Azyl vs. doplňková ochrana

20. června je mezinárodní den uprchlíků. Uprchlíci mohou žádat o mezinárodní ochranu a pokud je jejich žádosti vyhověno, tak dostanou buď azyl, který je časově neomezený nebo doplňkovou ochranu, která se musí pravidelně obnovovat. Jaký je ale rozdíl mezi oběma?

Azyl je forma mezinárodněprávní ochrany udělovaná osobám, které utíkají před pronásledováním ve své domovské zemi z důvodu uplatňování politických práv a svobod nebo mají odůvodněný strach z pronásledování na základě rasy, národnosti, náboženství, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů. Azyl vám dává právo na pobyt v České republice, volný přístup na trh práce, veřejné zdravotní pojištění, vzdělání a další sociální výhody.

Doplňková ochrana je forma mezinárodněprávní ochrany udělovaná osobám, které sice nesplňují kritéria pro udělení azylu, ale v případě návratu do země původu by čelili skutečnému nebezpečí vážné újmy, například uložení trestu smrti, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo vážnému ohrožení života z důvodu ozbrojeného konfliktu. Doplňková ochrana se uděluje na dobu, po které této osobě hrozí vážná újma, nejméně však na 1 rok, a následně je třeba žádat o její prodloužení. Osoby s doplňkovou ochranou mají také volný přístup na trh práce a nárok na veřejné zdravotní pojištění, vzdělání a další sociální výhody, ale možnosti pro sloučení rodinných příslušníků jsou značně omezenější.