Další ochrana zaměstnankyň v souvislosti s mateřstvím

Kromě mateřské a rodičovské dovolené Vám zákony vycházejí vstříc i při samotném výkonu zaměstnání.

  • Převedení na jinou práci
  • Ošetřovné
  • Pracovní podmínky
  • Ukončení pracovního poměru
  • Čerpání dovolené
  • Důležité osobní překážky

Převedení na jinou práci a vyrovnávací příspěvek

Jestliže jste těhotná, kojíte nebo máte dítě, kterému je méně než 9 měsíců a děláte práci, která je pro Vás zakázaná, zaměstnavatel Vás musí převést na jinou práci.

Může se jednat o práci, která je zakázaná pro všechny těhotné nebo kojící ženy, ale i o takovou práci, kterou Vám konkrétně zakázal lékař, protože ohrožuje Vaše těhotenství nebo mateřství.

Jestliže jste těhotná, kojíte nebo máte dítě, kterému je méně než 9 měsíců a pracujete v noci, zaměstnavatel Vás musí převést na jinou (denní) práci, když o to sama požádáte.

Povinnost převést těhotnou zaměstnankyni na jinou práci má zaměstnavatel také, pokud by na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče byla těhotná zaměstnankyně uznána nezpůsobilou pro noční práci.

Pokud je tato nová práce hůř placená, máte právo požádat o vyrovnávací příspěvek. Tento příspěvek je dávka nemocenského pojištění a náleží Vám, když jste byla převedena na jinou práci a proto máte bez své viny nižší příjem než předtím. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství se vyplácí za kalendářní dny, v nichž trvalo převedení na jinou práci, nejdéle do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu; u některých případů se vyplácí také matkám po porodu při převedení na jinou práci.

Ošetřovné

Na ošetřovné máte nárok v případě, že nemůžete jako zaměstnankyně (či zaměstnanec), pracovat z důvodu, že musíte:

  • ošetřovat nemocného člena domácnosti, nebo
  • pečovat o zdravé dítě mladší 10 let, protože školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.

Nárok na ošetřovné nemůžete uplatnit na dítě, na které již (zpravidla) druhý z rodičů uplatnil nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek; to neplatí, pokud tato jiná osoba onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace zákonem stanovené, porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Výše ošetřovného činí 60 % Vašeho denního vyměřovacího základu. Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle 9 kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.

Pracovní podmínky

Těhotným ženám a ženám pečujícím o dítě mladší než 1 rok nesmí zaměstnavatel nařídit práci přesčas.

Pokud jste těhotná nebo pokud máte dítě, kterému ještě nebylo 15 let, můžete požádat Vašeho zaměstnavatele, aby Vám zkrátil pracovní dobu nebo aby Vám pracovní dobu upravil. Zaměstnavatel Vám musí vyhovět, pokud mu v tom ale nebrání vážné provozní důvody.

Zaměstnavatel má i povinnost přihlížet k Vašim potřebám při zařazování do směn, právě proto, že pečujete o děti. Stejná ochrana se opět vztahuje i na muže v obdobné situaci.

Práce přesčas by ze své povahy, především pak s ohledem na zdravotní rizika, měla být jen výjimečná a v určitých případech, které se Vás jakožto těhotných nebo matek a otců s malými dětmi vůbec netýkají.

Ukončení pracovního poměru

Obecně, tedy nejen pro ženy platí, že zaměstnavatel Vám nemůže dát výpověď ani s Vámi okamžitě zrušit pracovní poměr v době, kdy jste na nemocenské.

Výpověď

Zaměstnavatel Vám nesmí dát výpověď v době, kdy jste těhotná nebo kdy čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Platnou výpověď nedostanete ani v okamžiku, že jste uznána dočasně neschopnou pro výkon noční práce. Pokud jste dostala výpověď před počátkem ochranné doby tak, že by výpovědní doba měla uplynout v ochranné době, ochranná doba se do výpovědní doby nezapočítává. Váš pracovní poměr tak skončí teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, ledaže byste výslovně sdělila zaměstnavateli, že na prodloužení pracovního poměru netrváte.

Zákaz výpovědi se ale nevztahuje na výpověď z důvodu organizačních změn, přemístění zaměstnavatele, nebo z důvodů, pro které může zaměstnavatel okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud nejste zaměstnankyně na mateřské dovolené nebo zaměstnanec v době čerpání rodičovské dovolené (do doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou). Pokud Vám z takového důvodu byla dána výpověď před nástupem mateřské dovolené (rodičovské dovolené) tak, že by výpovědní doba uplynula v době této mateřské dovolené (rodičovské dovolené), skončí Vaše výpovědní doba současně s mateřskou dovolenou (rodičovskou dovolenou).

Vy naopak můžete dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli důvodu nebo dokonce i bez uvedení důvodu. Výpověď můžete dát kdykoliv, i pokud čerpáte mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, bez ohledu zda jste matka či otec.

Zákaz výpovědi ze zaměstnání

V době těhotenství, mateřské či rodičovské dovolené (ať už ji čerpá matka nebo otec dítěte) do 3 let věku dítěte Vám zaměstnavatel nemůže dát výpověď ze zaměstnání, a to ani v případech, kdy by za jiných okolností s Vámi mohl okamžitě rozvázat pracovní poměr.

Pozor! Tato ochrana se Vás netýká, pokud

- pracujete na dobu určitou;

- jste ve zkušební době;

- se zaměstnavatel ruší nebo se stěhuje.

Okamžité zrušení pracovního poměru

Zaměstnavatel ale s Vámi nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud jste těhotná, pokud jste zaměstnankyní na mateřské dovolené a zaměstnancem nebo zaměstnankyní, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.

I vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr, jak je popsáno výše v části 2. Musíte však respektovat zákonné podmínky. Okamžitě zrušit pracovní poměr můžete tehdy, jestliže podle lékařského posudku nemůžete dále konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel Vám neumožnil v době 15 dnů ode dne předložení tohoto posudku výkon jiné, pro Vás vhodné práce.

Čerpání dovolené

Během mateřské nebo rodičovské dovolené Vám zaměstnavatel nesmí určit, kdy máte čerpat dovolenou.

Pokud jste:

zaměstnankyně a požádáte zaměstnavatele, aby Vám dal dovolenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, nebo zaměstnanec a požádáte zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené, která trvala stejně dlouho jako mateřská dovolená, je zaměstnavatel povinen Vaší žádosti vyhovět.

Vaše „běžná“ dovolená se také nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou přerušuje.

Důležité osobní překážky

Kromě Vaší nepřítomnosti v práci během trvání mateřské a rodičovské dovolené také platí, že zaměstnavatel omluví Vaši nepřítomnost v práci v době, kdy ošetřujete dítě mladší 10 let z určitých zákonem vyjmenovaných důvodů anebo pokud se staráte o dítě na místo osoby, která o něj jinak pečuje, ale musela se podrobit lékařskému vyšetření nebo ošetření v pracovní době.

Mezi důvody, pro které zaměstnavatel omluví Vaši nepřítomnost a nutnost starání se o dítě, patří onemocnění dítěte či jeho úraz, ale také skutečnost, že je z nějakých závažných důvodů zavřena škola či školka, kam dítě chodí (nařízená karanténa havárie v tomto zařízení, opatření související s epidemií).