Ženy na vedlejší koleji (?)

Jsou migrantky nad 40 na vedlejší koleji?

Pracovní diskriminace žen není v České republice žádnou novinkou. Společně s diskriminací věkovou patří k jedné z hlavních překážek zařazení na trh práce. Přidá-li se i diskriminace kvůli etnické a sociální příslušnosti, které u nás může čelit až 189 tisíc legálně pobývajících migrantek, jedná se o velice těžko překonatelnou bariéru.

Cizinky v České republice mnohdy nemají lehké postavení. Z důvodu své státní příslušnosti, nedostatečné jazykové vybavenosti, neznalosti prostředí, nedostatku zkušeností a omezených sociálních vazeb, se často stávají terčem vykořisťování, nedodržování zaměstnaneckých práv a závislostech na zaměstnavateli. Dostávají se do pozice levné pracovní síly, ochotny přijmout jakoukoliv práci bez ohledu na úroveň svého vzdělání a ocitají se tak často na okraji společnosti. S rostoucím věkem se jejich situace ještě zhoršuje, s nástupem důchodového věku často nemají možnost čerpat důchodové dávky a v extrémních případech jim hrozí až bezdomovectví.

SIMI se těmto problémům věnuje při poskytování právního a sociálního poradenství migrantkám. Díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů, zahájilo v červenci 2014 projekt s názvem „Ženy na vedlejší koleji (?)“, který se zaměřil na podporu cizinek v ČR ve věku nad 40 let.V rámci projektu plánujeme zmapovat situaci, ve které se tato skupina žen nachází, “ říká Magda Faltová, ředitelka SIMI. „Připravíme výzkum zaměřený na migrantky starší 50 let z bývalé Jugoslávie, které mají za sebou migrační zkušenost, v ČR dlouho žijí a řeší problémy spojené se stářím, především zachování důstojného života poté, co celý život pracovaly. České veřejnosti bychom pak situaci těchto žen chtěli přiblížit mediální kampaní. Migrantky samotné se již nyní mohou přijít bezplatně poradit k nám do kanceláře. Snažíme se o to nalézt řešení této těžké situace a zmírnit zranitelnost žen na trhu práce odvozené od jejich původu, genderu a věku,“ dodává.

SIMI na projektu spolupracovalo s Fakultou Humanitních studií Univerzity Karlovy a také Univerzitou  Bergen, která nabídla sdílení dobré praxe a řešení tohoto problému v Norsku. Výsledky projektu, výzkumu a navrhovaná řešení byly prezenovány na závěrečné konferenci projektu 8. 6. 2016 a jsou představeny také ve vydané publikaci.

Hlavní aktivity projektu:

Pro více informaci kontaktujte:

Projekt „Ženy na vedlejší koleji (?)“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s FHS UK a Universitou v Bergenu.

norway_grants3_1460972203.jpg osf2_1460972461.jpg