Pracovní poměr

Vznik pracovního poměru

Před uzavřením pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen seznámit Vás s právy a povinnostmi, které pro Vás z pracovní smlouvy budou vyplývat, stejně tak s pracovními podmínkami, výší mzdy a podmínkami pro její zaplacení. Než smlouvu podepíšete, poraďte se o jejím obsahu s právníkem/právničkou, s nevládní organizací nebo s odborovou organizací.

Pracovní poměr vzniká dnem, který je uveden v pracovní smlouvě jako den Vašeho nástupu do práce. Nenastupujte do zaměstnání bez podepsané písemné pracovní smlouvy!

Na druhou stranu, pokud pracujete bez písemné pracovní smlouvy, neznamená to, že by Vaše práce byla nelegální, pouze se Vám bude obtížněji prokazovat, na čem jste se přesně se zaměstnavatelem dohodli.

Pozor! Nepracujte na živnostenský list jako zaměstnanec, šlo by o tzv. „švarcsystém“ a bylo by to považováno za nelegální práci!

Délka pracovního poměru

Pracovní poměr trvá po dobu stanovenou v pracovní smlouvě. Pokud tato doba není v pracovní smlouvě uvedená, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou.  

Ukončení pracovního poměru

Po ukončení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen vydat Vám potvrzení o zaměstnání. Požadujete-li vydání pracovního posudku, musí Vám ho zaměstnavatel vydat do 15 dnů. 

Pracovní poměr může být ukončen:

a) Dohodou

b) Výpovědí  

c) Okamžitým zrušením

d) Zrušením ve zkušební době

e) Uplynutím doby, na kterou byl dohodnut

f) Dnem, kterým má skončit pobyt na území ČR podle vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu g) Dnem, kdy Vám skončilo povolení k zaměstnání

h) Dnem, kdy Vám skončila platnost zaměstnanecké karty

ch) Dnem, kdy Vám skončilo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

i) Dnem, kdy nabyl právní moci rozsudek ukládající trest vyhoštění z území ČR

a) Ukončení pracovního poměru dohodou

Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být vždy písemná!

Musíte dostat jedno vyhotovení této dohody. Před podpisem dohody se vždy poraďte s právničkou/právníkem. Nikdy dohodu nepodepisujte, pokud s ukončením pracovního poměru nesouhlasíte. Nepodepisujte dohodu o ukončení pracovního poměru, pokud je skutečný důvod ukončení takový, že máte právo na odstupné. Kdy máte právo na odstupné, Vám rádi sdělíme!

Pokud ukončíte pracovní poměr dohodou bez udání vážného důvodu, sníží se Vám výše podpory v nezaměstnanosti, pokud na ni máte nárok. 

b) Ukončení pracovního poměru výpovědí

Výpověď musí být vždy písemná!

Zaměstnavatel Vám může dát výpověď pouze z důvodů, které jsou uvedeny v zákoně.

Vy můžete dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoliv důvodu či bez jeho uvedení. Pokud dáte výpověď bez udání vážného důvodu, sníží se Vám výše podpory v nezaměstnanosti. Nejlépe je předat zaměstnavateli výpověď osobně. Zaměstnavatel je povinen, pokud o to požádáte, přijetí výpovědi písemně potvrdit.

Výpovědní doba: pracovní poměr končí uplynutím výpovědní doby (min. 2 měsíce). Výpovědní doba počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po doručení výpovědi (př. pokud dostanete výpověď 10. 4., výpovědní doba začíná 1. 5.).  

Zaměstnavatel Vám nemůže dát mj. výpověď v době, kdy jste nemocný/nemocná (musíte mít neschopenku od lékaře), těhotná nebo čerpáte mateřskou či rodičovskou (maximálně 3 roky) dovolenou.

c) Ukončení pracovního poměru okamžitým zrušením pracovního poměru („výpověď na hodinu“)

Je to výjimečný způsob rozvázání pracovního poměru. Musí být vždy písemně a vždy musí obsahovat přesný důvod, který již nelze dodatečně měnit. Pracovní poměr končí okamžikem doručení.

Zaměstnavatel s Vámi může takto ukončit pracovní poměr pouze v těchto případech:

  • byl/a jste pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin či nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok
  • byl/a jste pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců  
  • porušil/a jste povinnost vyplývající z pracovněprávních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

Zaměstnavatel s Vámi nemůže okamžitě zrušit pracovní poměr, pokud jste těhotná nebo čerpáte mateřskou či rodičovskou (maximálně 3 roky) dovolenou.

Vy můžete okamžitě zrušit pracovní poměr mj. v případě, kdy Vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů od její splatnosti. Pokud zrušíte okamžitě pracovní poměr, máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby.

d) Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce.

Takovéto zrušení pracovního poměru musí být písemné, není třeba uvést důvod. Pracovní poměr končí buď doručením, či dnem, který je ve výpovědi uveden.

Zaměstnavatel Vám nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény).

Neplatnost rozvázání pracovního poměru:pokud se domníváte, že s Vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr neplatně, můžete mu písemně sdělit, že chcete, aby Vás dále zaměstnával. V takovém případě pracovní poměr trvá i nadále a zaměstnavatel Vám musí platit náhradu mzdy ve výši průměrné mzdy, dokud nebude soudem rozhodnuto o platném ukončení pracovního poměru. Žalobu musíte podat do 2 měsíců ode dne, kdy měl pracovní poměr skončit. O neplatném rozvázání pracovního poměru může rozhodnout jedině soud!