O projektu

V rámci projektu SIMI realizovalo několik klíčových aktivit, které bychom Vám rádi představili. Aktualní informace o aktivitách naleznete vždy v našich Bulletinech projektu.

Právní a sociální poradenství - poradenství pracovníků SIMI spočívá především v poskytování relevantních informací k osobní situaci klienta. V sociálním poradentsví jde zejména o informace v oblasti zaměstnání (formulace profesního životopisu, mapováním nabídky pracovních míst, vyhledáváním reálných možností rekvalifikace), souvisejících otázkách sociálního zabezpečení, vzdělávání, zdravotní péče, ve zprostředkování kontaktů na specializovaná zařízení, tlumočníka, psychologa atd. Právní poradenství je pak zaměřeno zejména na pracovněprávní problematiku, ale zahrnuje i zodpovězení právních otázek spojených s nelegální prací na území ČR a možnostmi její prevence, dále pomoc ve věcech správních a soudních řízení souvisejících se zaměstnáním, práva pracovních migrantů v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělání, přístupu ke službám a diskriminace. Poradenství je zaměřeno i na představitele zranitelných skupin z řad migrantů na trhu práce. K dosažení sociální integrace spolu se zefektivněním poskytovaných služeb bude sloužit poradenství koncipované tak, aby byl zajištěn rychlý, kvalifikovan a individuálně orientovaný přísun informací klientům. Pro více informací kontaktujte naše právní či sociální oddělení.

Kulaté stoly - pořádáme setkání na téma možností spolupráce neziskových organizací, úřadů práce a relevantních institucí v procesu integrace cizinců na trhu práce v ČR. Více o jednotlivých setkáních a tématech čtěte v sekci věnované Kulatým stolům

Semináře pro cizince - v rámci projektu připravujeme pro cizince jednodenní semináře na téma problematiky pracovněprávních vztahů a podnikání. Cílem těchto seminářů je seznámit cizince s jejich sociálními právy a možnostmi jejich prosazování, jakož i s dalšími otázkami souvisejícími se zaměstnáním (činnost a pravomoci úřadů práce, práva a povinnosti zaměstnanců, pracovní smlouva, základy pracovního práva, podpora v nezaměstnanosti a jiné dávky, povolení k zaměstnání, atd.). Součástí seminářů jsou i interaktivní nácviky jednotlivých forem přípravy pro vstup na trh práce, jako např. jednání s pracovníky úřadu práce, vyplňování příslušných formulářů, nácvik pohovoru do zaměstnání či sepsání profesního životopisu. O absolvování semináře obdrží jeho účastníci potvrzení. Pro více informací kontaktujte vedoucího sociálního oddělení Pavla Dubu na duba@refug.cz

Kampaň zaměřená na domácí pracovnice - pracující cizinky v ČR ze třetích zemí jsou často zaměstnány v domácnostech, jako uklízečky, pečovatelky či vychovatelky. Jedná se o zcela zvláštní, svou povahou nový segment pracovního trhu a fenomén posledních let, kterému se dosud nikdo nevěnoval. Cizinky pracující v českých domácnostech jsou často tlačeny k výkonu nelegální práce, neboť je to pro jejich zaměstnavatele nepoměrně výhodnější, bez zohlednění rizik, kterým jsou a mohou být do budoucna vystaveny. V první řadě se proto zaměřujeme na informovanost těchto cizinek a veřejnosti o této problematice. Více o kampani a jejích jednotlivých aktivitách naleznete v sekci Kampaň Domácí pracovnice.

Vznik odborné publikace - v rámci projektu pracujeme na vydání odborná publikace o roli neziskového sektoru v procesu sociální integrace pracovních migrantů v ČR. Publikace bude ve své teoretické části zahrnovat analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních migrantů v ČR, jejich práva a postavení na českém trhu práce, klientský systém, agenturní zaměstnávání, problematiku nelegální práce a její prevence, jakož i rozbor stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace v evropských souvislostech. Ve své praktické části pak bude obsahovat komparaci fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní migrace v zemích zastoupených v projektu s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími subjekty v Portugalsku a Rakousku a z toho odvíjející se návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. Tato část se bude věnovat i současném postavení českých NNO v procesu sociální integrace pracovních migrantů obecně, jejich službách cílovým skupinám a jejich další perspektivě v této oblasti. Publikace bude obsahovat i legislativní a jiná doporučení, zejména s ohledem na zajištění takového fungování úřadů práce, které by v budoucnu přispělo k usnadnění sociální integrace cizinců na území ČR z pohledu trhu práce.

Publikace ke stažení je dostupná zde

Dokumentární film - jednou z důležitých aktivit projektu je i vznik dokumentárního filmu, určeného primárně pro českou odbornou i laickou veřejnost. Film se zaměřuje na téma pracovní migrace cizinců ze třetích zemí na území ČR a poukáuje na problematické momenty při sociální integraci této cílové skupiny. Dokument obsahuje i část, týkající se role neziskového sektoru v tomto procesu a jeho možností, ať již v oblasti komunikace s úřady práce či na poli pomoci obětem protiprávního jednání ze strany zaměstnavatelů či různých zprostředkovatelů. Jde o aktuální materiál, vypovídající o proměně pracovní migrace v závislosti na ekonomické situaci hostitelské země a potřebách českého trhu práce a možnostech neziskového sektoru směrem k pracovním migrantům jakožto skupině ohrožené sociální exkluzí. Více o vzniku dokumentu se dozvite ZDE.

esf-logova-rada_1391089338.jpg