Tisková zpráva: Důstojná práce migrantek v sektoru péče

Světové odborové organizace pořádají 7. října Den důstojné práce.

Žádají důstojné pracovní podmínky a dobré mzdy ve stále rostoucím a zároveň podfinancovaném sektoru péče. Do této oblasti radíme také i nájemnou práci v domácnosti, tedy tzv. 24-hodinou péči o děti a seniory, kterou často vykonávají ženy-migrantky.

TISKOVÁ ZPRÁVA

V Praze, 7.10.2019

V současnosti je migrace za placenou domácí prací (tzv. care migration) v oblasti péče především o děti a seniory velmi rozšířená. Tento trend vychází z mnoha systémových změn ve společnosti a ve světové ekonomice. Česká republika je zemí přijímající migrantek a migrantů (zejména ze zemí jako jsou Ukrajina nebo Filipíny), ale také zemí vysílající svých občanek (do zemí jako je Rakousko a Německo) pro tento druh práce. Odborníci se domnívají, že počty migrantek v nájemné práci v domácnosti budou rychle narůstat, a to zejména s trendem stárnutí populace.

Nájemná práce v domácnosti zaměřená na péči je velmi často podceňována, a to jak z  finančního hlediska, tak z hlediska způsobu jejího hodnocení, zejména prestiže práce. I v případě náročnějších činností v domácnosti (péče o děti, nemocné či seniory) nejsou oceňovány schopnosti nutné k jejich vykonávání. V případě placené práce v domácnosti se pak nízká prestiž povolání projevuje ve velmi nízkých mzdách, a to i přes nutnou kvalifikaci, fyzické a psychické schopnosti lidí vykonávajících tuto práci. Další důležitou charakteristikou práce v domácnosti (i té neplacené) je i to, že je velmi těžko definovatelná a ohraničitelná, zahrnuje mnoho činností, které jsou vzájemně propojené. Příkladem může být péče o dítě – ta může zahrnovat nejen hlídání, ale i hru, vzdělávání, přípravu jídla, praní oblečení atd. Proto je velice obtížné práci v domácnosti formalizovat například do podoby „klasické“ pracovní smlouvy, neboť je těžké určit, co do pracovní náplně ještě spadá a co už ne.

K  obtížnému hodnocení kvality domácí práce přispívá také její soukromý charakter. Vzhledem k tomu, že se jedná o pracovní činnost odehrávající se v soukromé sféře, z vnějšího pohledu je tato práce vlastně neviditelná. Většina placené práce v domácnosti je vykonávána nelegálně nebo pololegálně a je nedostatečně právně ošetřena. Díky tomu a také díky faktu, že se taková práce většinou odehrává v soukromých domácnostech zaměstnavatelů, jsou pracovnice v domácnosti velmi zranitelné a snadno se mohou stát obětí pracovního vykořisťování.

Za vůbec nejvíc problematickou považují odborníci a odbornice tzv. 24-hodinovou péči, kdy migrantky bydlí přímo v domácnostech, kde pracují. Velice obtížně rozdělují svůj pracovní a soukromý/osobní čas a prostor, jsou plně závislé na svých zaměstnavatelích  a zároveň často prožívají dlouhodobé odloučení od svých vlastních rodin (tzv. transnacionální mateřství).

Sdružení pro migraci a integraci (SIMI) se z pozice nevládní organizace v oblasti migrace této problematice věnuje již od roku 2011. Především poskytuje právní, sociální a psychosociální poradenství migrantkám pracujícím v sektoru péče, zpracovalo ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu ČR výzkum o postavení migrantek pracujících v českých domácnostech, jakož i dlouhodobě realizuje osvětové a vzdělávací aktivity v této oblasti pro pracovnice a pracovníky pomáhajících profesí i samotné migrantky – pracovnice v domácnosti. Bližší informace naleznete na www.pracovnicevdomacnosti.cz nebo na www.migrace.com (sekce Pracovní migrace)

Kontaktní osoba pro média: Dr. Petra Ezzeddine, antropoložka – odbornice na migraci péče, Fakulta humanitních studií UK, petra.ezzeddine@fhs.cuni.cz, + 723310882