rejstřík je dostupný on-line na www.rzp.cz.

Povinnosti: Musíte platit daně, sociální a zdravotní pojištění.

Musíte řádně vést účetnictví a každý rok musíte ke dni 31. 3. podat daňové přiznání za předchozí rok. Ke dni 30. 4. musíte zdravotní pojišťovně doložit přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojištění ve stejném termínu musíte správě sociálního zabezpečení předat přehled o příjmech a výdajích – sociální pojištění.

Můžete vykonávat jen to, k čemu máte živnostenské oprávnění.

Správní poplatek

Poplatek za ohlášení živnosti činí 1.000,-Kč.

Za první výpis ze živnostenského rejstříku neplatíte nic, za každý další výpis pak hradíte 20,-Kč za každou započatou stranu.

Změnu údajů nahlásíte pouze na živnostenském úřadu, ten by měl následně informovat ostatní úřady. Raději se však přesvědčte o tom, že změna byla skutečně nahlášena.

V případě, že své služby poskytujete v rámci podnikatelské činnosti, je pro Vás výhodné uzavřít s tím, komu služby poskytujete, písemnou smlouvu, např. o poskytování služeb. Ve smlouvě přesně stanovíte rozsah poskytovaných služeb, podmínky, za kterých budou tyto služby poskytovány, odměnu atd. Písemná smlouva poskytuje garanci pro případné spory a usnadňuje vymahatelnost práv.

Svým klientům pak za poskytnuté služby vystavujte faktury!!! Záleží na dohodě mezi Vámi a klientem, zda bude fakturace probíhat měsíčně či za každou poskytnutou službu jednorázově.