Města a inkluzivní strategieMetodické materiály pro tvorbu integračních projektů obcí v roce 2023


Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo dotační program "Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2023", který je užitečný pro celou řadu městských částí a obcí v České republice.


Role měst a obcí je v oblasti integrace migrantů klíčová. Mnohé místní integrační aktivity by bez jejich zájmu fakticky ani nemohly existovat. Je zřejmé, že vnitřní i vnější podmínky měst a obcí se různí (politicky, kulturně, sociálně, demograficky, mírou zapojování obyvatel či počtem NNO). Při realizaci integračních opatření proto nelze postupovat podle jednoho společného návodu pro všechny samosprávy. Přesto se lze inspirovat bohatými zkušenostmi měst a obcí s aktivitami a projekty na podporu integrace migrantů či také využívat různé dříve vyzkoušené a osvědčené metody a postupy.


Existuje množství materiálů, které umožňují pracovníkům samospráv se v tématu integrace lépe vyznat. V tomto dokumentu nabízíme nástroje vytvořené naší organizací Sdružení pro integraci a migrace, o. p. s. (SIMI) a některými dalšími organizacemi, s nimiž spolupracujeme.


Praktické nástroje z dílny organizace SIMI


Naše sdružení vydalo v r. 2020 souhrnný Manuál lokální integrace migrantů určený především úředníkům bez zkušenosti s tématem integrace na místní a krajské úrovni. Manuál nabízí konkrétní odpovědi na otázky, jaká opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku.


Kapitola 2 v manuálu se pak přímo věnuje dotační podpoře Ministerstva vnitra na integraci cizinců na lokální úrovni. Poskytuje stručný a srozumitelný návod, jak mohou samosprávy dotaci získat a jakým způsobem ji co nejefektivněji využít k financování svých projektů. Kapitola obsahuje také výčet dobrých praxí, které se osvědčily.


Věnuje se například projektu Prahy 13 s názvem Společná adresa, který funguje už třináct let. Podívejte se na video prezentaci Bc. Petra Syrového z Odboru sociální péče na Úřadu městské části Praha 13, kde tento projekt shrnuje.


Další příklad dobré praxe zmiňuje ve své prezentaci také Mgr. Lenka Šafránková Pavlíčková z Odboru sociální péče na Magistrátu města Brna, jež sdílí brněnské zkušenosti se zaváděním služeb interkulturní práce do struktur tamějších samospráv. Záznam zde>>


Dozvědět se můžete i něco k tématu spolupráce obcí, škol a NNO při začleňování žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem, kterému se dlouhodobě věnuje Bc. Jan Heinrich, vedoucí sociálních služeb, META, o.p.s. Záznam zde>>V případě zájmu rádi uspořádáme workshop na téma integrace cizinců na míru potřeb vaší obce nebo městské části z široké palety možností, jako je například:

  1. Mapování situace v oblasti integrace cizinců / sociálního začleňování ve vaší  obci / městě / kraji (např. diskuse nad základními daty o migrantech, identifikace aktérů, lokálních strategií, finančních zdrojů atp.);

  2. Tvorba / rozvoj / evaluace lokální sítě aktérů integrace ve vaší lokalitě;

  3. Vytvoření sítě koordinátorů pro začleňování žáků s OMJ ve vaší lokalitě;

  4. Zavádění integračních opatření do komunitního plánování dané samosprávy a dle reálných možností místních aktérů;

  5. Tvorba / aktualizace / monitoring / evaluace integračních opatření v jiné oblasti veřejných politik na lokální úrovni (plán rozvoje sociálních služeb, vzdělávací plány, lokální strategické plány atp.);

  6. SWOT analýza ke stavu integrace obecně ve vaší lokalitě;

  7. jiné participativní metody dle výsledku předchozích jednání se zástupci samosprávy.

Více informací o workshopech najdete tady.


Materiály a nástroje k tématu od dalších NNO


Integrační centrum Praha vydalo informační brožuru pro městské části, kde poskytuje přehledný návod na to, jak může aktivita úřadu městských částí napomoci integraci cizinců.


Multikulturní centrum Praha také nabízí možnost pořádání integračních workshopů na téma Jak řešit integraci cizinců v obcích a městských částech.
Informační materiál vznikl v rámci projektu Úspěšná integrace migrantů v regionech z podpory programu Evropské unie Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství a dále za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.

File:ERA-logo KBF.jpg - Wikimedia Commons

logo-rada-mis_1508939403.jpg

Projekt Města a inkluzivní strategie probíhal od září roku 2017 do prosince roku 2020.

Mezi cíle projektu MIS patřilo:

  • Zhodnotit integraci všech skupin cizinců v České republice na lokální úrovni: Komplexně zmapovat a zhodnotit projekty a nástroje (finanční toky, legislativu aj), jejichž cílem bylo podpořit integraci cizinců v ČR. Došlo ke vzniku manuálu, který může pomoci ukázat, jak a ve kterých oblastech lokální integrace cizinců nastavovat cíle, jakými nástroji jich dosahovat, jak je hodnotit a jak se připravit na situace, které mohou v ČR snadno nastat.
  • Vybudovat znalostní platformu pro aktéry integračního procesu: Jedním z výstupů projektu je online databáze projektů zaměřených na lokální integraci cizinců na území ČR za posledních 20 let. Na základě databáze je možné identifikovat příklady dobrých praxí v rámci integračních projektů. Projekt cílil také na podporu vytvoření tematických platforem na krajské a celostátní úrovni a zlepšení vzájemné spolupráce jednotlivých aktérů integračního procesu.
  • Nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly potřeby cizinců: Na základě analytických a evaluačních výstupů projekt přinesl několik inovativních řešení a strategií k zefektivnění inkluzivních mechanismů v České republice na krajské i celostátní úrovni. Projekt se tak snažil přispět ke komplexnímu řešení integračních a migračních otázek, k účelnějšímu vynakládání veřejných prostředků a k efektivnější integraci všech osob s migrační zkušeností.

Projekt byl realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí.

Na realizaci projektu se kromě týmu SIMI podíleli odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES) a z Multikulturního centra Praha. Mezi další partnery patřilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a vybrané kraje: Hl.m. Praha, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.

Další informace o projektu:

Kontaktní osoby projektu: