Projekty

Crossing Borders

Trvání: 1. únor 2019 – 31. říjen 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Nadace Varietas
Kde:Praha a Středočeský kraj
Anotace:Cílem našeho projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností v ČR. Konkrétně jde o to podpořit nekonfliktní soužití v Praze a Středočeském kraji, zabránit vzniku negativních sociálních jevů a naopak zlepšit postavení cizinců, podporovat otevřenost společnosti vůči těmto osobám, vzájemnou komunikaci, informovanost v tématu migrace, jakož i aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti. V průběhu projektu plánujeme uspořádat 8 akcí, které budou sestávat z besedy o migraci a uprchlictví za účasti hosta cizince a navazujících workshopů na základních a středních školách v Praze a Středočeském kraji.
 
Nadace Varietas

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Migrantky mezi ženami 2018 - emoce a zdraví

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení, či přispět k aktivizaci migrantek samotných. Letos se tematicky speciálně zaměříme na otázky emocí a zdraví u této skupiny žen. V projektu tak uspořádáme seminář pro pracovníky sociálních služeb a neziskových organizací na téma genderu v migraci, kulatý stůl a workshopy pro migrantky k tématu emočního zdraví a možností řešení obtížných životních situací. Dále vytvoříme pilotní databázi cizojazyčných terapeutických služeb a připravíme debaty pro veřejnost o emocích v migraci. V rámci projektu budou poradci SIMI také poskytovat individuální podporu migrantkám formou bezplatného právního, sociálního a psychosociálního poradenství a také skrze službu interkulturní práce či materiální pomoc.
 
Úřad vlády ČR

Mluvme spolu (o migraci)

Trvání: 1. leden 2018 – 31. červenec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol na území hl. m. Prahy, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy, interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků a další tvořivé aktivity motivované výchovou k toleranci. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu uspořádáme školení pro pedagogy k problematice migrace a interkulturní práce při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a povedeme besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Migrant women among us

Trvání: 1. červenec 2017 – 15. listopad 2017
Realizace:SIMI
Financuje:Evropská unie v rámci regrantovacího programu projektu LADDER v realizaci sítě ALDA - European Association for Local Democracy
Kde:Praha, ČR
Anotace:Cílem projektu je přispět ke zlepšení postavení migrantek v České republice. Jeho pilíře spočívají ve zvyšování povědomí veřejnosti o situaci žen v migraci, rozvíjení spolupráce mezi příslušnými organizacemi občanské společnosti, a tím také zlepšení institucionálního pokrytí v oblasti genderu v migraci v ČR. V rámci projektu jsou navrženy cílené advokační a networkingové aktivity, školení či veřejné akce. Zároveň se projekt zaměřuje na podporu samotných migrantek prostřednictvím posílení jejich individuálních práv (v rámci našich sociálních služeb) a jejich aktivního zapojení do místního veřejného prostoru (formou veřejných akcí). Naším záměrem je také reagovat na současné trendy v integračních politikách, které zahrnují mezi své priority pomalé získávání práv žen a prosazování jejich rovných příležitostí, jakož i odrážení současného zvyšování sociálního napětí s ohledem na zvyšující se migrační toky a zaměření na prevenci negativních jevy jako xenofobie, rasismus či jakékoli nenávistné projevy, zejména proti ženám.
 
Evropská unie ALDA - European Association of Local Democracy

Města a inkluzivní strategie

Trvání: 1. září 2017 – 31. červenec 2020
Realizace:SIMI, Partneři: Centrum pro sociální a ekonomické strategie při FSV UK, MCP z.s., MPSV, Hl.m.Praha, Liberecký kraj
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt "Města a inkluzivní strategie" realizovaný s finanční podporou EU se snaží být nápomocný státu a krajům (obcím) v oblasti integrace cizinců. Postupně dochází k pozvolnému zapojování krajských i obecních institucí do této oblasti, a projekt chce dodat místním samosprávám, dostatečné, znalostmi a empirií podložené informace, které jim pomohou nastavit jejich politiky v oblasti integrace cizinců. Zejména půjde o informace o tom, jaké nástroje jsou zde žádoucí a proč, včetně příkladů dobré praxe. Na celostátní úrovni odpovídá na poptávku MPSV zmapovat a posoudit, jaké projekty a nástroje (finanční toky, legislativa aj.) byly v této oblasti realizovány a s jakými výsledky, jaké okruhy cizinců jsou v oblasti služeb/projektů/potřeb opomíjeny či podhodnoceny a jaká funkční inovativní řešení by mohla být aplikována v ČR.
 
ESF OPZ

Studijní cesta do Norska zaměřená na oblast rovných příležitostí

Trvání: 9. březen 2017 – 31. květen 2017
Realizace:SIMI, Nadace Open Society Fund Praha, LDO - The Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud
Financuje:Nadace Open Society Fund v rámci programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských grantů - Fondu bilaterální spolupráce
Kde:Oslo a Hamar (Norsko)
Anotace:Projekt byl zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti rovných příležitostí do ČR, a to především v oblastech 1) advocacy u těch skupin, které se nedokáží obhájit samy; 2) gender mainstreaming v obcích a 3) gender pay gap, to vše se zvláštním důrazem na problematiku gender v migraci. K tomu došlo především během studijní cesty zástupkyň české nevládní organizace SIMI do Norska, v jejímž rámci se za podpory Nadace OSF Praha a jejího norského partnera The Norwegian Equality and Anti-Discrimination Ombud (LDO) setkaly s vybranými místními odborníky a aktéry pro danou oblast. Součástí projektu bylo i pokračování v rozvoji spolupráce české organizace SIMI s jejími dosavadními norskými partnery a dalšími subjekty s působností v oblasti migrace a integrace v Norsku. Nabyté poznatky a zkušenosti z Norska jsou nadále využívány při výzkumné, advokační a mediální činnosti organizace SIMI v českém a evropském prostředí. Podkladem k tomu jsou zejména sebraná a zpracovaná doporučení dobrých praxí z Norska na téma gender v migraci a rovných příležitostí.
 
Nadace Open Society Fund Praha Norské fondy

Crossing borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hl. m. Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. Součástí aktivit tak jsou besedy na školách, kde žáci budou debatovat na téma migrace a uprchlictví s pracovníky SIMI a hostem cizincem. Dále pak plánujeme pro veřejnost kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také interkulturní setkání, které budou další příležitostí pro vzájemné setkávání a poznávání Čechů a cizinců. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Integrační centrum Praha VI

Trvání: 1. červenec 2016 – 1. červen 2019
Realizace:Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.p.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze z.s., Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Financuje:Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Kde:Praha
Anotace:Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).Projekt Integrační centrum Praha VI, registrační číslo AMIF/10/ 03 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 3-letý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí nabízíme: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace, pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority), bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory). Realizované aktivity: Informační centrum; Informační kampaň; Terénní práce; Výuka ČJ; Kurzy SKO; Právní poradenství; Sociální poradenství; Monitoring CS; Platforma; Integrační aktivity; Workshopy na MŠ; Interkulturní práce
 
AMIF

Crossing borders

Trvání: 1. listopad 2016 – 30. červen 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt Crossing borders je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje 2 linie, vzdělávací a asistenční. Zvýší povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojí je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. Usnadní také začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, za pomoci Asociace interkulturních pracovníků, a vybaví pedagogy znalostmi pro práci s těmito žáky. Kombinací vzdělávacích a asistenčních aktivit a ve spolupráci se ZŠ Kladská a Gymnáziem Evolution ovlivní nastupující generaci a přispěje k sociální soudržnosti. Součástí projektu bude školení pro pedagogy a série seminářů pro studenty a dále možnost využití asistence interkulturních pracovníků pedagogy školy, studenty i jejich rodiči.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Gender v migraci - přenos zkušeností z Norska do České republiky

Trvání: 15. červenec 2016 – 30. září 2016
Realizace:SIMI s norským partnerem SEIF Oslo
Financuje:Nadace Open Society Fund v rámci programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských grantů - Fondu bilaterální spolupráce
Kde:Praha (ČR), Oslo a okolí (Norsko)
Anotace:Projekt je zaměřený na přenos norských zkušeností a dobrých praxí v oblasti genderu v migraci do České republiky. K tomu je určena především studijní cesta zástupkyň SIMI do Norska, v jejímž rámci se setkají s vybranými místními odborníky a aktéry pro danou oblast, zúčasní se významné odborné akce Nordic Migration Conference a s pracovníky partnera SEIF Oslo pojednají o otázkách genderu v migraci z pohledu praxe NNO nad filmem Ženy od vedle. Nabyté poznatky a zkušenosti z Norska budou posléze využity při semináři na téma genderu v migraci pro pracovníky NNO, sociálních služeb a místních samospráv v Praze a dále pak v rámci advokační činnosti SIMI při prosazování práv a lepšího postavení migrantek pobývajících v ČR.
 
Nadace Open Society Fund Praha Norské fondy

Integrací proti nenávisti!

Trvání: 1. srpen 2016 – 31. leden 2018
Realizace:SIMI
Financuje:
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt usiluje o posílení a podporu právního povědomí cizinců a o usnadnění jejich orientace v českém prostředí. Stěžejními aktivitami tak jsou právní a sociální poradenství, doplněné o psychosociální podporu rodinám migrantů z Prahy a Středočeského kraje při styku s institucemi a při integraci do společnosti. Naše poradenství a asistence se soustředí na oblasti, které jsou klíčové pro úspěšnou integraci na trh práce, dále pak na řešení pobytových otázek a otázek souvisejících s řízením o mezinárodní ochraně. Psychosociální poradenství se zaměří především na podporu při vyrovnávání se s prožitými traumaty a problémy souvisejícími s migrací a integrací do společnosti. V případě potřeby budou pro komunikaci klientů a klientek zajištěny služby interkulturních pracovnic.

Jsme to my

Trvání: 1. červenec 2016 – 30. září 2017
Realizace:SIMI
Financuje:Nadace Open Society Fund Praha
Kde:ČR
Anotace:Platforma {jsme to my} si klade za cíl umožnit racionální, fakty podloženou a nezaujatou diskuzi nejen o migraci, ale o všech dalších tématech, které tzv. uprchlická krize v české společnosti otevřela. Platforma je otevřená všem, kdo se chtějí na této diskuzi podílet bez ohledu na jejich názorové ukotvení. Mezi aktivity platformy {jsme to my} patří: informační servis pro média; webová a facebooková stránka sloužící jako online platforma pro diskuzi a sdílení informací; pořádání diskuzí a veřejných debat v regionech; informační a mediální kampaň, která se pokusí zodpovědět otázku, co to vlastně znamená, jsme to my?
 
Nadace Open Society Fund Praha

Migrantky mezi ženami 2017

Trvání: 1. březen 2016 – 31. prosinec 2017
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky v České republice, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s migranty. Klade si za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení a zejména přispět k aktivizaci migrantek samotných. Projekt je založen na vzájemně provázaných a souběžných networkingových, osvětových, advokačních i poradenských aktivitách.
 
Úřad vlády ČR

Crossing borders

Trvání: 1. leden 2016 – 31. prosinec 2017
Realizace:SIMI
Financuje:eBay Fundation, Magistrat hl. m. Prahy
Kde:Praha, Středočeský kraj
Anotace:Besedy a workshopy na školách a společná interkulturní setkání pro veřejnost jsou hlavními aktivitami tohoto projektu, který má za cíl rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností v regionech hl.m. Prahy a Středočeského kraje. V rámci besed a workshopů na školách se žáci setkají s hosty cizinci, odborníky na problematiku migrace či dobrovolníky se zkušeností s prací s uprchlíky a budou mít možnost diskutovat o aktuálním tématu migrace a uprchlické situaci. Na osobních příbězích hostů a jejich zkušenostech budou mít studenti možnost reflektovat své postoje a názory na toto téma. Na besedy budou navazovat výtvarné workshopy. V rámci interkulturních setkání pak bude mít široká veřejnost možnost účastnit se neformálního setkávání Čechů a cizinců a otevřeně diskutovat na zvolená témata. Setkání se budou odehrávat vždy každý měsíc v pražské kavárně. (O interkulturních setkáních více www.interkulturnisetkani.cz)
 
eBay Fundation Magistrát hlavního města Prahy

Integrační centrum Praha V

Trvání: 1. červenec 2015 – 30. červen 2016
Realizace:Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze, Organizace pro pomoc uprchlíkům o.s.
Financuje:Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Kde:Praha
Anotace:Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ) se zvláštním zřetelem na zranitelné skupiny, nově příchozí CTZ a také majoritní společnost. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv.žadatelé). Roční projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-IV. Cizincům z třetích zemí nabízíme: - právní a sociální poradenství - kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace a adaptačně-integrační kurzy "Vítejte v ČR" - pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority) - bezplatné využití nabídky Informačního centra (internet, knihovna, volné prostory) Dále je v rámci předkládaného projektu realizováno: - naplňování a uplatňování Koncepce hl. m. Praha pro oblast integrace cizinců (síťování, koordinace všech aktérů na poli integrace a podpora neziskového sektoru) - terénní práce (systémový přístup a podpora informovanosti CTZ) - vzdělávání odborníků, vzdělávání žáků v MŠ a studentů na SŠ - informační kampaň (zviditelnění projektu a dotujícího subjektu) - monitoring situace CTZ v Praze (informace z terénu)
 
AMIF

Nebudu obětí!

Trvání: 1. květen 2015 – 30. duben 2016
Realizace:SIMI ve spolupráci s partnery Acorus, z. ú. a norskou SEIF Oslo
Financuje:Projekt podpořila Nadace Open Society Fund z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se po celou dobu realizace zaměřoval na oblast domácího násilí s migračním prvkem, přesněji na specifické potřeby cizinek i cizinců, zasažených domácím násilím, ať již jako oběti či jako původci tohoto násilí. Souborem cílených aktivit měl za cíl toto násilí eliminovat a minimalizovat jeho následky, přičemž byl vystavěn na 3 pilířích : a) analytická a koncepční práce, b) přímá práce s cílovou skupinou , c) preventivní a podpůrná opatření, vč. osvěty a medializace. V projektu předně vznikla ve spolupráci s norským partnerem SEIF komparativní analýza cizinecké a azylové legislativy v kontextu postavení závislých osob, vč. návrhů na řešení problému (např. připomínky k podpisu tzv. Istanbulské úmluvy ze strany ČR, viz zde: goo.gl/8424oN). V rámci realizovaného právního a sociálního poradenství pak byla poskytnuta podpora 46 konkrétním osobám. Během projektu byl dále uspořádán vzdělávací seminář pro pomáhající organizace, doplněný praktickým manuálem s osvědčenými postupy pro práci s cizinci, ohroženými tímto násilím (viz sekce Publikace). Pro pro migrantky a migranty postižené domácím násilím jsou k dispozici letáky v jazykových mutacích s postupy v krizových situacích s ohledem na specifika, daná jejich migračním statusem (viz sekce Ke stažení). Téma projektu bylo hojně propagováno skrze sociální média či jinde v online prostoru (viz např. Facebook SIMI).
 
Nadace Open Society Fund Praha Norské fondy

Interkulturní společnost bez bariér. Interkulturní pracovníci – nástroj ke snižování sociokulturních bariér ve veřejných institucích

Trvání: 1. duben 2015 – 31. březen 2016
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci, z.s.
Financuje:Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je eliminace diskriminačních praktik vůči migrantům a prosazování systémové změny v oblasti dostupnosti veřejných institucí migrantům prostřednictvím zavádění služeb interkulturních pracovníků/kvalifikovaných migrantů do vybraných veřejných institucí v Praze. Tímto chceme napomoci odbourávat sociokulturní bariéry a diskriminační praktiky při komunikaci migrantů s veřejnými institucemi (úřady městských částí, finanční úřady, orgány sociálně-právní ochrany dětí, pedagogicko-psychologickými poradnami, nemocnicemi, školami aj.). Jedná se konkrétně o poskytování služeb tlumočení, asistence, poradenství interkulturními pracovníky pro rusky, anglicky, španělsky, vietnamsky, mongolsky, arabsky, čínsky mluvící migranty/klienty ve vytipovaných institucí. Tyto služby vedou k posílení práv migrantů a jejich zplnomocnění (empowerment) při komunikaci s českými veřejnoprávními institucemi. Napomáhají k vyvázání ze závislosti mnohých migrantů na neprofesionálních službách komerčních vykořisťovatelských zprostředkovatelských služeb. Současně si projekt klade za cíl rozvíjet etablování profese interkulturních pracovníků ve spolupráci s Asociací pro interkulturní práci, z.s., která interkulturní pracovníky nově zaštiťuje. Interkulturní práci v ČR vykonávají vesměs osoby s migrantským původem, rozvoj interkulturní práce tedy vede také k podpoře participace migrantů ve veřejném prostoru a posílení multikulturního prostředí v ČR. Projekt si klade za cíl také ovlivňovat majoritní společnost, měnit kulturu veřejných institucí směrem k posílení otevřenosti a kompetentnosti zaměstnanců při jednání s migranty.
 
Fond pro NNO

Crossing borders

Trvání: 1. září 2014 – 28. únor 2016
Realizace:SIMI
Financuje:Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů
Kde:Praha. Středočeský kraj
Anotace:Porozumění pro jiné národy, kultury a jejich okolí, větší tolerance majority k minoritám a odstranění stereotypních názorů, chceme dosáhnout prostřednictvím tohoto projektu, který umožní setkávání české veřejnosti s cizinci různých národností a zemí původu, žijících v České republice. Setkání budou mít podobu multikulturních večerů, kterých uskutečníme celkem 8, na témata různých zemí, dle zastoupení cizinců u nás. Na večerech se tak budete moci seznámit nejen se zajímavostmi, kulturou, historií a zvyky vybraných zemí a ochutnat kulinářské speciality dané oblasti, ale také se v neposlední řadě dozvědět více o daném člověku, cizinci, jeho cestě do ČR a lehkostech a těžkostech života zde. V rámci projektu podpoříme vzdělávacími a poradenskými aktivitami i cizince samotné. Připravili jsme kurzy práce s PC a komunikačních a prezentačních dovednosti, které posílí jejich úspěšnost na trhu práce. V rámci odborného poradenství pak poskytneme individuální asistenci všem cizincům, kteří musí bojovat s porušováním svých práv a diskriminací. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz, www.eeagrants.cz
 
Fond pro NNO

Ženy na vedlejší koleji (?)

Trvání: 1. červenec 2015 – 31. červenec 2016
Realizace:SIMI, FHS UK, University of Bergen
Financuje:Projekt podpořila Nadace Open Society Fund z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se týkal migrantek ve středním a vyšším věku. Cílem projektu bylo vyrovnat jejich postavení a posílit jejich práva, řešit problematiků důchodů a skloubení rodiny a práce, zjistit míru integrace těchto žen a srovnat jejich postavení s vrstevnicemi z majority. Důležité bylo také přiblížit téma genderu v migraci veřejnosti, posílit spolupráci jednotlivých odpovědných subjektů a podnítit stát ke změnám. SIMI na projektu spolupracovalo s Fakultou Humanitních studií Univerzity Karlovy a také Univerzitou Bergen, která nabídla sdílení dobré praxe a řešení tohoto problému v Norsku. Hlavní výstupy projektu a jeho aktivity: sociologický výzkum zaměřený na migrantky v důchodovém věku, srovnávací analýza veřejných politik, bezplatné poradenství migrantkám a prosazování jejich individuálních práv, vydání praktického manuálu pro migrantky s návodem na řešení obtížných životních situací, medializace tématu a komunikační kampaň – vznik dokumentárního filmu Ženy od vedle a blogu Bez vrásek, advokační činnost a lobbying. Výsledky projektu, výzkumu a navrhovaná řešení byly prezentovány na závěrečné konferenci projektu 8. 6. 2016 a jsou představeny také ve vydané publikaci. Více informací a odkazy na jednotlivé výstupy jsou uvedeny na našich stránkách v sekci Integrace.
 
Nadace Open Society Fund Praha Norské fondy

Dobrovolníci v SIMI

Trvání: 1. leden 2017 – 31. prosinec 2017
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci
Financuje:Ministerstvo vnitra
Kde:Praha
Anotace:Projekt je zaměřený na podporu dobrovolnické služby v SIMI. Pomoc dobrovolníků je pro činnost naší organizace nepostradatelná. Dobrovolníci nám pomáhají s individuální asistencí klientům při doprovodech na úřady či k lékaři, pomáhají cizincům procvičovat češtinu či u nás v kanceláři vypomáhají s administrativou, sociálními médii, grafickými pracemi, editací webu či propagací a roznosem letáků. Velkou pomocí jsou dobrovolníci SIMI na festivalech, konferencích, kulatých stolech a dalších setkáních s veřejností a klienty, kde zajišťují nezbytnou výpomoc s přípravou a realizací akcí. Dobrovolníci nám také vypomáhají s monitoringem o stavu lidských práv v zemích původu našich klientů, či různými rešeršemi textů.
 
Ministerstvo vnitra ČR

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: