Vízum strpění

O vízum strpění se žádá na území České republiky na pobočce Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra dle místa vašeho hlášeného pobytu. Nutno podat na formuláři. Vízum strpění je uděleno pouze v mimořádných situacích. Ministerstvo vnitra udělí toto vízum cizinci, kterému brání ve vycestování z České republiky překážka na jeho vůli nezávislá nebo který byl svědkem nebo poškozeným v trestním řízení, a také tomu, kdo požádal o trvalý pobyt, byl k tomu oprávněn a pobývá na základě oprávnění, které nelze prodloužit. Dále toto vízum ministerstvo udělí cizinci, který podal žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, kterým mu byla zrušena platnost víza nad 90 dnů, povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu, nebo zamítnuta žádost o jeho prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, případně nezletilému dítěti cizince s trvalým pobytem, když byla žádost dítěte o trvalý pobyt zamítnuta (u všech za podmínky, že bylo požádáno o přiznání odkladného účinku žaloby).Vízum strpění se uděluje na dobu max. 1 roku.

K žádosti je potřeba doložit:

- cestovní doklad

- fotografii

- doklad o cestovním zdravotním pojištění (ne v případě žádosti dle §33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců

- doklad, který prokáže důvodnost vaší žádosti (doklad prokazující, že nemůžete vycestovat z území - např. lékařská zpráva; doklad od policie, že jste svědkem trestného činu; doklad o tom, že byla podána žaloba apod.)

O vízum strpění můžete na území České republiky požádat i tehdy, pokud se na území ČR nacházíte na základě výjezdního příkazu (to však pouze v některých případech). Toto vízum může být opakovaně prodlužováno, max. však na dobu jednoho roku. Pokud důvody nemožnosti vycestovat nadále trvají, můžete požádat i o dlouhodobý pobyt za účelem strpění. Z víza za účelem strpění pobytu je možné po 6 měsících pobytu na území podat žádost o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení s rodinou, případně přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU. O pobytové oprávnění za jiným účelem není možné z víza strpění žádat.

Lhůta k rozhodnutí:

30 dnů ode dne podání žádosti

Správní poplatek:

  • 300,-Kč-nutno podat při podání žádosti
  • 300,-Kč žádost o prodloužení víza

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: