Zaměstnanecká karta

 • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání

 • pro všechny druhy zaměstnání

 • opravňuje Vás k pobytu na území ČR delšímu než 3 měsíce

 • opravňuje Vás pracovat u zaměstnavatele na pracovním místě, na které byla ZK vydána, nebo pracovat na pracovním místě, ke kterému byl udělen souhlas Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

 • ve většině případů musí jít o pracovní místo, které je zařazeno do „centrální evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty

Existují 2 druhy zaměstnanecké karty (ZK):

1) opravňuje současně k pobytu na území ČR i zaměstnání (ZK duální)

2) opravňuje pouze k pobytu na území ČR (ZK neduální)

Kdo může žádat

 • pokud jste občan třetí země a nejste současně rodinným příslušníkem občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska nebo nemáte podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska
 • POZOR!!! Nelze vydat ani prodloužit cizinci, který v postavení společníka, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu obchodní společnosti anebo v postavení člena družstva nebo člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu družstva plní pro tuto právnickou osobu úkoly vyplývající z předmětu její činnosti

Kde žádost podat

 • na zastupitelském úřadu v zemi původu (pokud jste státním příslušníkem státu, který je uveden ve vyhlášce č.429/2010 Sb., můžete žádost podat i v jiném státě) vždy nutno sjednat termín předem
 • u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra(v případě, že pobýváte na území ČR na základě víza k pobytu nad 90 dnů (nelze podat z dlouhodobého víza za účelem strpění pobytu na území, z dlouhodobého víza za účelem sezónního zaměstnání);  nebo na základě povolení k dlouhodobému pobytu vydaném za jiným účelem (z dlouhodobého pobytu za účelem strpění pobytu možno podat až po 3 letech pobytu na území).

Podmínky pro vydání ZK

Obecné náležitosti (platí pro oba typy ZK)

vždy:

na požádání:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • doklad o uznání Vašeho zahraničního vzdělání příslušným orgánem ČR
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí
 • všechny dokumenty nesmí být starší než 180 dnů

Zvláštní podmínky pro vydání ZK duální

1) Musí se vždy jednat o pracovní místo uvedené v Centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli ZK (CEVPM).

2) Musíte mít pracovní smlouvu, nebo dohodu o pracovní činnosti či smlouvu o smlouvě budoucí (smlouva o tom, že s Vámi zaměstnavatel uzavře pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti).

3) Vaše měsíční mzda, plat nebo odměna musí být v roce 2017 nejméně 11 000,-Kč

4) Vaše pracovní doba musí být nejméně 15 hodin týdně

5) Odborná způsobilost zejména formou:

a) požadovaného vzdělání (jen na žádost ministerstva),

b) požadované odborné kvalifikace (pokud je vyžadována dle zvláštního právního předpisu),

c) splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání

Zvláštní podmínky pro ZK neduální

Žádat můžete, pokud jste:

a) cizinec, který musí žádat o povolení k zaměstnání

b) cizinec, který má volný přístup na trh práce

 • v  těchto případech nejde o pracovní místa uvedená v CEVPM
 • stejně jako u zaměstnanecké karty duálního charakteru je třeba splnit podmínku ad 2) až ad 5)
 • pokud jste cizinec, který má volný přístup na trh práce, musíte ještě kromě výše uvedených náležitostí doložit doklad prokazující tuto skutečnost
 • pokud jste cizinec, který potřebuje povolení k zaměstnání, musíte ho krom výše uvedených náležitostí doložit, pokud Vám ještě nebylo vydáno, je třeba doložit potvrzení o podané žádosti

Lhůta pro vydání ZK

 • 60 dnů, ve zvlášť složitých případech 90 dnů
 • pracovat můžete ode dne vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty Ministerstvem vnitra

Správní poplatek

 • přijetí žádosti 1.500,-Kč

 • vydání ZK 1.000,-Kč

Neudělení zaměstnanecké karty

 • pokud je Vaše žádost o ZK zamítnuta, můžete do 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech cizinců prostřednictvím Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • pokud ani pak není Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit se žalobou na soud

Doba platnosti a možnosti prodloužení ZK

Platnost ZK – stejná jako doba, na kterou jste uzavřel/a pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti příp. doba uvedená v povolení k zaměstnání

 • Maximálně na 2 roky

Prodlužení ZK - podat nejdříve 120 dnů a nejpozději poslední den před uplynutím platnosti ZK

 • obdobné náležitosti, jako při podání žádosti o ZK

V době rozhodování o prodloužení duální ZK, po skončení její dosavadní platnosti, můžete na území ČR pobývat i pracovat

V době rozhodování o prodloužení neduální ZK můžete na území rovněž pobývat i pracovat:

a) pokud máte volný přístup na trh práce po celou dobu rozhodování o prodlužování ZK

b) pokud potřebujete povolení k zaměstnání, do té doby, dokud je platné Vaše povolení k zaměstnání)

Změny v zaměstnání

Pokud chcete změnit  zaměstnavatele, pracovní místo:

 • u duální ZK je kromě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, či smlouvy o smlouvě budoucí  třeba souhlasu Ministerstva vnitra
 • souhlas neznamená prodloužení ZK!!!
 • je nutno předložit doklad o trvání pracovněprávního vztahu nebo jeho skončení před kratší dobou, než 60 dnů
 • u neduální ZK – pokud máte volný vstup na trh práce, musíte změnu oznámit ministerstvu do 3  pracovních dnů
 • pokud potřebujete povolení k zaměstnání, musíte o změnu požádat příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce

Pokud Vaše stávající zaměstnání trvá a Vy chcete pracovat na další pracovní pozici

 • musí se v tomto případě jednat o pozici uvedené v CEVPM a nevyžaduje se podmínka minimální pracovní doby 15 hodin týdně. Musíte mít však uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Není možné pracovat na dohodu o provedení práce!!!

Pozor!!!! Zánik ZK

 • Pokud dojde k ukončení Vašeho pracovněprávního vztahu, máte možnost najít si během 60 dnů po skončení tohoto pracovněprávního vztahu nové zaměstnání a požádat Ministerstvo vnitra o udělení souhlasu se změnou zaměstnavatele. Pokud si během 60 dnů nenajdete nového zaměstnavatele a nepožádáte Ministerstvo vnitra o souhlas se změnou zaměstnavatele nebo pracovního zařazení, platnost Vaší zaměstnanecké karty uplynutím 60. dne zanikne.

POJEM „NESPOLEHLIVÝ ZAMĚSTNAVATEL“

Pokud byste se ucházeli o zaměstnání u zaměstnavatele, který bude označen jako „nespolehlivý zaměstnavatel“, je to důvod pro nevydání či neprodloužení ZK.

Za nespolehlivého zaměstnavatele je označen ten, který:

 • není osobou bezdlužnou
 • byla mu uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
 • nevyvíjí ekonomickou činnost, je v likvidaci, jeho sídlo není skutečné

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: