Zaměstnanecká karta

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání

 • pro všechny druhy zaměstnání

 • opravňuje Vás k pobytu na území ČR delšímu než 3 měsíce

 • opravňuje Vás pracovat u zaměstnavatele na pracovním místě, na které byla ZK vydána, nebo pracovat na pracovním místě, ke kterému byl udělen souhlas Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

 • ve většině případů musí jít o pracovní místo, které je zařazeno do „centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty“

Existují 2 druhy zaměstnanecké karty (ZK):

1) opravňuje současně k pobytu na území ČR i zaměstnání (ZK duální)

2) opravňuje pouze k pobytu na území ČR (ZK neduální)

Kdo může žádat

 • pokud jste občan třetí země a nejste současně rodinným příslušníkem občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska nebo nemáte podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska
 • Nelze vydat ani prodloužit cizinci, který v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti

Kde žádost podat

 • u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra(v případě, že pobýváte na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů (nelze podat z dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, z dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání);  nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaném za jiným účelem (z dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu možno podat až po 3 letech pobytu na území).
 • na zastupitelském úřadu v zemi původu (pokud jste státním příslušníkem státu, který je uveden ve vyhlášce č.429/2010 Sb., můžete žádost podat i v jiném státě) vždy nutno sjednat termín předem - pozor, podávání žádostí je v některých zemích omezeno zavedením kvót.

Od 31. července 2019 pak byly do zákona zavedeny tři různé programy pracovní migrace, prostřednictvím nich je možné o zaměstnanecké karty žádat na zastupitelských úřadech (programy se netýkají žádostí podaných na území ČR). Do programu musí být nejdřív zařazen český zaměstnavatel, který má zájem o zaměstnání migrantů, pokud splní podmínky a zároveň má volnou pozici na úřadu práce, pak je možné,aby se domluvil s konkrétním zaměstnancem, podepsal s ním smlouvu a zároveň požádal zastupitelský úřad o stanovení termínu pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Zastupitelský úřad následně osloví přímo zájemce o zaměstnaneckou kartu a oznámí, kdy může přijít svou žádost podat.

Zavedeny jsou tyto programy:

1. program kvalifikovaný zaměstnanec:

 • pracovní pozice nevyžadující vysokou kvalifikaci (např. úředníci, montéři, řemeslníci, apod.);
 • rodinní příslušníci mohou podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení až po získání zaměstnanecké karty;
 • omezeno pouze na státní příslušníky těchto států: Bělorusko, Černá Hora, Indie, Filipíny, Kazachstán, Moldavsko, Mongolsko, Srbsko, Ukrajina.

2. program klíčový a vědecký personál:

 • vztahuje se pouze na zaměstnance významných nadnárodních investorů či startup;
 • možnost podání žádosti společně s rodinnými příslušníky;
 • program stanoví požadovanou kvalifikaci.

3. program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec:

 • vztahuje se na všechny pozice vyžadující vyšší kvalifikace;
 • možnost podání žádosti společně s rodinnými příslušníky;
 • program stanoví požadovanou kvalifikaci.

Přes zavedení nových programů pracovní migrace, je nadále možné podávat klasické žádosti o zaměstnaneckou kartu

Podmínky pro vydání ZK

Obecné náležitosti (platí pro oba typy ZK)

vždy:

na požádání:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • doklad o uznání Vašeho zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
 • všechny dokumenty nesmí být starší než 180 dnů

Zvláštní podmínky pro vydání ZK duální

1) Musí se vždy jednat o pracovní místo uvedené v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli ZK (CEVPM).

2) Musíte mít pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí (smlouva o tom, že s Vámi zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti).

3) Vaše měsíční mzda, plat nebo odměna musí být alespoň na úrovni minimální mzdy (14 600,-Kč/měsíc v roce 2020)

4) Vaše pracovní doba musí být nejméně 15 hodin týdně

5) Odborná způsobilost zejména formou:

a) požadovaného vzdělání (jen na žádost ministerstva),

b) požadované odborné kvalifikace (pokud je vyžadována dle zvláštního právního předpisu),

c) splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání

Zvláštní podmínky pro ZK neduální

Žádat můžete, pokud jste:

a) cizinec, který musí žádat o povolení k zaměstnání

b) cizinec, který má volný přístup na trh práce

 • v  těchto případech nejde o pracovní místa uvedená v CEVPM
 • stejně jako u zaměstnanecké karty duálního charakteru je třeba splnit podmínku ad 2) až ad 5)
 • pokud jste cizinec, který má volný přístup na trh práce, musíte ještě kromě výše uvedených náležitostí doložit doklad prokazující tuto skutečnost
 • pokud jste cizinec, který potřebuje povolení k zaměstnání, musíte ho krom výše uvedených náležitostí doložit, pokud Vám ještě nebylo vydáno, je třeba doložit potvrzení o podané žádosti

Lhůta pro vydání ZK

 • 60 dnů, ve zvlášť složitých případech 90 dnů
 • pracovat můžete ode dne vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty Ministerstvem vnitra

Správní poplatek

 • přijetí žádosti na MVČR 2 500,-Kč

 • přijetí žádosti na zastupitelském úřadu 5 000,- Kč

Po obdržení kladného rozhodnutí vydá zastupitelský úřad vízum nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty. Na základě tohoto víza lze vstoupit na území České republiky a do 3 pracovních dnů od vstupu se dostavit na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR k odebrání potřebných údajů pro vydání biometrického průkazu. V tento moment je uděleno rovněž povolenípracovat a zároveň formulář pro zaměstnavatele. Žadatel o zaměstnaneckou kartu je povinen po sejmutí biometrických údajů nastoupit do zaměstnání a zaměstnavatel je povinen vydat mu o tom, že nastoupil potvrzení. Až Vás ministerstvo osloví a požádá o převzetí karty, musíte s sebou přinést potvrzení od zaměstnavatele, že jste nastoupili do zaměstnání. Pokud nebude potvrzení doloženo, zaměstnanecká karta nebude vydána a Vy budete muset vycestovat.

Neudělení zaměstnanecké karty

 • pokud je Vaše žádost o ZK zamítnuta, můžete do 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech cizinců prostřednictvím Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • pokud ani pak není Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit se žalobou na soud

Doba platnosti a možnosti prodloužení ZK

Platnost ZK – stejná jako doba, na kterou jste uzavřel/a pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti příp. doba uvedená v povolení k zaměstnání

 • Maximálně na 2 roky

Prodlužení ZK - podat nejdříve 120 dnů a nejpozději poslední den před uplynutím platnosti ZK

 • obdobné náležitosti, jako při podání žádosti o ZK

V době rozhodování o prodloužení duální ZK, po skončení její dosavadní platnosti, můžete na území ČR pobývat i pracovat

V době rozhodování o prodloužení neduální ZK můžete na území rovněž pobývat i pracovat:

a) pokud máte volný přístup na trh práce po celou dobu rozhodování o prodlužování ZK

b) pokud potřebujete povolení k zaměstnání, do té doby, dokud je platné Vaše povolení k zaměstnání)

Změna zaměstnavatele

Pokud máte zaměstnaneckou kartu a chcete změnit zaměstnavatele, musíte na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR podat oznámení o změně. Oznámení změny učiníte na zvláštním formuláři (u formuláře je potřeba vyplnit všechny kolonky) a přiložíte potřebné doklady (doklad o existenci zaměstnání, resp. datu jeho skončení; pracovní smlouva; a prohlášení zaměstnavatele, že budoucí zaměstnanec má pro výkon práce požadovanou kvalifikaci). Na novém pracovním místě můžete začít pracovat, až když ministerstvo změnu schválí.

Oznámení musíte podat nejpozději 30 dnů před plánovanou změnou, a to ještě během trvání stávajícího pracovního poměru. Pokud pracovní poměr již skončil, pak nejpozději do 60 dnů ode dne jeho skončení. Ministerstvo Vám a zaměstnavateli musí bezodkladně (nejpozději do 30 dnů) doručit oznámení o tom, jestli změnu povoluje nebo nepovoluje. Ministerstvo již nevydává rozhodnutí, ale pouze informaci, zda bylo oznámení v pořádku a že lze pracovat na novém místě. V případě, že nedojde ke schválení změny ze strany ministerstva, hledí se na oznámení jako kdyby nebylo podáno, což znamená, že u nového zaměstnavatele nemůžete začít pracovat. V takovém případě vyhledejte neprodleně právní pomoc, protože to může vést až ke ztrátě pobytu a nutnosti opustit ČR.

Nastoupit na nové místo můžete za splnění dvou podmínek:

1.) nastal den, který byl označen jako den nástupu ve formuláři, a zároveň

2.) ministerstvo Vám/zaměstnavateli již oznámilo, že můžete změnit zaměstnání.

Osoby s volným vstupem na trh práce (tzn. s trvalý pobytem, rodinné příslušníky občanů EU, absolventy akreditovaných programů vysokých škol, apod.) změnu neoznamují, ale pouze ohlašují (použije se jiný formulář a není potřeba čekat na schválení od ministerstva) a to do 3 dnů ode dne, kdy nastane.

Změna zaměstanavatele - první zaměstnanecká karta

V případě, že máte vydanou první zaměstnaneckou kartu, můžete změnit zaměstnavatele až po 6 měsících od jejího převzetí. Výjimkou jsou případy, kdy došlo k ukončení pracovního poměru výpovědí nebo dohodou ze strany zaměstnavatele ze zdravotních důvodů, organizačních důvodů či z důvodů zrušení nebo přemístění zaměstnavatele, a také když dojde ze strany zaměstnavatele k okamžitému ukončení pracovního poměru ve zkušební době. Dřív než po 6 měsících můžete změnit zaměstnavatele také, když ukončíte pracovní poměr okamžitě ze zdravotních důvodů nebo z důvodu, že Vám zaměstnavatel nezaplatil mzdu ani 15 dnů po splatnosti (mzda je splatná vždy do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy byla vykonána práce, tj. za leden musíte dostat zaplaceno nejpozději do konce února, pokud mzda není zaplacena ani do 15. března, můžete následující den ukončit pracovní poměr okamžitým zrušením). U všech způsobů ukončení pracovního poměru platí povinná písemná forma; ústní ukončení pracovního poměru je neplatné.

U tzv. programových zaměstnaneckých karet (karta byla vydána v rámci zvláštního programu, viz níže) bude možné zaměstnavatele změnit po době, která bude stanovena v rámci daného programu a která se může měnit častěji a rychleji než zákon. V současnosti je tato doba stanovena na 6 měsíců, u klíčového a vědecké personálu lze měnit zaměstnání bez omezení. Avšak, je potřeba sledovat případné změny, neboť tato doba může být kdykoliv zkrácena či prodloužena (a to až na celou dobu platnosti první vydané zaměstnanecké karty).

Výše uvedené se nevztahuje na osoby s volným vstupem na trh práce (viz výše), které mohou měnit zaměstnání bez časového omezení.

V případě změny zaměstavatele se musí jednat o pozici uvedenou v CEVPM. Pokud se nejedná o další pracovní pozici, musí být rovněž splněna podmínka minimální pracovní doby 15 hodin týdně. Musíte mít uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Není možné pracovat na dohodu o provedení práce!

Pokud dojde k ukončení Vašeho pracovněprávního vztahu, máte možnost najít si během 60 dnů po skončení tohoto pracovněprávního vztahu nové zaměstnání a oznámit Ministerstvu vnitra o změnu zaměstnavatele. Pokud si během 60 dnů nenajdete nového zaměstnavatele a neoznámíte změnu zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, platnost Vaší zaměstnanecké karty uplynutím 60. dne automaticky zanikne, a to bez ohledu na datum platnosti vyznačené na kartě.

Agenturní zaměstnávání

V případě agenturního zaměstnání nelze žádat o zaměstnaneckou kartu v rámci tzv. programů (viz níže). Nově musí agenturní zaměstnanec ke své žádosti doložit i přesnou informaci o tom, kam a na jakou pozici bude agenturou přidělen. Není možné měnit zaměstnání, pokud by novým zaměstnavatelem byla agentura práce, tzn. že o kartu na agenturu můžete žádat jen ze země původu. Pokud pracujete u zaměstnavatele na přímo (máte s ním pracovní smlouvu), nemůžete později přejít k agentuře.

POJEM „NESPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL“

Pokud byste se ucházeli o zaměstnání u zaměstnavatele, který bude označen jako „nespolehlivý zaměstnavatel“, je to důvod pro nevydání či neprodloužení ZK.

Za nespolehlivého zaměstnavatele je označen ten, který:

 • není osobou bezdlužnou
 • byla mu uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
 • nevyvíjí ekonomickou činnost, je v likvidaci, jeho sídlo není skutečné

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: