Informace pro pedagogy

Jak pracovat se třídním kolektivem po příchodu nového žáka-cizince?

Příchod nového žáka do třídního kolektivu je jak pro žáka samotného, tak kolektiv vždy velká změna. Přijetí pak nového žáka do kolektivu záleží na mnoha faktorech. Obecně se však žák začlení do třídy rychleji při psolečných aktivitách. Žáci s OMJ mají však toto začlenění složitější především z důvodu jazykové bariéry a někdy i z kulturních důvodů. Jak tedy žáka s OMJ začlenit do třídního kolektivu?

1)  Nejdříve je potřeba žáky ve třídě připravit na příchod nového žáka z jiné země.

 • Zásadní je podat třídě dostatek informací o nově příchozím žákovi a zemi, odkud pochází.
 • Je dobré vysvětlit žákům, jakou nový spolužák mluví řečí a třeba naučit žáky v tomto jazyce pozdrav.
 • Velmi důležité je, naučit žáky jméno nového spolužáka a jak se správně vyslovuje.
 • Pomáhá, pokud žáci novému spolužákovi připraví na třídní nástěnku různé informace o škole – například plánek školy, důležité informace v jeho mateřském jazyce apod.
 • Je možné také žákům vysvětlit, že komunikace není jenom ve slovech a jak jinak mohou se spolužákem komunikovat (např. online překladové slovníčky apod.).
 • Je dobré žákům vysvětlit, že přijít z jiné země není jednoduché a že nový spolužák bude potřebovat pomoc. Můžete také ve třídě vytvořit systém patrona (více zde).

První týdny ve škole by pro žáka měly být spíše adaptační. Doporučuje se alespoň 14 dní až měsíc (NPI ČR). Pro lepší adaptaci je možné využít například služby adaptačního koordinátora nebo patrony. Nejtěžší pro nového žáka jsou však první dny v nové škole, která často funguje úplně jinak, než na co byl do té doby zvyklý. Jak žáka tedy tímto složitým obdobím provést?

2)  Na co je dobré se zaměřit v prvních dnech po příchodu žáka cizince?

 • Představit novému žákovi třídu, kde co najde a
 • Provést žáka po škole, kde co najde a na koho se může obrátit. Důležité, aby se dítě ve škole zorientovalo. Je dobré předat mu informační materiály přeložené do jeho jazyka (využít můžete naše univerzální vícejazyčné informační listy).
 • Představit žákovi možnosti jazykové podpory na škole.
 • Zapojit do vyučování aktivity na podporu vzájemného poznání se a poznání místa kolem školy.[1]
 • Nabídnout žákovi zapojení do volnočasových aktivit školy – kroužky, kluby apod.

Aby se žák cítil ve třídě přijat, je potřeba, aby pociťoval klid a bezpečné prostředí, měl dostatek informací o škole, třídě a obecně systému vzdělávání a měl možnost se zapojit do aktivit během vyučování i o přestávkách. Pokud se žák bude ve škole cítit nejistě a ztraceně, období adaptace se může značně prodloužit.

Po příchodu nového dítěte s OMJ pro vzájemné seznámení a začlenění do třídního kolektivu můžeme využít jednorázový zacílený blok. Je možné také zařadit různé multikulturní programy, které děti více seznámí se zemí, odkud nový spolužák pochází nebo s tématem migrace obecně. Mnoho připravených metodických materiálů najdete např. na webové stránce SIMI.

Obecně je při práci s třídním kolektivem klíčová role třídního učitele, přičemž se osvědčuje spolupráce s metodikem prevence, který má dobrý přehled o dostupných zdrojích aktivit i preventivních programů. S výběrem aktivit nebo preventivními programy mohou pomoci také neziskové organizace, které se tématem začleňování žáků s OMJ zabývají (například naše besedy o migraci).

3)   Kde hledat nápady na aktivity a další informace k tématu?

4) Příklady z praxe

Czechkid je projekt, který vznikl na základě široké spolupráce mezi studenty a zaměstnanci Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Katedry studií občanské společnosti a odborníků z akademického světa i neziskového sektoru. Jde především o komplexní nástroj pro zavedení MKV do škol. Internetová stránka Czechkid je určena především pro pedagogy jako nástroj pro výuku MKV a k vytváření rámcových vzdělávacích programů.

ZŠ Fryčovice je zapojena do dvou projektů: Edison, který realizuje AIESEC Česká republika a Světová škola, který koordinují organizace Člověk v tísni - program Varianty, ARPOK, Multikulturní centrum Praha a ADRA. V rámci projektů se žáci seznamují s různými kulturami prostřednictvím setkávání se studenty z různých zemí a realizují akce pro místní občany, kde na několika stanovištích představují život v zemích, z nichž jednotliví studenti pocházejí.

Užitečné odkazy


[1] Pro děti s OMJ bývá zapojení do aktivit ztíženo nedostatečnou znalostí českého jazyka, proto doporučujeme zařazovat aktivity, které nevyžadují mnoho mluvení, mají bohatou vizuální oporu, nebo jsou pohybové či pracují s mimikou a prvky divadla. Jako pomůcku pro porozumění dětí s OMJ můžeme využít komunikační kartičky, ale také vizualizaci základních komunikačních pokynů, které mohou posloužit jako jednoduchá a názorná pomůcka pro všechny žáky. Obecně platí, že při práci s dětmi s OMJ s neznalostí češtiny využíváme podpůrných materiálů (piktogramy, pracovní listy, obrázky) v maximální možné míře.