1. instance - Ministerstvo vnitra

Je to nejdůležitější fáze řízení o mezinárodní ochranu. Ministerstvo hodnotí veškeré informace a dokumenty (po celou dobu řízení je můžete doplňovat i v jiném, než českém jazyce), které se týkají Vaší  žádosti. Rozhodnutí by mělo být vydáno do 6 měsíců, v některých případech může být prodlouženo až na 18, resp. 21 měsíců. Pokud vlastníte cestovní doklad ze země původu, je Vám tento na dobu řízení před ministerstvem, Krajským soudem či Městským soudem v Praze odebrán a je Vám vydán průkaz žadatele o mezinárodní ochranu, kterým budete po celou dobu řízení prokazovat svou totožnost a oprávněnost k pobytu. Je třeba nosit ho vždy u sebe. Platnost průkazu lze opakovaně prodlužovat. Řízení před ministerstvem je ukončeno vydáním rozhodnutí, které v den, kdy Vám bylo předáno, nabývá právní moci. V případě, že Vám byl udělen azyl, bude Vám vydán průkaz azylanta. V případě udělení doplňkové ochrany Vám bude vydán „žlutý pas“ platný na dobu, na kterou Vám byla doplňková ochrana udělena.

Pokud Vaší žádosti o mezinárodní ochranu nebylo vyhověno, máte možnost proti tomuto rozhodnutí  podat žalobu k příslušnému Krajskému soudu (příslušnost soudu je dána místem Vašeho hlášeného pobytu v době, kdy jste obdržel/a rozhodnutí), v případě hlášeného pobytu v Praze, je příslušným soudem Městský soud v Praze, v případě podání žaloby v přijímacím středisku na mezinárodním letišti je příslušný Krajský soud v Praze), a to do 15 dnů od dne následujícího po dni, kdy Vám bylo rozhodnutí předáno. Ve většině případů má žaloba odkladný účinek, tzn., že můžete dál na území České republiky pobývat za stejných podmínek, jako tomu bylo při řízení před MV.  V případech, kdy žaloba nemá odkladný účinek, máte možnost požádat soud o přiznání odkladného účinku žaloby. Do doby, než bude rozhodnuto o přiznání či nepřiznání odkladného účinku žalobě, máte možnost na území ČR pobývat.

UBYTOVÁNÍ BĚHEM ŘÍZENÍ

Přijímací středisko je místem, kam přicházíte požádat o mezinárodní ochranu. V ČR jsou dvě místa, kde můžete o mezinárodní ochranu požádat, a to Zastávka u Brna a pro Vás, kteří přiletíte do ČR letadlem a požádáte v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, je to PřS na letišti Praha Ruzyně.  Přijímací středisko nemůžete opustit a pobýváte zde až do doby ukončení základních vstupních procedur jako je identifikace Vaší totožnosti, zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany-vydání průkazu žadatele o MO, vstupní pohovor a předepsaná zdravotní prohlídka.  Maximální doba pobytu v přijímacím středisku je 120 dnů.

Pokud jste prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím středisku, můžete pobývat  buď  v některém z pobytových středisek Ministerstva vnitra ČR (PoS MVČR) či v soukromí (na privátu).

Pobyt v Pobytovém středisku (PoS)– zde Vám jsou poskytovány ubytování, strava (případně finanční prostředky na ni), základní hygienické potřeby, lékařská péče, sociální a psychologické služby a můžete se účastnit volnočasových aktivit. Středisko můžete opouštět. Pobyt mimo středisko je však třeba nahlásit a rovněž máte povinnost dostavit se v daném termínu zpět do střediska. V případě, že jste o mezinárodní ochranu požádali spolu se svou rodinou, máte právo pobývat v PoS společně.

Pobyt na privátu:

Pokud chcete pobývat mimo PoS MVČR,  je třeba požádat OAMP. K žádosti je třeba předložit buď nájemní smlouvu či čestné prohlášení vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem.Policie provede v místě šetření, zda se skutečně jedná o objekt určený k bydlení a do 15 dnů postoupí žádost spolu se svým vyjádření  MV, které souhlas buď udělí či neudělí. Pokud pobýváte na privátu, hradíte si náklady spojené s pobytem na území sami z vlastních prostředků, ve výjimečných případech vám může být poskytnut finanční příspěvek.

Možnosti příspěvku /bude doplněno/

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: