Vybrané typy pobytů na území ČR

AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ POBYTU NA ÚZEMÍ ČR, NAJDETE NA STRÁNKÁCH SIMI

Státní příslušnost a rodinný vztah k občanům EU je důležitým hlediskem, od kterého se odvíjí pobytové postavení cizince.

Je důležité rozlišovat mezi těmito kategoriemi:

 1. CIZINCI ZE TŘETÍCH ZEMÍ (MIMO EU) S VÍZOVOU POVINNOSTÍ
  • Krátkodobá víza (k pobytu do 90 dnů)
  • Dlouhodobá víza (k pobytu nad 90 dní)
  • Dlouhodobé pobyty
  • za účelem podnikání
  • zaměstnanecká karta
  • za účelem společného soužití rodiny na území ČR
  • Trvalý pobyt
 2. CIZINCI BEZ VÍZOVÉ POVINNOSTI
 3. OBČANÉ EU A RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI OBČANŮ EU

1) Cizinci ze třetích zemí (mimo EU) s vízovou povinností

KRÁTKODOBÁ VÍZA (k pobytu do 90 dnů)

Jsou to víza, která jsou platná pro jeden nebo několik vstupů a opravňující k pobytu na území schengenského prostoru po dobu v nich vyznačenou, přičež doba nepřetržitého pobytu ani celková doba po sobě následujících pobytů na území schengenského prostoru nesmí přesáhnout 90 dnů během každých 180 dnů. Je nutné rozlišovat účel, na základě kterého chcete na území pobývat (např. účel zaměstnání, sloučení rodiny, apod.). O udělení krátkodobého víza rozhoduje příslušný zastupitelský úřad. Žádost je třeba podat na zastupitelském úřadu ČR v zemi svého původu, nebo v jiné zemi, pokud tam máte povolen dlouhodobý či trvalý pobyt. Někteří cizinci (např. občané USA)mohou žádat o toto vízumna kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR.

K žádosti je třeba předložit:

 • vyplněný formulářžádosti o udělení schengenského víza
 • platný cestovní doklad
 • fotografie
 • podpůrné doklady:
  • doklady prokazující účel pobytu (např. v případě zaměstnání je možno doložit povolení k zaměstnání nebo číslo jednací žádosti o vydání povolení k zaměstnání),
  • dokladytýkající seubytování nebo důkazdostatečných prostředků naubytování
  • doklady, kteréprokazují, žežadatel mádostatečnéprostředkyjak na obživu nadobu předpokládaného pobytu,tak na svůj návrat
  • informace,kteréumožňujíposouditzáměr žadateleopustit území členských států před skončenímplatnostivíza, o něž žádá (např. rezervovaná zpáteční jízdenka)
 • dokladocestovním zdravotním pojištění (nemusí jít o komplexnízdravotnípojištění)

Při podání žádosti může být žadatel vyzván k odebrání biometriky (otisků prstů), a to na zastupitelských úřadech, kde je spuštěn tzv. Vízový informační systém (VIS).

Pozvání

O krátkodobé vízum je možné požádat i na základě pozvání k návštěvě do ČR, které je nutné ověřit na místně příslušném odboru cizinecké policie. Pozvání může učinit fyzická nebo právnická osoba na území ČR. Je-li zvoucí osobou cizinec, musí mít v ČR povolení k pobytu. Zvoucí osoba se zavazuje, že uhradí náklady spojené s obživou cizince, ubytováním cizince a pobytem zajištěného cizince a jeho vycestováním.

Prostředky k pobytu na území

Zajištění prostředků se prokazuje předložením dokladu potvrzujícím zaplacení služeb spojených s Vaším pobytem na území, nebo dokladem potvrzujícím, že služby budou na území poskytnuty zadarmo, nebo předložením peněžních prostředků v následující výši:

Pro pobyt do 30 dnů: 0,5-násobku částky existenčního minima (2.200,-Kč pro rok 2014) na jeden den pobytu (př. na 30 dnů je to 30x(0,5x2.200)=33.000,-Kč).    

Pro pobyt nad 30 dnů: 15-násobek částky existenčního minima(2.200,-Kčpro rok 2014) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2 násobek částky existenčního minima (př. na 90 dnů je to (15x2.200)+2x(2x2.200)=33.000+8.800=41.800,-Kč).

Zajištění prostředků můžete prokázat i např. předložením pracovní smlouvy, kde bude uvedena výše Vaší mzdy.

Doklad o zajištění ubytování

Jak nájemní smlouva, tak čestné prohlášení musí být podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti (bytu, domu apod.), případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.

Za podání žádosti je třeba zaplatit správní poplatek. Dobu platnosti krátkodobého víza lze prodloužit na policii, celkem ale jeho délka nesmí převýšit 90 dnů.

Žádost o vízum se podává nejdříve 3 měsíce před plánovanou cestou. O žádosti se většinou rozhodne během 7-15 dnů. V některých případech může být lhůta prodloužena na 30 dnů, ve výjimečných případech až 60 dnů.

DLOUHODOBÁ VÍZA (k pobytu nad 90 dní)

Dle účelu Vašeho pobytu na území ČR rozlišujeme dlouhodobá víza za účelem zaměstnání, podnikání, sloučení rodiny, studia, strpění pobytu na území a další. Žádost lze podat na zastupitelském úřadu ČR v zemi svého původu, nebo v jiné zemi, pokud tam máte povolen dlouhodobý či trvalý pobyt. Někteří cizinci (např. občané USA) mohou o toto žádat vízumna kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR.

V případě víza za účelem strpění pobytu žádáte na území ČR.

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář (černé barvy)
 • platnýcestovní doklad
 • fotografie (pokud nebude pořízen Váš obrazový záznam v biometrickém dokladu)
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území
 • cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (předkládá se teprve ve chvíli, kdy zastupitelský úřad cizinci potvrdí, že vízum dostanete a že se máte dostavit ke vlepení víza do cestovního dokladu)
 • na požádání- doklad obdobný výpisu z evidence z Rejstříku trestů (ne u cizince mladšího 15 let), lékařskou zprávu o tom, že netrpíte závažnou nemocí
 • doklad potvrzující účel pobytu, tedy
  • u dlouhodobého víza za účelem zaměstnání pak i povolení k zaměstnání nebo číslo jednací žádosti o povolení k zaměstnání a identifikační údaje úřadu práce, kde bylo o povolení požádáno a prostředky k pobytu
  • u dlouhodobého víza za účelem podnikání pak idoklad o zápisu do živnostenského rejstříku, seznamu nebo evidence a prostředky k pobytu na území
  • pro dlouhodobé vízum za účelem studia pak i potvrzení o přijetí ke studiu a prostředky k pobytu.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je 90 dnů ode dne podání žádosti(ve složitých případech 120 dnů). Doba platnosti dlouhodobého víza je 6 měsíců (během této doby pak cizinec může v ČR požádat o povolení k dlouhodobému pobytu).

Prostředky k pobytu na území

Pro pobyt nad 30 dnů:15-násobek částky existenčního minima (2.200,-Kč pro rok 2014) s tím, že tato částka se za každý celý měsíc předpokládaného pobytu na území zvyšuje o 2-násobek částky existenčního minima (př. na 90 dnů je to (15x2.200)+2x(2x2.200)=33.000+8.800=41.800,-Kč).

Pozor!U víza nad 90 dnů za účelem podnikání je třeba doložit částku ve výši 50-násobku částky existenčního minima.

Prostředky je možno prokázat:

 • výpisem z účtu vedeného v bance nebo jiné finanční instituci znějícím na Vaše jméno
 • jiným dokladem o finančním zajištění, ze kterého vyplývá, že můžete disponovat penězi v požadované výši
 • platnou mezinárodně uznávanou platební kartou

Doklad o zajištění ubytování

Jak nájemní smlouva, tak čestné prohlášení musí být podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti (bytu, domu atd.), případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.

DLOUHODOBÉ POBYTY

Dlouhodobý pobyt za účelem podnikání

O tento typ pobytu můžete žádat, pokud v ČR podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná - OSVČ (máte živnostenské oprávnění) nebo jste statutární orgán (jednatel) či člen statutárního orgánu obchodní společnosti či družstva (společník).

Žádost se podává buď na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště či na zastupitelském úřadu ČR.

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář (zelené barvy)
 • platný cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu
 • 2 fotografie
 • doklad o zápisu do příslušného rejstříku - např. živnostenský nebo obchodní rejstřík
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • pokud jste OSVČ: potvrzení, že nemáte nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
 • pokud jste jednatel, společník obchodní společnosti či družstva: potvrzení, že tato společnost/družstvo nemá nedoplatky na daních a na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • na požádánípředložíte platební výměr daně z příjmu.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je 60 dnů ode dne podání žádosti.

Zaměstnanecké karty

Od 24. 6. 2014 se namísto dlouhodobých víz za účelem zaměstnání, dlouhodobého pobytu za účelem zaměstnání a zelených karet vydávají tzv. zaměstnanecké karty. Jsou vydávány dva typy zaměstnaneckých karet, a to duální a neduální.

Duální ZK v sobě obsahuje jak povolení k zaměstnání, tak povolení k pobytu. Neduální ZK slouží pouze jako povolení k pobytu. O ZK duální můžete žádat, pokud chcete na území ČR pobývat déle než 3 měsíce za účelem zaměstnání a jedná se o pracovní místo, které je v Centrální evidenci volných míst určených pro zaměstnanecké karty.  Seznam těchto míst je dostupný na  stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (http://portal.mpsv.cz/sz/zahr_zam/zamka/vm).

O ZK neduální můžete žádat, pokud chcete na území ČR pobývat déle než 3 měsíce za účelem zaměstnání a jste:

a) cizinec, který musí žádat povolení k zaměstnání; nebo

b) cizinec, který má volný přístup na trh práce.

Žádost můžete podat buď na zastupitelském úřadu ČR, v případě, že již pobýváte na území na základě víza 90 dnů nebo máte v ČR povolen dlouhodobý pobyt (vč. zaměstnanecké karty) i na pracovišti Ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště.

K žádosti je třeba doložit:

 • formulář (zelené barvy)
 • platný cestovní doklad a eventuálně i fotografii
 • doklad o zajištění ubytování
 • 2 fotografie
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění (jen v některých případech)
 • pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí
 • mzda (nejméně ve výši měsíční minimální mzdy, v roce 2014 je to 8.500,-Kč)
 • pracovní doba (nejméně 15 hod. týdně)
 • doklad k prokázání odborné způsobilosti k výkonu zaměstnání (NE u neduální ZK)
 • musí se jednat o pracovní místo v Centrální evidenci volných míst určených pro zaměstnanecké karty (NE u neduální ZK)
 • jen u neduální ZK - doklad prokazující, že máte volný přístup na trh práce, nebo povolení k zaměstnání  

na vyžádání:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • doklad o uznání Vašeho zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí    

Ministerstvo vnitra ČR má o žádosti o ZK rozhodnout ve lhůtě do 60 dnů, ve složitějších případech do 90 dnů. ZK je vydávána na  dobu pracovního poměru nebo platnosti povolení k zaměstnání, maximálně na dobu 2 let.Pracovat můžete ode dne, kdy Vám Ministerstvo vnitra vydá potvrzení o splnění podmínek pro vydání ZK.

Prodloužení ZK

O prodloužení platnosti ZK je třeba požádat nejdříve 90 dnů a nejpozději 14 před skončením platnosti ZK. Při prodlužování ZK se již nemusí jednat o pracovní místo v Centrální evidenci volných míst určených pro zaměstnanecké karty. POZOR!! - u duální ZK v době rozhodování o prodloužení duální ZK, po skončení její dosavadní platnosti, můžete na území ČR pobývat, ale NESMÍTE PRACOVAT. Z toho důvodu je třeba o prodloužení  požádat co nejdříve, tedy 90 dnů před skončením platnosti původní ZK. U neduální ZK - pokud máte volný přístup na trh práce, můžete pracovat po celou dobu jeho platnosti

Změny v zaměstnání

Pokud chcete změnit  zaměstnavatele, pracovní místo, získat zaměstnání na dalším pracovním místě nebo u dalšího zaměstnavatele je třeba:

 • u duální ZK - kromě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, či smlouvy o smlouvě budoucí  souhlasu Ministerstva vnitra (musí se jednat o pracovní místo v Centrální evidenci volných míst určených pro zaměstnanecké karty
 • u neduální ZK - pokud máte volný vstup na trh práce, musíte změnu oznámit ministerstvu do 3  pracovních dnů - pokud potřebujete povolení k zaměstnání, musíte o změnu požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce - pokud máte povolení k zaměstnání, můžete pracovat do skončení

Dlouhodobý pobyt za účelem společného soužití rodiny na území

O tento pobyt může žádat:

 • manžel/ka;
 • nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě cizince s povoleným pobytem či azylanta;
 • nezletilé nebo zletilé nezaopatřené dítě manžela cizince s povoleným pobytem či azylanta;
 • nezletilý v náhradní rodinné péči cizince s povoleným pobytem či azylanta nebo jeho manžela;
 • rodič, příp. prarodič nebo poručník nezletilého azylanta;
 • osamělý cizinec starší 65 let nebo bez ohledu na věk cizinec, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povoleným pobytem na území;
 • cizinec, který před vstupem na území ČR pobýval na území jiného členského státu EU jako rodinný příslušník držitele modré karty (povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci).

Osoba, se kterou se cizinec slučuje,by měla mítpovolení k trvalému nebo dlouhodobému pobytu a pobývat na území ČR minimálně po dobu 15 měsíců(v případě sloučení manželů musí každý z nich dosáhnout věku 20 let)nebo modrou kartu neboazyl.

Pokud žádost podáte do 3 měsíců od udělení azylu je třeba k žádosti dodat pouze tyto doklady:

 • vyplněný formulář
 • platný cestovní doklad
 • 2 fotografie
 • doklad o příbuzenském vztahu).

Žádost je možné podat na zastupitelském úřadu ČR, nebo na pracovišti Ministerstva vnitra dle místabydliště, jestliže pobýváte na území ČR na vízum nad 90 dnů nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu za jiných účelem.

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář (zelené barvy);
 • platný cestovní doklad
 • 2 fotografie
 • doklad o zajištění ubytování na území
 • doklad potvrzující příbuzenský vztah (rodný list, oddací list atd.)
 • souhlas rodiče/zákonného zástupce/poručníka, pokud se dítě slučuje s jinou osobou (souhlas není třeba předkládat v případě, že není možné ho z důvodu na vůli nezávislých předložit, nebo pokud již dítě pobývá na území ČR)
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • cestovní zdravotní pojištění.

Lhůta pro vydání rozhodnutí je 270 dnůode dne podání žádosti na zastupitelském úřadu, v případě společného soužití s držitelem modré karty EU 180 dnů a u žádosti podaných na území 60 dnů.Doba platnosti je nejméně1 rok.

Doklad o zajištění ubytování

Jak nájemní smlouva, tak čestné prohlášení pronajímatele musí být podepsány všemi skutečnými majiteli nemovitosti (bytu, domu atd.), případně tím, kdo má od takového majitele zmocnění k uzavření nájemní smlouvy.

Prostředky k pobytu na území

Prostředky je třeba prokázat dokladem o úhrnném čistém měsíčním příjmu Vás a společně s Vámi posuzovaných osob. Požadovaná výše úhrnného příjmu je složena:

 • z částky životního minima (pro r. 2014 je to 3.410,-Kč; je-li s Vámi posuzována další osoba, pak je to částka 3.140,-Kč a pro druhou a další osobu se dle věku rozlišuje takto: 2.830,-Kč pro osoby od 15 let, pokud nejde o nezaopatřené dítě; 2.450,-Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let; 2.140,-Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let a 1.740,-Kč u dítěte do 6 let); a
 • nákladů na bydlenítj.částka, kterou prokazatelně platíte za nájem, včetně služeb-voda, elektřina, nebo částka tzv. normativních nákladů na bydlení dle § 26 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Příklad: pokud bydlíte spolu se dvěma dětmi ve věku 10 a 3 let, za nájem včetně služeb platíte 13.000,-Kč, činípožadovaná částka 3.140+2.140+1.740+13.000=20.020,-Kč.   

Společně posuzované osoby jsouosoby, které s  Vámi společně užívají byt (např. děti, rodiče, manžel/ka, partner/ka), pokud písemně neprohlásí, že s Vámi trvale nežijí a společně s Vámi neplatí náklady na své a Vaše potřeby. 

TRVALÝ POBYT

O trvalý pobyt můžete žádatzpravidla po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR. Bez podmínky splnění 5 let nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR např. z humanitárních důvodů, z důvodů hodných zvláštního zřetele, v některých případech po skončení řízení o mezinárodní ochraněatd.

Žádost je možno podat na pracovištiMinisterstva vnitra, v některých případech na zastupitelském úřadu ČR.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 60 dnů, pokud ji podáte na území ČR. V případě, že ji podáte na zastupitelském úřadu, je lhůta 180 dnů.

Náležitosti jsou obdobné jako u žádosti o povolení k dlouhodobému pobytu, dále je vyžadováno složení zkoušky z českého jazyka. V některých případech se zkouška nevyžaduje (např. u osob starších 65 let).

2) Cizinci bez vízové povinnosti

Bez víza můžete na území ČR pobývat nejdéle celkem 90 dnů během každých 180 dnů. Pokud chcete na území České republiky vykonávat výdělečnou činnost (podnikání, zaměstnání), musíte si vyřídit příslušné vízum či povolení k pobytu.

3) Občané EU a rodinní příslušníci občana EU

Občané EU mohou na území ČR pobývat bez omezení. Jako občan EU si můžete požádato potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie. Po 5 letech nepřetržitého pobytu na území si můžete požádat o povolení k trvalému pobytu. Pokud jste občan EU, který je zároveň rodinným příslušníkem jiného občana EU, můžete o povolení k trvalému pobytu požádat již po 2 letech nepřetržitého pobytu na území, a to za podmínky, že jste rodinným příslušníkem občana EU více než 1 rok. 

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, můžete na území ČR požádat o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, nebo splňujete-li zákonné podmínky, o trvalý pobyt.   

PŘECHODNÝ POBYT

O tento pobyt je možné požádat na území ČR na pracovišti Ministerstva vnitra ČR.

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář (fialové barvy)
 • platný cestovní doklad
 • účel pobytu
 • fotografie
 • doklad o zajištění ubytování
 • pokud není účelem pobytu zaměstnání, podnikání či jiná výdělečná činnost, potvrzení o zdravotním pojištění.

Pokud jste rodinným příslušníkem občana EU, je třeba ještě doložit doklad, který tento vztah prokazuje (např. oddací list).

Lhůta pro rozhodnutí je 60 dnů. Průkaz o povolení k přechodnému pobytu se vydává na 5 let nebo na dobu neurčitou. Za vydání průkazu se nehradí žádné poplatky.

TRVALÝ POBYT

O trvalý pobyt je možno požádat po 5 letech nepřetržitého přechodného pobytu na území ČR nebopo 2letech nepřetržitého přechodného pobytu na území, pokud jste nejméně 1 rok rodinným příslušníkem občana ČR, který je hlášen k trvalému pobytu na území ČR nebo rodinným příslušníkem občana EU, kterému bylo vydáno povolení k trvalému pobytu na území ČR a v dalších případech, které stanoví zákon.

Žádost se podávána pracovišti Ministerstva vnitra.

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář (fialové barvy)
 • platný cestovní doklad
 • splnění podmínky nepřetržité délky pobytu či jiné, zákonem stanovené podmínky pro udělení povolení k trvalému pobytu
 • fotografie a doklad o zajištění ubytování.

Lhůta pro rozhodnutí je 60 dnů. Platnost průkazu o povolení k trvalému pobytu je 10 let a je možné ji opakovaně prodloužit.