Mateřská a rodičovská dovolená

Na mateřskou i rodičovskou dovolenou zákon hledí jako na důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnankyně. Důležité je, že se posuzují jako výkon práce!

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je určena výdělečně činným osobám, které přišly o příjem v důsledku těhotenství, porodu a následné péče o dítě.

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů a začíná 8 až 6 týdnů před plánovaným porodem. Pouze pokud se Vám narodí dvě nebo víc dětí současně, mateřská dovolená trvá 37 týdnů.

Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší než 14 týdnů a nemůže skončit ani být přerušena před uplynutím 6 týdnů ode dne porodu.

Po celou dobu mateřské dovolené Vám zaměstnavatel musí držet Vaše pracovní místo. Jakmile nastoupíte zpátky, zaměstnavatel je povinen Vám dát stejnou práci na stejném pracovišti. Teprve pokud to není možné (například Vaše provozovna byla zrušena), musí Vás v takovém případě zařadit na místo, které odpovídá sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy.

Peněžitá pomoc v mateřství je dávka, kterou budete dostávat na mateřské dovolené. Bude vám v podobě dávek vyplácena ze systému nemocenského pojištění. Její přesnou výši stanoví zákon a v současné době je to 70 % z Vašeho redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Konkrétní výši dávky vždy vypočítává příslušná okresní správa sociálního zabezpečení v místě působnosti Vašeho zaměstnavatele, která dávku vyplácí.

Dávku peněžité pomoci v mateřství dostanete, pokud splníte dvě podmínky:

  • v den nástupu máte legální pracovní poměr a jste účastna nemocenského pojištění (nebo pokud nastoupíte v tzv. ochranné době – viz dále) a
  • v posledních dvou letech před tímto dnem jste platila nemocenské pojištění po dobu aspoň 270 dnů.

Pokud jste osoba samostatně výdělečně činných (OSVČ), musíte být účastnicí na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

Pokud Vaše pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo Vaše poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Žádost o dávku, kterou zpravidla vystavuje lékař, odevzdáte svému zaměstnavateli. Zaměstnavatel sám ji potom pošle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. O tom, že budete dostávat dávku, jak dlouho a kolik to bude, dostanete písemné oznámení. Pokud nesouhlasíte s výší dávky, na Vaši žádost zahájí správa sociálního zabezpečení řízení o dávce a vydá rozhodnutí, proti kterému se můžete odvolat.

Dávku můžete začít čerpat ještě 7 dnů po skončení pracovního poměru (v ochranné lhůtě).

Nezaměstnané ženy nárok na tuto dávku nemají a pobírají pak zpravidla rodičovský příspěvek.

V péči o dítě se také můžete střídat se svým manželem resp. otcem dítěte. Musíte se o tom ale písemně dohodnout.

Každý z vás má potom nárok na výplatu části peněžité pomoci v mateřství. Střídání je možné od počátku 7. týdne ode dne porodu a v péči o dítě se můžete střídat tak často, jak chcete.Pouze u muže je zavedena další podmínka, a sice to, že bude pečovat o dítě nejméně 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená slouží podle slov zákona k prohloubení péče o dítě. Můžete ji čerpat po mateřské dovolené, a to nejdéle do doby, než dítě dosáhne věku 3 let. Zaměstnavatel je povinen vyhovět Vám a po uplynutí rodičovské dovolené Vás musí zaměstnat, ale pozor, už ne na stejném pracovním místě. Máte nárok pouze na takové místo, které odpovídá sjednanému druhu práce podle pracovní smlouvy.

Pokud byste chtěla mít rodičovskou až do 4 let věku dítěte, musíte se na tom se zaměstnavatelem dohodnout.

Otec dítěte může nastoupit na rodičovskou dovolenou ihned po narození dítěte. Otec dítěte nemusí být Vaším manželem, ale musí být zapsán v rodném listu dítěte.

Rodičovskou dovolenou může čerpat jen jeden z rodičů, nikoliv oba současně!

Pokud nesplňujete podmínky pro čerpání mateřské dovolené a získání dávky peněžité pomoci v mateřství, můžete rovnou po narození dítěte nastoupit na rodičovskou dovolenou a požádat o vyplácení rodičovského příspěvku.

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podporykterou můžete dostávat např. po dobu Vaší rodičovské dovolené. Vyplácí se bez ohledu na Vaše příjmy. Nesmí však být vyšší než 70 % předchozího výdělku a nesmí překročit 11.500,- Kč měsíčně.

Při splnění zákonných podmínek si můžete zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let.

Kdo pobírá vyšší rodičovský příspěvek, ten jej dříve vyčerpá.

U některých cizinek a cizinců zákon požaduje splnění podmínky nepřetržitého ročního pobytu v ČR.

Do doby 365 dnů pobytu na území se ale nezapočítává doba, kdy je osoba žadatelem o udělení mezinárodní ochrany ubytovaným v pobytovém středisku Ministerstva vnitra. Nárok na dávky má pouze osoba, jestliže ona a s ní společně posuzované osoby jsou hlášeny k trvalému pobytu (občané) nebo mají trvalý pobyt (cizinci) na území ČR a mají zde bydliště.

Pokud by mělo zamítnutí příspěvku v důsledku nesplnění podmínky nepřetržitého pobytu velmi tvrdé dopady, může krajský úřad, příslušný podle místa pobytu oprávněné osoby, v odůvodněných případech podmínku trvalého pobytu prominout.

Do okruhu oprávněných osob spadají také občané Evropské unie.

Délka čerpání rodičovského příspěvku nemusí být totožná s délkou čerpání rodičovské dovolené! Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do věku 4 let. Podmínka péče po celý kalendářní měsíc se ale považuje za splněnou, i když tomu tak fakticky není, např. v následujících situacích:

  • dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení po dobu maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci;
  • dítě mladší 2 let pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
  • dlouhodobě zdravotně postižené dítě nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě mladší2 let, pravidelně navštěvuje předškolní zařízení, v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně;
  • dítě, jehož osamělý rodič nebo oba rodiče jsou závislí na pomoci jiné osoby, může navštěvovat jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně;
  • dítě starší 2 let navštěvuje mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení bez omezení.

Je důležité vědět, že příjmy rodiče nejsou sledovány, proto můžete při nároku na výplatu rodičovského příspěvku pracovat či si jen přivydělávat.

Musíte však zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou (babičkou, chůvou aj.).

Jako rodič si můžete volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku:

  • rychlejší čerpání – poskytuje se do 2 let věku dítěte v maximální měsíční výměře 11.500,- Kč. O tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství;
  • klasické čerpání – poskytuje se v základní výměře 7.600,- Kč měsíčně, a to po dobu 31 měsíců; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na peněžitou pomoc v mateřství;
  • pomalejší čerpání – poskytuje se i tehdy, pokud rodič neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, a to v základní výměře (7.600,- Kč/měsíc) do 9 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3.800,- Kč) do 48 měsíců věku dítěte. Čtyřletou variantu rodičovského příspěvku tedy pobírají maminky bez nemocenského pojištění (např. nezaměstnané maminky nebo studentky), když ani otec dítěte nesplňuje podmínku pojištění.

O vybranou dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku písemně požádáte krajské pobočky Úřadu práce ČR (sociální odbory) podle místa Vašeho trvalého, tj. oprávněné osoby. Žádost o dávky se podává na předepsaném formuláři. Příslušnost úřadu se určuje podle trvalého bydliště rodiče. Na úřadu práce musíte předložit doklad totožnosti, vyplnit žádost, doložit podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu (př. potvrzení příjmů od zaměstnavatele) a rodný list dítěte.

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku můžete měnit, a to každé tři měsíce, pokud jste se Vy nebo otec dítěte účastnili nemocenského pojištění. Pokud ne, bude Vám dávka vyplácena v režimu pomalejšího čerpání.

Pokud se Vám narodí další dítě, nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká, a to i v případě, že na narozené dítě Vám náleží rodičovský příspěvek ihned od narození ve stejné výši, v jaké náležel doposud na starší dítě. Změnu musíte ohlásit příslušnému orgánu, aby nevznikl přeplatek na dávce.

Jestliže Vám u nejmladšího dítěte v rodině, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, náleží příspěvek na péči (př. u zdravotně postiženého dítěte), bude Vám na základě písemné žádosti umožněno současně pobírat obě tyto dávky.

Zvláštní situace při mateřské a rodičovské dovolené

Jestliže dojde k tragické události a dítě zemře v době, kdy jste na mateřské nebo rodičovské dovolené, poskytuje se v takovém případě mateřská nebo rodičovská dovolená ještě po dobu 2 týdnů ode dne úmrtí dítěte, nejdéle ale do dne, kdy by Vaše dítě dosáhlo věku 1 roku.

Pokud se stane, že Vaše dítě bylo ze zdravotních důvodů převzato do péče kojeneckého nebo jiného léčebného ústavu a Vy zatím nastoupíte do práce, přeruší se tímto nástupem mateřská nebo rodičovská dovolená a začne běžet zase v okamžiku, kdy si převezmete dítě do své péče.

Jsou i matky či otcové, kteří se přestanou starat o své dítě. V takovém případě je dítě rodičům odebráno a svěřeno do rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů. Mateřská ani rodičovská dovolená v takovém případě rodičům nepřísluší.

Mateřská a rodičovská dovolená jsou Vaším právem, nikoliv povinností. Jediná povinnost, kterou v této souvislosti máte, je bez zbytečného odkladu informovat zaměstnavatele, kdy přesně nastoupíte na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Doba čerpání mateřské dovolené (a také doba, po kterou otec čerpá rodičovskou dovolenou pouze do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou), se posuzuje jako výkon práce. Naopak rodičovská dovolená se jako výkon práce neposuzuje.

Maminky, které vyčerpají rodičovský příspěvek dříve, než vyčerpají rodičovskou dovolenou, již do konce rodičovské dovolené žádný příspěvek nedostanou. Během zbytku rodičovské dovolené si však nemusejí platit zdravotní ani sociální pojištění. Zdravotní pojištění bude platit stát. Osobní péče o dítě do 4 let věku se počítá jako náhradní doba pojištění, kdy není pojistné placeno a přesto je toto období zohledněno při výpočtu důchodu.

Za matky, které se rozhodnou pečovat o dítě ještě déle, také platí pojistné stát – konkrétně matce s jedním dítětem do 7 let, matce s více dětmi do 15 let věku dítěte/dětí. O této skutečnosti musíte informovat příslušnou správu sociálního zabezpečení, kde vyplníte žádost, a zažádat také na své zdravotní pojišťovně o hrazení pojistného státem.

Tato práva mají pochopitelně i otcové dětí, pokud se o děti starají oni.