Stanovisko SIMI k ratifikaci Úmluvy MOP o pracovnicích v cizí domácnosti

Sdružení pro integraci a migraci podalo nesouhlasné vyjádření ke stanovisku poslaneckého Výboru pro sociální politiku a usnesení vlády týkající se Úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti, které její existenci pouze berou na vědomí, ale odmítají její ratifikaci.

SIMI ve svém stanovisku upozorňuje na skutečnost, že domácí práce je fenoménem úzce spojeným s migrací, kdy téměř každá žena cizinka prošla (především na počátku svého života v České republice) nějakou formou práce v cizí domácnosti, tudíž cizinci pracující v cizí domácnosti nejsou marginálním tématem, jak to uvádí vláda ve své důvodové zprávě. Vláda navíc při svém rozhodování zcela opomněla skutečnost, že domácí práci vykonávají také občané České republiky. Skutečný počet domácích pracovnic je tak mnohonásobně vyšší než údaje obsažené v důvodové zprávě.

Fakt, že práce v cizí domácnosti není vnímaná jako skutečná práce, souvisí zejména s charakterem tohoto druhu práce - jedná se totiž o tzv. reprodukční práci, kterou vykonávají především ženy a souvisí s péčí o děti a domácnost. Pro tento druh práce je typické, že se obtížně stanovuje (formalizuje) její náplň a kvalita provedení (např. co znamená pojem péče o dítě nebo běžný úklid domácnosti?), a proto bývají v praxi práva pracovnic v domácnosti často porušována.

SIMI se přiklání k názoru, že Úmluva mezinárodní organizace práce vznikla na základě potřeby ochrany domácích pracovnic, tato ochrana je nutná i v České republice. Vyzývá proto senátní Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, aby usnesení vlády neschválil a naopak doporučil ratifikaci této úmluvy Českou republikou, poněvadž Vláda ČR založila své usnesení na nedostatečných a neúplných informacích, které neodpovídají situaci v České republice a které celou problematiku domácí práce bagatelizují.

Celé stanovisko SIMI čtěte v příloze.