Žádost o vydání potvrzení o přechodném pobytu

Potvrzení o přechodném pobytu občana EU na území ČR (registrace pobytu) se vydává ve správním řízení, které se řídí ustanoveními správního řádu.

Správní řízení se zahajuje na základě předložení žádosti o registraci pobytu a zákonem požadovaných náležitostí – příloh žádosti.

Žádost se podává na předepsaném formuláři „Žádost o potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie“. Formulář se vyplňuje ručně. Formulář je k dispozici na každém pracovišti OAMP MV ČR a ke stažení na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

S žádostí je občan EU povinen doložit následující náležitosti (§ 87a odst. 2):

1.  cestovní doklad (tj. i průkaz totožnosti občana EU),

2.  1 fotografie (v předepsaném formátu o rozměrech 35 mm x 45 mm),

3.  doklad potvrzující účel pobytu, jde-li o zaměstnání, podnikání nebo jinou výdělečnou činnost anebo studium,

4.  doklad o zdravotním pojištění (nevyžaduje se, je-li účelem pobytu zaměstnání, podnikání nebo jiná výdělečná činnost),

5.  doklad o zajištění ubytování na území.

Vyřizování žádosti probíhá tak, že občan EU se dostaví na pracoviště MV ČR se všemi povinnými doklady, vyplní tam formulář, úředník žádost i náležitosti zkontroluje a pokud vše souhlasí, tak žádost přijme. V opačném případě žádost sice přijme, ale cizinec je povinen bezodkladně svojí žádost doplnit o chybějící podklady či jinak odstranit vady žádosti. I neúplná žádost je žádostí, jejímž podáním je zachována lhůta a tudíž nemůže být odmítnuta. V praxi se stává, že se souhlasem úředníka je možné chybějící doklad zaslat doporučeně poštou (kromě pasu), zejména pokud se jedná o notářsky ověřené kopie. Je třeba však počítat s tím, že do doby doplnění žádosti se správní orgán nebude žádostí zřejmě zabývat.

S ohledem na pravidelné fronty, zejména na pracovištích MV ČR v Praze, se doporučuje objednat si termín schůzky předem telefonicky. Při telefonické objednávce si lze s úředníkem současně potvrdit, které všechny náležitosti je potřebné předložit k žádosti.

Průkaz – potvrzení o přechodném pobytu občana EU

Když ministerstvo vnitra žádosti o registraci pobytu občana EU vyhoví, vydá cizinci neprodleně příslušný pobytový průkaz, resp. potvrzení o přechodném pobytu občana EU.

Potvrzení o přechodném pobytu je průkaz potvrzující přechodný pobyt občana EU; vydává se s platností na 10 let.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: