Zahájení projektu Města a inkluzivní strategie

Začátkem letošního září zahájilo SIMI rozsáhlý a ambiciózní projekt Města a inkluzivní strategie.

Vytvořený tým odborníků se primárně zaměří na zhodnocení toho, jakým způsobem dochází k integraci cizinců na lokální úrovni. Na celostátní úrovni odpovídá na poptávku státní správy zmapovat a posoudit, jaké projekty a nástroje (finanční toky, legislativa aj.) byly v této oblasti realizovány a s jakými výsledky, jaké okruhy cizinců jsou v oblasti služeb/projektů/potřeb opomíjeny či podhodnoceny a jaká funkční inovativní řešení a integrační modely by mohly být aplikovány v ČR. Záměrem celého projektového týmu je vybudovat dobře využitelnou znalostní platformu, zacílenou na inkluzivní strategie cizinců, z níž budou jednotliví aktéři v procesu lokální integrace, ale i jiné subjekty (převážně z řad veřejné správy) moci profitovat.

Jak upřesňuje doktorka Marie Jelínková z Centra pro sociální a ekonomické strategie Univerzity Karlovy: „na základě výzkumů a zhodnocení podobných informací ze zahraničí projekt ve spolupráci s klíčovými účastníky přinese přehledné informace o tom, co v oblasti integrace migrantů skutečně funguje a jak a podle čeho se rozhodovat např. při cílení grantových výzev. Nabídne i strategie, jak postupovat v situacích, ve kterých se kraj či konkrétní město/obec mohou ocitnout, ať už půjde například o nečekaný příliv žadatelů o mezinárodní ochranu, náhlý nárůst počtu zahraničních pracovníků či existence nežádoucích segregovaných migrantských komunit.

Mezi plánované výstupy projektu patří manuál nástrojů k řešení komplexního přístupu ke všem, nikoliv jen vybraným, skupinám migrantů v ČR, který přispěje k účelnějšímu a efektivnějšímu vynakládání veřejných prostředků v oblasti migrace, integrace i v oblasti pomoci osobám ohroženým sociálním vyloučením.

Přestože se lokální integraci věnuje zejména v posledních letech větší pozornost, chybí ucelený přehled dopadů dosud použitých nástrojů, nehledě na to, že některé skupiny cizinců zůstávají opomenuty. Domníváme se, že projekt je mimořádný tím, že přinese zhodnocení současného stavu na úrovni lokální integrace u všech skupin cizinců, zanalyzuje efektivitu proběhlých projektů a zprostředkuje cenné (nejen) zahraniční zkušenosti postupů, které se v praxi osvědčily a které mají upscalingový potenciál“, doplňuje programová ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Pavla Hradečná.

Hlavním cílem projektu je, aby lokální integrační politiky lépe reflektovaly reálné potřeby cizinců a byly vytvářeny na základě jasných vizí čeho dosáhnout.

Projekt je realizován s laskavou podporou Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci projektu se zásadním způsobem podílejí i odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES), kteří mimo jiné stáli u jeho zrodu. Mezi další, neméně významné partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje, zejména Hl. m. Praha a Liberecký kraj, a v neposlední řadě pak i Multikulturní centrum Praha.

Projekt Města a inkluzivní strategie č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006483 je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu zaměstnanost.

logo-opz-barevne_1505723476.jpg