Povinnost pečovat o bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Ochrana zdraví je jednou ze stěžejních hodnot společnosti a velkou roli hraje i ve světě práce. Výkon práce (závislé i nezávislé) nikdy nesmí vést k poškození zdraví, popř. že ochrana zdraví má přednost před efektivitou pracovních výsledků.

Žádný pracovník není povinen nasazovat při své práci svůj život nebo své zdraví; výjimku tvoří jen příslušníci bezpečnostních sborů jako policisté či hasiči.

Jste-li zaměstnanec/zaměstnankyně, podle zákoníku práce, jste tak oprávněn/á odmítnout výkon práce, o níž máte důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje Váš život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných osob.Takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance.

Jste-li osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), zákoník práce se na Vás nevztahuje, ovšem při nezávislé práci nepodléháte žádným příkazům, a tudíž Vám nikdo nemůže nařídit práci, která by byla nebezpečná. Ovšem i Vy máte právo chránit své zdraví při práci, ba dokonce máte i povinnost tak činit. Nový občanský zákoník obecně ukládá všem, že každý je povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného, vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života. Každý výkon práce je bezpochyby případem, který tuto prevenční povinnost ukládá.

V zaměstnání je primárně odpovědným za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnavatel. Především musí dodržovat jednu ze základních zásad pracovněprávních vztahů, kterou jsou „uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky“.

Zaměstnavatel musí plnit tyto obecné povinnosti:

 • Zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví nejen pro své zaměstnance, nýbrž pro „všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích“
 • Nést všechny náklady spojené s BOZP  a tyto náklady nesmí ani nepřímo přenášet na zaměstnance
 • Zajišťovat zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby mohli řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistí-li závady, je povinen učinit opatření k jejich odstranění
 • Vyhodnocovat rizika práce pro zdraví, soustavně zaměstnance (a to i jiných zaměstnavatelů) informovat o zdravotních rizicích, přijímat opatření pro mimořádné události jako např. požár či povodeň a zajistit zaměstnancům preventivní zdravotní péči
 • Řádně proškolit své zaměstnance v oblasti BOZP Za účelem minimalizace zdravotních dopadů soustavně přizpůsobovat pracovní podmínky potřebám zaměstnanců a nahrazovat fyzicky namáhavé práce novými postupy
 • Nesmí volit takový způsob odměňování zaměstnanců, při kterém jsou zaměstnanci vystaveni zvýšenému nebezpečí újmy na zdraví a jehož použití by při zvyšování pracovních výsledků vedlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců
 • Zajistit zákaz kouření na pracovišti
 • Poskytnout zaměstnancům v případě zdravotních rizik práce osobní ochranné pracovní prostředky (např. ochranné přilby, brýle či vyhřívané vesty, mycí prostředky) a – v prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění nebo plní ochrannou funkci – též pracovní oděv a/nebo obuv.Poskytnutí těchto předmětů nelze nahradit finančně.
 • Mít buď sám odbornou způsobilost k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví anebo zaměstnat tzv. bezpečnostního technika.

Školení BOZP by nemělo být nahrazeno pouhým podepsáním poučení. Při školení i všech poučeních žádejte, aby byla provedena či předložena v jazyce, kterému dobře rozumíte!

Vůči některým zaměstnancům má zaměstnavatel řadu dalších zvláštních povinností. Jedná se zejména o zaměstnance, kteří jsou zařazeni do rizikovějších kategorií prací. Dále vůči ženám v souvislosti s těhotenstvím a mateřstvím a vůči mladistvým, pro které jsou navíc některé práce zakázány.

Výše uvedené povinnosti mají zaměstnavatelé vůči svým zaměstnancům. Jakožto zaměstnanec/zaměstnankyně máte tedy právo plnění všech těchto povinností od svého zaměstnavatele vyžadovat. Musíte však taktéž plnit některé povinnosti, a to zejména:

 • dodržovat opatření přijatá zaměstnavatelem a podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího prostředí (např. povinnost oznamovat zaměstnavateli nedostatky a závady na pracovišti a též všechny pracovní úrazy)
 • zdržet se požívání alkoholu a jiných návykových látek na pracovišti, respektive nevstupovat pod vlivem těchto látek na pracoviště. 

Za nedodržování povinností v oblasti BOZP Vám hrozí výpověď z pracovního poměru a povinnost nahradit škodu zaměstnavateli!

Pro Vaše bezpečí i zdraví dodržujte pokyny Vašeho zaměstnavatele či nadřízeného. Používejte přidělené pracovní a ochranné pomůcky!

Nad zaměstnavatelem vykonávají kontrolu inspektoráty práce, orgány veřejného zdraví a další úřady, které mohou zaměstnavateli uložit pokutu. K těmto orgánům můžete podat stížnost na zaměstnavatele. Je-li stížnost písemná, je inspektorát práce povinen Vás informovat o výsledku své kontroly.

Pokud by zaměstnavatel svého zaměstnance postihl za to, že podal stížnost, dopustil by se deliktu a hrozila by mu pokuta až 400.000,- Kč.