Podnět SIMI o migrantkách seniorkách pro vládu ČR

Z podnětu vlády ČR nedávno vznikly nové strategické dokumenty pro oblast integrace cizinců - Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu a Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců v roce 2016. Tyto dokumenty vznikly po mezirezirtní revizi dosavadní integrační politiky ČR a vláda se v nich snaží reagovat na probíhající migrační krizi, jakož i na vývoj a aktuální potřeby zaznamenávané v souvislosti s integrací
cizinců i cizineckou problematikou obecně.

SIMI se do procesu nových integračních pravidel zapojilo také, a to předložením podnětu o migrantkách seniorkách.

Podnět jsme zpracovali na základě naší praxe, kdy jsme v při přímé práci s migranty a migrantkami často konfrontováni s případy migrantek, které byly vystaveny vyšším rizikům  diskriminace a nerovnému zacházení. I díky realizovaným projektům SIMI, zaměřeným speciálně na ženy, vycházejí postupně najevo skutečnosti, které ukazují na významnost a rozsah problémů spojených s kombinací genderových, migračních, rodičovských a věkových "omezení", že si situace zaslouží okamžité řešení v podobě změn praxe i legislativy.

Podnět SIMI tedy mj. upozorňuje na potřebu lepšího zakotvení práv migrantek seniorek ve strategických dokumentech, zabývajících se integrací cizinců a cizinek.

Je předvídatelné, že s přibývajícími počty migrantů v českém prostředí bude docházet i k částečné změně struktury příchozích. Ačkoliv nejsou k dispozici žádné souhrnné statistické údaje o současném počtu migrantek či žen s migrační historií v důchodovém věku v České republice, dá se předpokládat, s ohledem na statistiky, týkající se trvale usazených cizinců a jejich postupně se měnící věkovou strukturu, a také s ohledem na identifikované situace z jiných zemí, že stárnoucí migrantky budou tvořit či v zásadě již tvoří rychle rostoucí část populace. Byť se v celkových počtech příchozích jedná stále o poměrně bezvýznamnou skupinu, přesto si zaslouží, aby jim na koncepční úrovni i v praxi bylo věnováno ze strany odpovědných orgánů resp. státu více pozornosti. Se znepokojením však lze sledovat, že cíle v oblasti rovnosti žen a mužů ustupují v důsledku současné celoevropské uprchlické krize do pozadí.

Podnět vznikl v rámci projektu „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou Bergen.

loga-rada_1422885757.jpg

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: