Sezónní zaměstnání

 • lze žádat o krátkodobé vízum (do 90 dnů) i dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání
 • jde o výkon činnosti závislý na ročním období (seznam je stanoven vyhláškou MPSV)
 • v současnosti např.: zemědělství, cestovní ruch, lesnictví
 • je možno pracovat pouze na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti
 • pracovní doba-min. 15 hod. týdně
 • výše mzdy musí odpovídat stanovené min. mzdě na daný rok (pro rok 2019 je to 13.350,-Kč)
 • z tohoto víza není možné žádat o jiné povolení k pobytu
 • nezapočítává se do doby pro trvalý pobyt

Kde žádost podat:

 • na zastupitelském úřadu České republiky v zemi původu (vždy je třeba sjednat si předem termín). Státní příslušníci zemí uvedených ve vyhlášce MV ČR č. 429/2010 Sb.(např. Kanada, Malajsie, USA), mohou požádat na zastupitelském úřadu ČR i v jiné zemi

K žádosti je třeba doložit:

 • vyplněný formulář
 • cestovní doklad
 • 1 fotografie
 • povolení k zaměstnání podle § 96 odst. 1 zákona o zaměstnanosti, případně uvést číslo jednací žádosti o vydání tohoto povolení a u které krajské pobočky nebo pobočky pro hlavní město Prahu Úřadu práce České republiky byl žádost podána
 • doklad o zajištění ubytování (pokud ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel, musí z dokladu o zajištění ubytování vyplývat splnění podmínek pro ubytování stanovených zákonem, zejména velikost podlahové plochy místnosti a počet ubytovaných osob, a údaj o výši úplaty nebo o tom, že je ubytování poskytováno bezúplatně)
 • potvrzení zaměstnavatele o dohodnuté výši mzdy, platu nebo odměny, v případě, že vám ubytování zajišťuje nebo zprostředkovává zaměstnavatel,
 • cestovní zdravotní pojištění do doby, než budete zaměstnán/a (doložíte až v okamžiku, kdy bude vaše žádost o dlouhodobé vízum kladně vyřízena

na požádání:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění

Doba platnosti:

 • maximálně na 6 měsíců (dlouhodobé vízum)
 • maximálně 90 dnů (krátkodobé vízum)

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 60 dnů ode dne podání žádosti o dlouhodobé vízum
 • 7-15 dnů ode dne podání žádosti o krátkodobé vízum

Poplatky:

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: