Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Se zaměstnavatelem můžete (kromě pracovní smlouvy) uzavřít také dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti. Jedná se o doplňkové formy pracovněprávního poměru, které mají zvláštní právní úpravu a měly by být uzavírány spíše výjimečně.

Pokud na území ČR chcete pobývat na základě zaměstnanecké karty, je možné uzavřít pouze dohodou o pracovní činnosti, nikoliv dohodu o provedení práce. Je důležité si uvědomit, že u dohod neplatí všechna pravidla, která se jinak uplatňují u pracovní smlouvy. Pokud např. chcete, aby v rámci dohod byly upraveny i přesčasy, překážky v práci (nemoc), dovolená a další podmínky, je potřeba se na tom se zaměstnavatelem přímo dohodnout, jinak na ně není nárok. Než dohody podepíšete, poraďte se o jejich obsahu s právníkem/právničkou!

a) Dohoda o provedení práce (DPP)

DPP musí být uzavřena písemně. Lze ji uzavřít pouze v případě, že rozsah Vaší práce nebude větší než 300 hodin v kalendářním roce. Pokud máte uzavřenou se stejným zaměstnavatelem ještě jinou DPP, hodiny se sčítají(př. jestlimáte se stejným zaměstnavatelem uzavřenou DPP s rozsahem 100 hodin v kalendářním roce, další DPP může pak být sjednána na max. 200 hodin v kalendářním roce). Pokud však chcete uzavřít DPP ještě s jiným zaměstnavatelem, max. doba může být opět 300 hodin v kalendářním roce.

Pokud potřebujete povolení k zaměstnání,musíte ho mít i v případě výkonu práce na DPP.Bez pracovního povolení by se jednalo o nelegální zaměstnávání!

DPP musí obsahovat:

  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá (na dobu určitou či neurčitou)
  • vymezení práce (co přesně budete dělat)
  • místo, kde má být práce vykonávána
  • předpokládaný rozsah pracovních hodin, odměnu a podmínky pro její poskytování (tato nesmí být nižší než minimální mzda 50,60Kčhrubého za hodinu v r. 2014)
  • dále může obsahovat: možnost a způsob zrušení DPP, sjednání dovolené, nebo osobní překážky v práci.

Za každý měsíc, ve kterém bude Váš příjem vyšší než 10.000,-Kč, je Váš zaměstnavatel povinen zaplatit za Vás sociální a zdravotní pojištění. Na dovolenou nemáte  při výkonu práce na DPP nárok, lze ji však sjednat v písemné dohodě či jejím dodatku. Vždy musíte dostat jedno písemné vyhotovení DPP.

Po skončení DPP je zaměstnavatel povinen vydat Vám potvrzení o zaměstnání. Požadujete-li vydání pracovního posudku, musí Vám ho zaměstnavatel vydat do 15 dnů.

b) Dohoda o pracovní činnosti (DPČ)

DPČ musí být uzavřena písemně. Pokud potřebujete povolení k zaměstnání, musíte ho mít i v případě výkonu práce na DPČ. Bez pracovního povolení by se jednalo o nelegální zaměstnávání!

Výkon práce nesmí přesahovat polovinu stanovené týdenní pracovní doby za celou dobu, na kterou byla dohoda uzavřena, nejdéle za období 52 týdnů.

DPČ musí obsahovat:

  • sjednané práce
  • rozsah pracovní doby (výkon práce nesmí přesáhnout 12 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích)
  • dobu, na kterou se dohoda uzavírá
  • výši odměny a podmínky pro její poskytování (nesmí být nižší než minimální mzda 50,60K čhrubého za hodinu v r. 2014).

Pokud na území ČR chcete pobývat na základě zaměstnanecké karty, výše Vašeho platu  musí být minimálně stejná, jako je stanovena výše minimální mzdy. Pro rok 2014 je to 8.500,-Kča pracovní doba musí být nejméně 15 hodin týdně.

Vždy musíte dostat jedno písemné vyhotovení DPČ.

Pokud v dohodě nemáte sjednán způsob zrušení DPČ, můžete ji zrušit dohodou, nebo výpovědí, kde nemusí být uveden žádný důvod. V takovém případě běží 15 denní výpovědní lhůta, která začíná dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně. Okamžité zrušení DPČ je možné jen ve stejných případech, jako je možné okamžité zrušení pracovního poměru.

Po skončení DPČ je zaměstnavatel povinen vydat vám potvrzení o zaměstnání. Požadujete-li vydání pracovního posudku (hodnocení Vaší práce), musí Vám ho zaměstnavatel vydat do 15 dnů.