V Libereckém kraji jsme debatovali u kulatého stolu o vzdělávání žáků s OMJ

Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s. společně s Libereckým krajem a Centrem pro integraci cizinců, o.p.s. připravili v rámci projektu Města a inkluzivní strategie kulatý stůl ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem. Kulatý stůl moderovala Marie Jelínková z Centra pro sociální a ekonomické strategie, FSV, UK a zúčastnilo se jej na 20 lidí různých institucí Libereckého kraje, které se vzdělávání a začleňování žáků s OMJ věnují.

Mezi účastníky tak byli zástupci ze školství, a sice MŠ a ZŠ, zástupci neziskových organizací jako je Centrum pro integraci cizinců, o.p.s. (CIC) a Člověk v tísni, zástupci odborů školství Krajského úřadu Libereckého kraje (KÚ LK) i Magistrátu města Liberec (MML). Dále se kulatého stolu zúčastnili zástupci NIDV, PPP a další. Přítomní si tak mohli vyměňovat cenné zkušenosti napříč různými oblastmi.

Po úvodním slovu Marie Jelínkové, kdy účastníci byli seznámeni s počty dětí cizinců v Libereckém kraji a se situací ohledně vzdělávání dětí s OMJ v České republice, zazněly 4 příspěvky.

První vystoupila paní Hana Drličková, sociální pracovnice Centra pro integrace cizinců, o.p.s., která přítomné na úvod seznámila s aktivitami CIC. Zdůraznila činnosti CIC, které se zaměřují na podporu vzdělávání dětí cizinců a jejich začleňování do škol. Dalším řečníkem byla paní Anna Niklová, ředitelka ZŠ Marjánka a ta promluvila o praxi ZŠ Marjánka při vzdělávání žáků s OMJ. Účastníkům kulatého stolu tak představila komplexní systém výuky českého jazyka, který obsahuje tři fáze – nultou, inkluzi a integraci. Na tento příspěvek plynule navázala zástupkyně ředitele paní Kurdzielová Iveta ze ZŠ Špičák v České Lípě, která představila praxi školy v rámci vzdělávání žáků s OMJ, ale také poukázala na limity a potřeby škol v Libereckém kraji. Blok příspěvků zakončil pan Luděk Tesarčík, specialista na školství v rámci KÚ LK, který představil obecnou situaci ohledně vzdělávání žáků cizinců v Libereckém kraji, ale také se zaměřil na možnosti podpory škol v regionu v rámci kraje. Kromě toho také představil možnosti financování aktivit na školách na podporu vzdělávání dětí cizinců.

V průběhu akce se rozvinula diskuze mezi zástupci odborů školství obou úřadů MML a KÚ LK a zástupci CIC, NIDV, řediteli a učiteli škol. Diskutovanými tématy byly mimo jiné možnosti podpory škol v rámci vzdělávání žáků cizinců u zřizovatelů škol, tedy především obcí a kraje, možnosti lepší spolupráce mezi školou a rodinou, především pak komunikace s rodiči žáků cizinců a hojně se také řešila potřeba systémové podpory ze strany státu. Během diskuze kulatého stolu bylo také otevřeno téma dostupnosti služby interkulturních pracovníků či tlumočníků.

Všem zúčastněným děkujeme za obohacující setkání, příspěvky do diskuze, i vyjádření návrhů ke zlepšení situace v kraji a dalších potřeb.

ZÁPIS Z KULATÉHO STOLU ZDE.

ks-liberec_1568809786.jpg