Úvod  /  Co děláme  /  Projekty  /  Integrace  /  Praha integruje

Projekty

Právní poradenství osobám nesplňujícím podmínky vstupu či pobytu

Trvání: 1. březen 2024 – 30. září 2025
Realizace:Konsorcium NNO pracujících s migranty v ČR, OPU, SIMI
Financuje:Spolufinancováno Evropskou Unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky
Kde:Česká republika, Praha
Anotace:Konsorcium nevládních organizací pracující s migranty, ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíků a Sdružením pro integraci a migraci, v březnu 2024 zahájilo projekt zajišťující bezplatnou právní pomoc v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR. Projekt také informuje o možnostech dobrovolných návratů, zvyšuje účinnost návratů, přispívá k řízení migračních toků a provádí společné azylové a imigrační politiky při dodržování práv a zásad Listiny základních práv Evropské unie. Hlavním cílem projektu je zajistit informovanost a kvalifikovanou právní pomoc státním příslušníkům třetích zemí a žadatelům o mezinárodní ochranu v případě, že jsou umístěni v ZZC a zároveň jim bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území.
 
Evropská unie

Právní a sociální poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu

Trvání: 1. březen 2024 – 31. březen 2026
Realizace:Konsorcium NNO pracujících s migranty v ČR, OPU, SIMI
Financuje:Spolufinancováno Evropskou Unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra České republiky
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt cílí na zajištění bezplatného právního a sociálního poradenství pro cílovou skupinu, kterou tvoří žadatelé o udělení mezinárodní ochrany a cizinci, kteří jsou na území ČR strpění podle zákona č. 325/1999 Sb., se zvláštním zřetelem na zranitelné osoby. Projekt umožní stabilní a pravidelné fungování poradenských míst v zařízeních SUZ a v území. Klientům bude poskytnuto právní poradenství v závislosti na jejich individuální životní situaci. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Příjemcem grantu je Konsorcium a projekt je spolu realizován s partnerskými organizacemi OPU a SIMI. Číslo projektu: CZ.12.01.01/00/23_013/0000030
 
Evropská unie

Ochrana pracovních práv zranitelných migrantů v ČR

Trvání: 1. leden 2024 – 26. leden 2025
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:PICUM, Robert Bosch Stiftung
Kde:ČR
Anotace:Projekt usiluje o podporu pracovních migrantů, zejména zranitelných skupin, jako jsou migranti a migrantky v neregulérním postavení, držitelé dočasné ochrany nebo migranti v prekarizovaném zaměstnání. Aktivity projektu zahrnují právní poradenství v oblasti pracovního práva a souvisejících pobytových otázek, asistenci interkulturních pracovníků při komunikaci s úřady a zaměstnavateli, advokační práci a osvětové aktivity. Takto komplexní přístup má za cíl zlepšit platové a pracovní podmínky pracovních migrantů na českém trhu práce a usnadnit jim tak cestu k řádné práci. Mimo to projekt usiluje o otevření veřejné debaty a řešení opomíjených témat, jako jsou nevyplacená mzda, dlouhá pracovní doba, nezákonné propouštění a předcházení ztrátě pobytového statusu. Výstupy a zkušenosti projektu budou prezentovány veřejnosti prostřednictvím článků, terénních studií a medializačních výstupů, a budou podporovány veřejnými debatami a semináři.
 
PICUM - Platform for International Cooperation of Undocumented Migrants Robert Bosch Stiftung

Podpora uprchlíků v ČR

Trvání: 1. leden 2024 – 31. prosinec 2024
Realizace:SIMI
Financuje:UNHCR
Kde:Praha, Středočeský kraj
Anotace:Projekt poskytuje komplexní podporu uprchlíkům (zejména žadatelům o azyl a držitelům dočasné ochrany). Tým SIMI v rámci projektu poskytuje ambulantní právní a sociální poradenství, interkulturní asistenci, monitoruje situaci na Letišti Václava Havla, poskytuje informační servis a věnuje se terénní práci v online prostoru.
 
UNHCR The UN Refugee Agency

Učíme se spolu

Trvání: 1. leden 2024 – 31. prosinec 2024
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:MHMP
Kde:Praha
Anotace:Projekt se zaměřuje na začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídy, školy i společnosti skrz propracovaný program online doučování těchto žáků a multikulturních programů, při zapojení interkulturních pracovníků, dobrovolníků, pedagogů a rodičů. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje projekt i se zbytkem třídního kolektivu. Neméně důležitou součástí projektu je poté osvěta veřejnosti o této problematice a medializace tématu. Toho realizátor docílí vzájemně propojenými aktivitami, a to online doučováním žáků s OMJ s dobrovolníky, zapojením rodičů migrantů do českého edukačního procesu, školením pedagogů v oblasti interkulturního vzdělávání, asistencí interkulturních pracovníků a medializací tématu. Pro začlenění žáků s OMJ, i jejich rodičů, je zároveň důležité vytvořit prostředí, ve kterém se cítí vítáni a v bezpečí a mají se na koho se obrátit pro podporu a pomoc. Proto se projekt zaměří také na podporu mezikulturního dialogu v rámci akcí besed na školách a interkulturních pikniků.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Migrantky mezi ženami 2023

Trvání: 1. leden 2023 – 31. prosinec 2023
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů
Kde:celá ČR
Anotace:Projekt se zaměřuje na migrantky a uprchlice v ČR, jejichž postavení je nerovné v porovnání s ženami a muži z majoritní společnosti, ale i s muži migranty. S ohledem na pandemii Covid-19 a invazi na Ukrajinu se nerovnosti ještě prohloubily. Primárně se projekt soustředí na pomoc uprchlicím z Ukrajiny, ale také se věnuje ostatním ženám migrantkám v oblastech porodnictví, genderově podmíněného násilí, nerovností na pracovním trhu a chudoby. Cíle projektu mají být plněny prostřednictvím networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských aktivit.
 
Úřad vlády ČR

Podpora žadatelů o azyl a uprchlíků z Ukrajiny 2023

Trvání: 1. leden 2023 – 31. prosinec 2023
Realizace:SIMI
Financuje:UNHCR
Kde:Praha, ČR
Anotace:Cílem projektu je zajistit práva žadatelů o mezinárodní ochranu, držitelů mezinárodní a dočasné ochrany prostřednictvím pestré škály služeb a aktivit. Zásadními body jsou přímá a komplexní práce s cílovými skupinami, poskytování školení a informací o právech, prevence genderově podmíněného násilí (GBV) a integrace uprchlíků z Ukrajiny. Jedním z pilířů projektu je poskytování právní asistence a monitoring situace v tranzitu a zařízeních na Letišti Václava Havla v Praze. V dalším pilíři se projekt soustředí na téma přístupu na trh práce a k bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny. Posledním pilířem je podpora přeživších GBV a zvyšování povědomí o tomto tématu mezi ženami migrantkami. Nedílnou součástí všech pilířů projektu je identifikace zranitelných skupin klientů a monitoring jejich situace a potřeb. Mezi projektové aktivity patří poskytování odborných konzultací a interkulturní práce, tvorba informačních materiálů, online komunikace ve vztahu k cílovým skupinám a daným tématům, příprava webinářů a policy doporučení pro vybrané stakeholdery.
 
UNHCR The UN Refugee Agency

Praha 3 - Společné soužití 2023

Trvání: 1. leden 2023 – 31. prosinec 2023
Realizace:Praha 3 ve spolupráci se SIMI
Financuje:Praha 3 a Ministerstvo vnitra ČR
Kde:Praha 3
Anotace:Sdružení pro integraci a migraci v projektu obcí na podporu integrace cizinců "Praha 3 - Společné soužití 2023" poskytuje zejména služby interkulturních pracovníků na Praze 3, vytváří vícejazyčnou online mapu veřejných služeb a pomáhá se zvyšováním informovanosti cizinců.
 
Ministerstvo vnitra ČR Praha 3

Crossing Borders mezi Pražany 2023

Trvání: 1. leden 2023 – 31. prosinec 2023
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hl. m. Praha
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. Součástí aktivit tak jsou besedy na školách, kde žáci debatují na téma migrace a uprchlictví s pracovníky SIMI a hostem cizincem. Dále pak pro veřejnost organizujeme kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A nakonec také interkulturní piknik, který je další příležitostí pro vzájemné setkávání a poznávání Čechů a cizinců. Součástí projektu je dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com
 
Magistrát hl.m. Prahy

Bezpečnost a wellbeing pro uprchlice a migrantky mezi námi

Trvání: 1. prosinec 2022 – 31. srpen 2023
Realizace:SIMI
Financuje:International Rescue Committee
Kde:celá ČR
Anotace:Uprchlice a migrantky v České republice čelí mnoha nevýhodám a překážkám v nové společnosti. Tyto nerovnosti zvyšují riziko sociálního vyloučení, genderově podmíněného násilí a diskriminace. Pro vyhovění potřebám těchto žen jsou zásadní specializované služby vedoucí k větší samostatnosti. Náš program poskytuje poradenství, interkulturní práci a bezpečný prostor pro migrantky v Česku. Důraz klademe na jejich aktivní účast a zviditelnění jejich potřeb tím, že jim dáváme hlas v různých podobách (storytelling, blog, workshopy apod.). Prostřednictvím síťování, advokační činnosti, osvěty a vzdělávacích aktivit si klademe za cíl reagovat na specifické výzvy, kterým čelí tato znevýhodněná skupina, a podporovat tak genderovou rovnost.

Rodím v klidu bez násilí

Trvání: 1. říjen 2022 – 31. březen 2024
Realizace:koordinuje: UNIPA, partneři: SIMI, APODAC, Liga lidských práv
Financuje:Fondy EHP a Norska
Kde:celá ČR
Anotace:Projekt si klade za cíl zvýšit informovanost a spokojenost žen v těhotenství, během porodu i po něm a podpořit dostupnost a příjem kvalitní poskytované péče ze strany zdravotnických zařízení a jejich pracovnic/pracovníků. Tento projekt SIMI umožňuje věnovat se tématu reprodukčního zdraví žen s migrační zkušeností, a to včetně mapování situace těhotných migrantek a uprchlic nebo těch, které již mají zkušenost s porodem v ČR. V rámci projektu dále spolupracujeme na jazykových mutacích online a telefonické linky Rodím v klidu, vypracování nejčastějších témat pro migrantky před, během a po porodu a osvětě o specifikách péče o ně.
 
Norské fondy

Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022

Trvání: 1. květen 2022 – 31. prosinec 2022
Realizace:SIMI
Financuje:Ministerstvo vnitra ČR
Kde:Praha
Anotace:Hlavním cílem projektu je poskytnout efektivní právní, psychologickou a na míru přizpůsobenou akutní podporu přicházejícím ukrajinským uprchlíkům, aby se mohli zorientovat a integrovat do českého prostředí. Projekt si také klade za cíl podpořit české instituce, které pomáhají Ukrajincům, a poskytnout vzdělávací a metodickou podporu organizačnímu týmu a dobrovolníkům. Pro dosažení tohoto cíle bude projekt nabízet pět propojených aktivit: poradenství, asistenci, metodologickou podporu, vzdělávání a šíření informací. Tyto aktivity budou navrženy tak, aby odpovídaly současným potřebám ukrajinských uprchlíků a pomohly jim budovat lepší budoucnost v České republice. Kromě podpory jednotlivých osob bude projekt také produkovat informační a metodické materiály, jako jsou informační letáky pro uprchlíky, nahrávky z webinářů, metodické brožury pro státní instituce, expertní konzultace a potenciální mediální výstupy. Projekt je navržen jako komplexní a koordinovaný přístup k pomoci ukrajinským uprchlíkům v České republice. Představuje cenný příspěvek k probíhající humanitární reakci na krizi na Ukrajině.
 
Ministerstvo vnitra ČR

SIMI hotel

Trvání: 1. duben 2022 – 31. březen 2023
Realizace:SIMI
Financuje:Česká spořitelna, Nadace České spořitelny, Buřinka a společnost Ahrend
Kde:Praha
Anotace:Základem SIMI hotelu je vytvořit komunitní střednědobé bydlení pro uprchlíky z Ukrajiny, v rámci kterého projektový tým bude provázet klientky a klienty procesem integrace. Ubytovací centrum nabízí uprchlíkům také podporu ze strany týmu profesionálních sociálních pracovníků SIMI, kteří jim pomáhají komunikovat s úřady, školami nebo zdravotnickými zařízeními a poskytují další psychosociální podporu přímo v centru. Obyvatelé centra mají k dispozici také společné prostory pro trávení volného času, vzdělávání, výuku češtiny, hlídání dětí nebo přístup k internetu.
 
Nadace České spořitelny

Podpora uprchlíků z Ukrajiny 2022 SIMI

Trvání: 1. duben 2022 – 31. prosinec 2022
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hl. m. Praha
Kde:Praha
Anotace:Aktivity směřují k podpoře integrace příchozích uprchlíků z Ukrajiny na území Hlavního města Prahy. Jedná se o přímou podporu příchozích v oblasti sociální podpory, pomoci a asistence a právního poradenství zejména v oblasti pracovního práva, občanského (nájmy, rodinné právo) a další související problematika v individuálních případech. Pro podporu institucí na území hlavního města při jednání s příchozími budeme využívat služeb interkulturních pracovníků a tlumočníků. Veškeré aktivity budou směřovat k osamostatňování a zplnomocnění klientů vedoucí k integraci do společnosti.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Odpověď SIMI na uprchlickou krizi z Ukrajiny

Trvání: 1. duben 2022 – 31. prosinec 2023
Realizace:SIMI
Financuje:foundation Open Society Institute (FOSI), rapid Grants
Kde:Celá ČR
Anotace:Účelem grantu je podpora aktivit v oblasti ochrany a integrace ukrajinských uprchlíků v České republice.

Uprchlíci vítejte

Trvání: 1. březen 2022 – 31. prosinec 2023
Realizace:SIMI
Financuje:Člověk v tísni
Kde:celá ČR
Anotace:Uprchlíci vítejte je součástí mezinárodní sítě Refugee Welcome International, která vznikla v roce 2014 v Německu. V současnosti projekt funguje v 10 evropských zemích a Austrálii. Projekt Uprchlíci vítejte vznikl s úmyslem zprostředkovat uprchlíkům důstojné bydlení u soukromých ubytovatelů. Vyhrazuje se proti cílené segregaci v hromadných ubytovacích zařízeních. Naopak považujeme za klíčové umožnit uprchlíkům bydlet s místními lidmi, a tím usnadnit a podpořit jejich integraci do společnosti. Naším dalším záměrem je konstruktivně přispět do celospolečenské diskuse komplexním pohledem na životní situaci lidí na útěku. Uprchlíci vítejte pod záštitou Sdružení pro integraci a migraci propojuje poskytovatele a zájemce o bydlení. Našim klientům se snažíme poskytnout veškerou potřebnou podporu.

Dobrovolníci v SIMI

Trvání: 1. leden 2022 – 31. prosinec 2022
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:Ministerstvo vnitra
Kde:Celá ČR
Anotace:Projekt je zaměřený na podporu dobrovolnické služby v SIMI. Pomoc dobrovolníků je pro činnost naší organizace nepostradatelná. Dobrovolníci nám pomáhají s individuální asistencí klientům při doprovodech na úřady či k lékaři, pomáhají cizincům procvičovat češtinu, doučují žáky-migranty či u nás v kanceláři vypomáhají s administrativou, sociálními médii, grafickými pracemi, editací webu či propagací. Velkou pomocí jsou dobrovolníci SIMI na festivalech, konferencích, kulatých stolech a dalších setkáních s veřejností a klienty, kde zajišťují nezbytnou výpomoc s přípravou a realizací akcí. Dobrovolníci nám také vypomáhají s monitoringem o stavu lidských práv v zemích původu našich klientů, či různými rešeršemi textů.
 
Ministerstvo vnitra ČR

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2022 – 31. prosinec 2022
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Praha 3
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Migrantky mezi ženami – ve stínu pandemie Covid-19

Trvání: 1. leden 2022 – 31. prosinec 2022
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně prospěšných aktivit v oblasti rovnosti žen a mužů.
Kde:Celá ČR
Anotace:Projekt se zaměřuje na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Tyto nerovnosti se navíc v posledních letech vlivem pandemie covid-19 ještě více prohloubily, a to jak z genderového hlediska, tak i se souvisejícími změnami v migrační politice státu. Projekt tak přímo reaguje na negativní dopady pandemie vztahující se ke klíčovým oblastem v životech žen-migrantek, ať už jde o otázky pobytového postavení (vč. práva na sloučení rodiny), o zvýšené riziko vystavení žen různým formám násilí, zejm. domácímu, o nerovnosti na trhu práce, v jejichž důsledku jsou tyto ženy reálně ohroženy chudobou, tedy zejm. o prekarizaci pracovních podmínek v sektorech, kde jsou hojně zastoupeny, nezřídka v tzv. první linii (péče, zdravotnictví), i o zhoršení možností sladění rodinného a pracovního života. Prostřednictvím networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských aktivit si tento projekt klade za cíl přispět k narovnání a zviditelnění specifického postavení této skupiny znevýhodněných žen především v kontextu pandemie covid-19 v ČR a jejích negativních dopadů na rovnost žen a mužů obecně. Při realizaci projektu bude brán zvláštní zřetel na oblasti zmíněné výše, ve kterých se negativní dopady pandemie projevují z hlediska genderové rovnosti nejvýrazněji a zároveň se citelně dotýkají i žen migrantek. Tyto oblasti postihuje řada bílých míst v praxi a specifická situace migrantek v nich pořád není dostatečně reflektována. Současně však uvedené oblasti zásadně podmiňují úspěšnou integraci těchto žen do české společnosti. Vodícími prvky projektu jsou propagace a prosazování tématu genderu v migraci, jakož i genderově citlivých migračních a integračních politik ČR, a dále usnadnění realizace práv na rovné příležitosti jednotlivých žen se zkušeností migrace.
 
Úřad vlády ČR

Praha 3 - Společné soužití 2022

Trvání: 1. leden 2022 – 31. prosinec 2022
Realizace:Praha 3 ve spolupráci se SIMI
Financuje:Praha 3 a Ministerstvo vnitra ČR
Kde:Praha 3
Anotace:SIMI v projektu obcí na podporu integrace cizinců "Praha 3 - Společné soužití 2022" poskytuje zejména služby interkulturních pracovníků na Praze 3, vytváří mapu veřejných služeb pro cizince a pomáhá se zvyšováním informovanosti cizinců.
 
Ministerstvo vnitra ČR

Učíme se spolu

Trvání: 1. listopad 2021 – 31. říjen 2023
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR. Reg. číslo projektu CZ.07.4.68/0.0/0.0/20_079/0002107.
Kde:Praha
Anotace:Aspirací projektu je posílení inkluze ve dvou pražských ZŠ. Snazšího začlenění žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) do třídy, školy i společnosti dosáhne skrz propracovaný program online doučování těchto žáků, při zapojení interkulturních pracovníků a dobrovolníků. Ve snaze o komplexnost nabízené pomoci pracuje i se zbytkem třídního kolektivu a pamatuje i na podporu pedagogů. Mezi výstupy patří např. příručka pro začleňování dětí s OMJ či publikace o práci s žáky s OMJ v online prostředí.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Migrantky mezi ženami – ve stínu pandemie Covid-19

Trvání: 1. leden 2021 – 31. prosinec 2021
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.
Kde:Celá ČR
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Tyto nerovnosti se navíc v posledních měsících ještě více prohlubují v důsledku opatření zaváděných v souvislosti s pandemií Covid-19. Na druhou stranu nastalá situace vyvolala zvýšenou občanskou angažovanost této skupiny žen k podpoře dalších osob ve svém okolí, přičemž jejich snahy zůstávají ze strany české společnost nedoceněné. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl přispět k narovnání a zviditelnění specifického postavení této skupiny znevýhodněných žen především v kontextu pandemie Covid-19 v ČR a jejích negativních dopadů pandemie Covd-19 na rovnost žen a mužů obecně. Při realizaci projektu bude brán zvláštní zřetel na oblasti, ve kterých se negativní dopady pandemie Covid-19 projevují z hlediska genderové rovnosti nejvýrazněji a zároveň se citelně dotýkají i žen migrantek. Jedná se především o postavení migrantek na trhu práce a jejich četné působení v sektoru péče jako jedné z profesí tzv. první linie, dále o otázky zdraví u této skupiny žen (včetně přístupu k němu během pandemie) a dále pak na prevenci a ochranu před násilím (zejm. domácím). Současně jsou to oblasti, které postihuje řada bílých míst v praxi a specifická situace migrantek v nich pořád není dostatečně reflektována. Současně však uvedené oblasti zásadně podmiňují úspěšnou integraci těchto žen do české společnosti. Vodícími prvky projektu jsou propagace a prosazování tématu genderu v migraci, jakož i genderově citlivých migračních a integračních politik ČR, a dále usnadnění realizace práv na rovné příležitosti jednotlivých žen se zkušeností migrace.
 
Úřad vlády ČR

Crossing Borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2021 – 31. prosinec 2021
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:Magistrát hl. m. Praha
Kde:Hl. m. Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. Součástí aktivit tak jsou besedy na školách, kde žáci budou debatovat na téma migrace a uprchlictví s pracovníky SIMI a hostem cizincem. Dále pak plánujeme pro veřejnost kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také interkulturní setkání, které budou další příležitostí pro vzájemné setkávání a poznávání Čechů a cizinců. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Metodika terénní sociální práce s migranty

Trvání: 1. leden 2021 – 31. prosinec 2021
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je vydat publikaci (manuál či spíše metodiku), která zachycuje specifika terénní sociální práce s migranty v českém kontextu a přibližuje osvědčené postupy v této oblasti i nároky kladené na terénní (sociální) pracovníky.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2021 – 31. prosinec 2021
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Praha 3
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Neviditelná síla povstává

Trvání: 1. prosinec 2020 – 31. březen 2021
Realizace:Od 1. 12. 2020 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.
Financuje:Britské velvyslanectví v Praze
Kde:Celá ČR
Anotace:Znevýhodněné skupiny žen v Česku, jako jsou migrantky nebo Romky, podléhají vícenásobné diskriminaci na základě pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právního postavení. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Proto náš projekt a jeho aktivity povedou ke zvýšení povědomí o diskriminaci těchto dvou skupin žen na základě pohlaví a etnického původu a k odstranění předsudků, jakož i k posílení jejich přijetí a rovnosti v české společnosti. Kromě využití vlastních zkušeností se budeme učit z osvědčených postupů britských organizací občanské společnosti, které taktéž pracují se znevýhodněnými skupinami žen. Naše poznatky pak shrneme ve stínové zprávě 2020 k úmluvě CEDAW, kterou v současné době sestavujeme.
 
British Embassy Prague

Úspěšná integrace migrantů v regionech

Trvání: 1. září 2020 – 31. srpen 2023
Realizace:SIMI
Financuje:Program Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství
Kde:Česká republika, Slovenská republika, Belgie, Spolková republika Německo
Anotace:Successful Migrant Integration in Regions (zkráceně SMIR), v překladu Úspěšná integrace migrantů v regionech – to je název nového projektu, zaměřeného na podporu a rozvoj inovací, který Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) začalo realizovat od září 2000. Do tříletého projektu jsou zapojeni i tři zahraniční partneři: slovenská organizace Liga za ľudské práva, belgické město Mechelen a německá organizace AGABY – Pracovní výbor pro integraci a migraci Rady Bavorska. Projekt se zabývá podporou lokálních samospráv a dalších aktérů integrace, kteří často nemají potřebné nástroje ani know-how, jak s migranty pracovat, ale zároveň si uvědomují důležitost jejich inkluze do místních společností a nutnost správně nastavených funkčních integračních opatření a mechanismů. Projekt se proto zaměří na (a) vytvoření inovativních nástrojů pro usnadnění integrace na regionální a lokální úrovni, a (b) transfer inovací mezi státy EU a jejich uzpůsobení místním potřebám. Klíčové aktivity jsou založeny na sdílené evropské zkušenosti mezi partnery z ČR, Slovenska, Německa a Belgie ohledně toho, co se v práci s migranty osvědčilo, jak aktivizovat lokální samosprávy v práci s tématem a jak v praxi dosahovat funkčního a bezproblémového soužití v diverzních lokálních společnostech. Během projektu bude vytvořena a odpilotována metodika integračních workshopů pro samosprávy, vznikne komparativní studie o strukturální dimenzi lokální integrace a rozšíří se již existující manuál pro samosprávy.
 
Erasmus+

Usilujeme o férovou migrační politiku

Trvání: 1. březen 2020 – 28. únor 2023
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.
Financuje:Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund (spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut). Program je financován z Fondů EHP a Norska 2014-2021.
Kde:Česká republika
Anotace:Pomocí vzájemně provázaných advokačních, analytických a informačních aktivit usilujeme o změnu v oblasti migrační, azylové a integrační politiky a legislativy v České republice. Za podpory datové analýzy, strategické litigace a ve spolupráci s rozhodujícími aktéry posílíme ochranu práv migrantů a migrantek, zabráníme zhoršování lidskoprávních standardů v oblasti migrace a posílíme budování spolupráce se subjekty, které se v tématu neprosazují, přestože se jich dotýká. Těmito změnami a partnerstvími také vytvoříme prointegrační prostředí v české společnosti. Projekt je realizován ve spolupráci s Konsorciem nevládních organizací pracující s migranty a Organizací pro pomoc uprchlíkům. Více informací o projektu naleznete na stránce www.ferovamigracnipolitika.cz Program Active Citizens Fund: https://www.activecitizensfund.cz/
 
Usilujeme o férovou migrační politiku Active Citizens Fund

Crossing Borders II

Trvání: 1. únor 2020 – 31. prosinec 2020
Realizace:SIMI
Financuje:Nadace Varietas
Kde:Praha a Středočeský kraj
Anotace:Cílem našeho projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností v ČR. Konkrétně jde o to podpořit nekonfliktní soužití v Praze a Středočeském kraji, zabránit vzniku negativních sociálních jevů a naopak zlepšit postavení cizinců, podporovat otevřenost společnosti vůči těmto osobám, vzájemnou komunikaci, informovanost v tématu migrace, jakož i aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti. V průběhu projektu plánujeme uspořádat 8 akcí, které budou sestávat z besedy o migraci a uprchlictví za účasti hosta cizince a navazujících workshopů na základních a středních školách v Praze a Středočeském kraji. V rámci projektu dále bude probíhat online doučování žáků s OMJ s dobrovolníky SIMI. Po celou dobu projektu je také plánováno metodicky podporovat pedagogy z Prahy a Středočeského kraje.
 
Nadace Varietas

Mluvme spolu III

Trvání: 1. únor 2020 – 31. prosinec 2020
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Hl. m. Praha
Anotace:Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol na území hl. m. Prahy, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu tak plánujeme uspořádat besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy a dále vzdělávací workshop pro pedagogy a pracovníky škol se zaměřením na zvyšování interkulturní kompetence učitelů, základy problematiky migrace, práce s předsudky či prevenci násilí z nenávisti.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2020 – 31. prosinec 2020
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Praha 3
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Crossing Borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2020 – 31. prosinec 2020
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. V rámci projektu tak plánujeme uspořádat interkulturní setkání, která jsou prostorem pro pravidelná neformální setkávání Čechů s migranty. Dále pak kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také podporu tandemů migrantů a migrantek s dobrovolníky, kteří vypomáhají s jejich doučováním s cílem napomoci jejich lepší orientaci v českém prostředí. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz
 
Magistrát hl.m. Prahy

Migrantky mezi ženami

Trvání: 1. leden 2020 – 31. prosinec 2020
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.
Kde:ČR
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení, či přispět k seberozvoji a samostatnosti těchto žen. Zvláštní zřetel pak bude brán na otázky zdraví (včetně duševního a reprodukčního) u této skupiny žen a dále pak na prevenci a ochranu před násilím (zejm. domácím), což jsou oblasti ležící stranou zájmu státu, navíc stižené řadou bílých míst v praxi a slabou znalostí problematiky postavení migrantek v ČR, které ovšem zásadně podmiňují úspěšnou integraci těchto žen do české společnosti. Vodícími prvky projektu jsou propagace a prosazování tématu genderu v migraci, jakož i genderově citlivých migračních a integračních politik ČR, a dále usnadnění realizace práv na rovné příležitosti jednotlivých žen se zkušeností migrace.
 
Úřad vlády ČR

Neviditelná síla

Trvání: 1. říjen 2019 – 30. září 2020
Realizace:Od 1. 10. 2019 realizuje Česká ženská lobby ve spolupráci s partnerskými organizacemi SIMI - Sdružení pro integraci a migraci a Slovo 21//Manushe.
Financuje:EVZ - Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"
Kde:Česká republika
Anotace:Migrantky a romské ženy v České republice i jinde v Evropě čelí ekonomickým i sociálním bariérám v oblasti rovnosti a žijí v postavení obzvláště zranitelném vůči násilí a diskriminaci. Tyto skupiny v Česku podléhají vícenásobné diskriminaci založené na kategorii pohlaví, příslušnosti k sociální skupině, etnicitě nebo právnímu postavení. Dostupné statistiky a podpůrné nevládní organizace navíc ukazují nedávný trend feminizace migrace, stárnutí a chudoby. Migrantky a romské ženy jsou často vystaveny vyššímu riziku sociálního vyloučení, žijí v horších materiálních podmínkách a mají nižší kvalitu života ve srovnání s většinou žen v české společnosti. Tyto skupiny žen mají nejzranitelnější postavení ve společnosti. Z tohoto důvodu chceme realizovat náš projekt, který stojí na dvou pilířích. První z nich spočívá ve zvyšování povědomí veřejnosti o situaci romských žen a migrantek. Druhý pilíř má oporu v rozvíjení spolupráce mezi příslušnými organizacemi občanské společnosti. Zaměřujeme se také na posílení vzájemné solidarity mezi ženami ze znevýhodněných skupin. Náš projekt cílí na vytvoření koalice organizací pro práva žen se zaměřením na marginalizované skupiny žen žijících v České republice - Romky a migrantky. Cílem projektu je prostřednictvím networkingu, advokační činnosti, budování kapacit a zvyšování veřeného povědomí bojovat proti antigypsymu, xenofobii a rasismu v různých podobách, odstranit předsudky vůči dotčeným skupinám žen a obecně posílit toleranci v české společnosti.
 
EVZ - Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft"

Praha integruje

Trvání: 1. září 2019 – 28. únor 2022
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Kde:Praha
Anotace:„Praha integruje“ synergicky propojuje aktivity směřující ke snižování bariér pro sociální začleňování migrantů (kurzy a praktické nástroje pro úředníky, interkulturní služby, analýza dostupnosti sociálních služeb a navazující doporučení) a zároveň posiluje orientaci a znalosti migrantů a migrantek (cílené právní poradenství, terénní sociální práce a semináře vedoucí ke zplnomocnění a orientaci ve společnosti). Projekt navazuje na postupy SIMI, které prokázaly relevantní dopad na cílové skupiny. Projekt č. CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011297
 
ESF OPZ

Crossing Borders

Trvání: 1. únor 2019 – 31. říjen 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Nadace Varietas
Kde:Praha a Středočeský kraj
Anotace:Cílem našeho projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností v ČR. Konkrétně jde o to podpořit nekonfliktní soužití v Praze a Středočeském kraji, zabránit vzniku negativních sociálních jevů a naopak zlepšit postavení cizinců, podporovat otevřenost společnosti vůči těmto osobám, vzájemnou komunikaci, informovanost v tématu migrace, jakož i aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti. V průběhu projektu plánujeme uspořádat 8 akcí, které budou sestávat z besedy o migraci a uprchlictví za účasti hosta cizince a navazujících workshopů na základních a středních školách v Praze a Středočeském kraji.
 
Nadace Varietas

Mluvme spolu II

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol na území hl. m. Prahy, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu tak plánujeme uspořádat besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy a dále vzdělávací workshop pro pedagogy a pracovníky škol se zaměřením na zvyšování interkulturní kompetence učitelů, základy problematiky migrace, práce s předsudky či prevenci násilí z nenávisti.

Crossing borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. V rámci projektu tak plánujeme uspořádat interkulturní setkání, která jsou prostorem pro pravidelná neformální setkávání Čechů s migranty. Dále pak kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také podporu tandemů migrantů a migrantek s dobrovolníky, kteří vypomáhají s jejich doučováním s cílem napomoci jejich lepší orientaci v českém prostředí. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz.

Migrantky mezi ženami - zdraví a ochrana před násilím

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení, či přispět k seberozvoji a samostatnosti těchto žen. Zvláštní zřetel pak bude brán na otázky zdraví (včetně duševního a reprodukčního) u této skupiny žen a dále pak na prevenci a ochranu před násilím (zejm. domácím), což jsou oblasti ležící stranou zájmu státu, navíc stižené řadou bílých míst v praxi a slabou znalostí problematiky postavení migrantek v ČR, které ovšem zásadně podmiňují úspěšnou integraci těchto žen do české společnosti. Vodícími prvky projektu jsou propagace a prosazování tématu genderu v migraci, jakož i genderově citlivých migračních a integračních politik ČR, a dále usnadnění realizace práv na rovné příležitosti jednotlivých žen se zkušeností migrace.
 
Úřad vlády ČR

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Praha 3
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Města a inkluzivní strategie

Trvání: 1. září 2018 – 31. prosinec 2020
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci, Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK, Multikulturní centrum Praha, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Hlavní město Praha, Liberecký kraj, Jihomoravský kraj
Financuje:Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt MIS odpovídá na poptávku státní správy zhodnotit projekty a nástroje, jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v České republice, zmapovat skupiny cizinců, jejichž potřeby jsou opomíjeny a na základě příkladů národní i mezinárodní dobré praxe navrhnout inovativní řešení k zefektivnění integračního procesu na lokální úrovni. Mezi cíle projektu patří integrace osob s migrační zkušeností, zmapování a zhodnocení integrační scény v ČR se zaměřením na partnerské kraje, formulace doporučení pro samosprávy, asistence s nastavením lokálních integračních politik a strategií, tvorba databáze integračních projektů v ČR, manuál pro samosprávy k tématům lokální integrace, přenos dobrých praxí a zkušeností ze zahraničí, budování znalostních platforem na lokální, regionální i celostátní úrovni, podněty, analýzy a odborné články, kulaté stoly, expertní setkání, semináře a konference.
 
ESF OPZ

Crossing borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hl. m. Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. Součástí aktivit tak jsou besedy na školách, kde žáci budou debatovat na téma migrace a uprchlictví s pracovníky SIMI a hostem cizincem. Dále pak plánujeme pro veřejnost kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také interkulturní setkání, které budou další příležitostí pro vzájemné setkávání a poznávání Čechů a cizinců. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Mluvme spolu (o migraci)

Trvání: 1. leden 2018 – 31. červenec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol na území hl. m. Prahy, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy, interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků a další tvořivé aktivity motivované výchovou k toleranci. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu uspořádáme školení pro pedagogy k problematice migrace a interkulturní práce při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a povedeme besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Migrantky mezi ženami 2018 - emoce a zdraví

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení, či přispět k aktivizaci migrantek samotných. Letos se tematicky speciálně zaměříme na otázky emocí a zdraví u této skupiny žen. V projektu tak uspořádáme seminář pro pracovníky sociálních služeb a neziskových organizací na téma genderu v migraci, kulatý stůl a workshopy pro migrantky k tématu emočního zdraví a možností řešení obtížných životních situací. Dále vytvoříme pilotní databázi cizojazyčných terapeutických služeb a připravíme debaty pro veřejnost o emocích v migraci. V rámci projektu budou poradci SIMI také poskytovat individuální podporu migrantkám formou bezplatného právního, sociálního a psychosociálního poradenství a také skrze službu interkulturní práce či materiální pomoc.
 
Úřad vlády ČR

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Dobrovolníci v SIMI

Trvání: 1. leden 2017 – 31. prosinec 2017
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci
Financuje:Ministerstvo vnitra
Kde:Praha
Anotace:Projekt je zaměřený na podporu dobrovolnické služby v SIMI. Pomoc dobrovolníků je pro činnost naší organizace nepostradatelná. Dobrovolníci nám pomáhají s individuální asistencí klientům při doprovodech na úřady či k lékaři, pomáhají cizincům procvičovat češtinu či u nás v kanceláři vypomáhají s administrativou, sociálními médii, grafickými pracemi, editací webu či propagací a roznosem letáků. Velkou pomocí jsou dobrovolníci SIMI na festivalech, konferencích, kulatých stolech a dalších setkáních s veřejností a klienty, kde zajišťují nezbytnou výpomoc s přípravou a realizací akcí. Dobrovolníci nám také vypomáhají s monitoringem o stavu lidských práv v zemích původu našich klientů, či různými rešeršemi textů.
 
Ministerstvo vnitra ČR

Crossing borders

Trvání: 1. listopad 2016 – 30. červen 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt Crossing borders je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje 2 linie, vzdělávací a asistenční. Zvýší povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojí je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. Usnadní také začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, za pomoci Asociace interkulturních pracovníků, a vybaví pedagogy znalostmi pro práci s těmito žáky. Kombinací vzdělávacích a asistenčních aktivit a ve spolupráci se ZŠ Kladská a Gymnáziem Evolution ovlivní nastupující generaci a přispěje k sociální soudržnosti. Součástí projektu bude školení pro pedagogy a série seminářů pro studenty a dále možnost využití asistence interkulturních pracovníků pedagogy školy, studenty i jejich rodiči.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Integrací proti nenávisti!

Trvání: 1. srpen 2016 – 31. leden 2018
Realizace:SIMI
Financuje:
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt usiluje o posílení a podporu právního povědomí cizinců a o usnadnění jejich orientace v českém prostředí. Stěžejními aktivitami tak jsou právní a sociální poradenství, doplněné o psychosociální podporu rodinám migrantů z Prahy a Středočeského kraje při styku s institucemi a při integraci do společnosti. Naše poradenství a asistence se soustředí na oblasti, které jsou klíčové pro úspěšnou integraci na trh práce, dále pak na řešení pobytových otázek a otázek souvisejících s řízením o mezinárodní ochraně. Psychosociální poradenství se zaměří především na podporu při vyrovnávání se s prožitými traumaty a problémy souvisejícími s migrací a integrací do společnosti. V případě potřeby budou pro komunikaci klientů a klientek zajištěny služby interkulturních pracovnic.

Integrační centrum Praha VI

Trvání: 1. červenec 2016 – 1. červen 2019
Realizace:Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.p.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze z.s., Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Financuje:Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Kde:Praha
Anotace:Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).Projekt Integrační centrum Praha VI, registrační číslo AMIF/10/ 03 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 3-letý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí nabízíme: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace, pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority), bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory). Realizované aktivity: Informační centrum; Informační kampaň; Terénní práce; Výuka ČJ; Kurzy SKO; Právní poradenství; Sociální poradenství; Monitoring CS; Platforma; Integrační aktivity; Workshopy na MŠ; Interkulturní práce
 
AMIF

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: