Dlouhodobý pobyt

Žádat můžete:

 • pokud jste státní příslušník třetí země, na území pobýváte na vízum k pobytu nad 90 dnů, hodláte na území přechodně pobývat po dobu delší než 1 rok a trvá-li stejný účel pobytu
 • v dalších zákonem stanovených případech

Účely pobytu:

 • Společné soužití rodiny
 • Rezident jiného členského státu EU
 • Studium
 • Hledání zaměstnání nebo zahájení podnikatelské činnosti
 • Ochrana na území
 • Výzkum
 • Modrá karta
 • Strpění pobytu na území
 • Zaměstnanecká karta
 • Podnikání
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance jiného členského státu EU
 • Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

Kde žádost podat:

 • na pracovišti ministerstva vnitra dle místa Vašeho bydliště
 • na kterémkoliv zastupitelském úřadu ČR v případě určité státní příslušnosti, např. USA, Japonsko (vyhláška MV ČR č. 429/2010 Sb.)
 • v zákonem stanovených případech na zastupitelském úřadu ČR v zemi původu žadatele
 • u žádostí podávaných na zastupitelském úřadu je potřebné vždy sjednat termín podání!

Doba platnosti:

 • dle jednotlivých účelů pobytu
 • lze opakovaně prodloužit

Lhůta pro prodloužení:

 • nejdříve 120 dnů před skončením platnosti a nejpozději poslední den platnosti

Co je potřeba k žádosti:

 • žádost je nutné podat na formuláři
 • ihned při podání žádosti je třeba uhradit správní poplatek
 • při podání žádosti je potřebné doložit všechny požadované náležitosti
 • cestovní doklad, matriční doklady (např. rodný list, oddací list atd.) a doklad potvrzující účel pobytu je nutné předložit v originále. Doklady musí být úředně přeloženy.
 • formulář (zelený)
 • cestovní doklad
 • 1 fotografie
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu
 • doklad potvrzující účel pobytu
 • doklad o zajištění prostředků k pobytu
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění
 • žádost se podává osobně

Lhůta k podání žádosti:

 • nejdříve 120 dnů před uplynutím platnosti víza k pobytu nad 90 dnů a nejpozději poslední den jeho platnosti

Lhůta k rozhodnutí:

 • dle jednotlivých účelů pobytu

Správní poplatek:

 • přijetí žádosti 2.500,-Kč
 • přijetí žádosti dítěte mladšího 15 let 100,-Kč
 • přijetí žádosti o  dlouhodobý pobyt za účelem strpění 500,-Kč

V průběhu pobytu na území může Ministerstvo vnitra šetřit, zda plníte účel pobytu. Neplnění účelu pobytu je důvodem pro zrušení pobytu, jeho neprodloužení či neudělení trvalého pobytu.

Zavední kvóty

Od 1. 9. 2019 stanoví Česká republika každý rok počet žádostí podávaných na zastupitelských úřadech v jednotlivých (některých) zemích = zavedení kvót na ekonomickou migraci.

Kvóty se vztahují na tyto druhy pobytu:

- zaměstnanecká karta,

- vízum nad 90 dnů za účelem podnikání, a

- dlouhodobý pobyt za účelem investování.

Kvóty se nevztahují na žádosti podávané na území ČR, například při změně účelu pobytu. Kvóty se neřídí státní příslušností žadatele, ale příslušností zastupitelského úřadu, například občan Ukrajiny, který má trvalý pobyt v Polsku, bude moci podat žádost na zastupitelském úřadu ve Varšavě i v případě, že kvóta v Kyjevě/Lvově pro příslušné období již byla vyčerpána.

Kvóty jsou stanoveny vládním nařízením, ve kterém se určí samostatná kvóta pro dlouhodobý pobyt za účelem investování, pro vízum za účelem podnikání a pro zaměstnanecké karty. V rámci kvóty pro zaměstnanecké karty budeje navíc stanovena navíc zvláštní kvóta pro žádosti podávané v rámci jednoho z nově zaváděných programů pracovní migrace.

Příklad: Země X má kvótu 6 žádostí pro investory, 12 žádostí pro podnikatele, a 144 žádostí pro zaměstnanecké karty celkově, z toho 120 pro žádosti podané v rámci programů pracovní migrace (tudíž 24 žádostí zůstává pro zaměstnanecké karty podané mimo program).

Časově by měly býtjsou kvóty rozvrženy přiměřeně na kvartály, měsíce, či týdny (tzn., pokud je kvóta 12, pak bude s nejvyšší pravděpodobností možné podat jednu žádost měsíčně). U některých zemí a kategorií (zaměstnání, podnikání, investice) může být kvóta stanovena na neomezený počet žádostí. Aktuální počet volných míst pro podání žádostí je povinen zveřejnit příslušný zastupitelský úřad na svých webových stránkách.