Důchody

STAROBNÍ DŮCHOD

Vždy je tedy třeba splnit dobu pojištění + důchodový věk, aby nárok na důchod vznikl. U cizinců je třeba vědět, zda se potřebné doby pojištění sčítají mezi státy nebo ne. Je to na základě mezistátních smluv. Problematické je to u azylantů, kteří nemohou svou zemi původu kontaktovat. Pokud nesplnili dobu pojištění v ČR, tak nárok na důchod nezískají.

Nárok na starobní důchod v roce 2018 vznikne lidem, kteří dosáhnou důchodového věku a zároveň získají potřebnou dobu pojištění – 34 let a to na základě podané žádosti. I nadále můžete pokračovat ve výdělečné činnosti – pracovním poměru či podnikání.

V roce 2018 dosáhnou důchodového věku:

 • muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955,
 • bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti,
 • ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí.

Starobní důchod:

1. Plný starobní důchod – nárok vznikne, pokud byla doba pojištění získána podle českých právních předpisů v ČR, aniž by se přihlédlo k dobám pojištění v zahraničí. Získat lze, když:

A.  dosáhnete potřebného důchodového věku a zároveň máte:

a)  34 let odpracovaných v ČR včetně náhradních dob,

b)  30 let odpracovaných v ČR bez náhradních dob,

B.  dosáhnete věku o 5 let vyššího než je důchodový věk podle roku narození a zároveň máte:

a)  20 let odpracovaných v ČR včetně náhradních dob,

b)  15 let odpracovaných v ČR bez náhradních dob.

2. Dílčí starobní důchod – nárok vznikne, pokud je splněna doba pojištění jen s přihlédnutím k dobám pojištění z jiných států (pokud existuje platná smlouva). Je nutno splnit tyto podmínky:

a) Součet dob pojištění v ČR + doby pojištění v dalším státu = 34 let

b) Odpracované roky z jiného státu se přičítají pouze, pokud je uzavřena mezi státy smlouva. Přehled uzavřených smluv zde: http://www.cssz.cz/cz/mezinarodni-smlouvy/smlouvy-uzavrene-cr/prehled-smluv.htm)

c) Mezi státy EU funguje sčítání odpracované doby.

3. Nesplňujete-li výše uvedené podmínky, máte nárok na odchod do důchodu v 65 letech, jestliže pobíráte invalidní důchod.

Důchodový věk lze zjistit zde: http://www.duchody-duchodci.cz/duchodovy-vek.php

Základní pojmy:

 • Doba pojištění = „odpracovaná doba“ -  doba, po kterou jste pracovali a bylo řádně odváděno pojištění (ať už jako zaměstnanci nebo OSVČ).
 • Náhradní doba pojištění = doba pojištění, kdy jste nevydělávali a která se do důchodového pojištění pro nárok na důchod započítává jen částečně. Jedná se například o péči o dítě, péči o závislou osobu, studium v před rokem 2010 a to pokud trvala alespoň jeden rok. Vždy třeba přihlédnout k individuálnímu případu.
 • Důchodové pojištění – je součástí systému sociálního pojištění, odvádí jej zaměstnavatel, OSVČ jej odvádí povinně sami
 • ČSSZ = Česká správa sociálního zabezpečení. Zabývá se důchodovým, nemocenským pojištěním, také působí v oblasti lékařské posudkové služby atd. Spadají pod ní: PSSZ= Pražská správa sociálního zabezpečení a OSSZ= Okresní správa sociálního zabezpečení.

Sociální pojištění

 • Důchodové pojištění je součástí tzv. sociálního pojištění. Pokud jste tedy zaměstnancem a nebo OSVČ je zde povinnost jej odvádět a tato doba se vám tedy započítává a z ní se pak vypočítává váš důchod.
 • Dobu pojištění lze doplnit zaměstnáním, samostatně výdělečnou činností, anebo si lze platit dobrovolné důchodové pojištění.
 • Pokud pracujete, tak jej za vás odvádí zaměstnavatel. V případě, že jste OSVČ odvádíte jej sami.
 • Z práce na černo – bez smlouvy není odváděno žádné pojištěny do systému - > roky nejsou započítány!
 • Výdělek pod 10 000,- Kč/ měsíc při Dohodě o provedení práce (DPP) – zaměstnavatel nemá povinnost odvádět za vás sociální pojištění a tato doba tedy není započítávána do systému důchodového pojištění.
 • Z práce na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) odvádí zaměstnavatel sociální pojištění, pokud máte ve smlouvě sjednanou výši mzdy vyšší než 2499,- Kč za měsíc.
 • Jednou ročně můžete požádat ČSSZ, aby vám zaslala informativní osobní list důchodového pojištění – díky tomu se dozvíte, kolik let pojištění se vám započítává do důchodu.

Žádost o důchod:

Výše důchodu:

 • Výši důchodu nelze u cizinců předem ani orientačně zjistit – neexistuje kalkulačka pro cizince.
 • Do budoucna se budou důchody snižovat, proto stát podporuje důchodové spoření – je doporučeno, aby si občané na důchod spořili sami.
 • Po vzniku nároku na starobní důchod lze pracovat a můžete si tím zvýšit svůj budoucí důchod.
 • Důchody OSVČ mohou být nižší, protože vypočítané minimální zálohy jsou nižší, než jsou odváděny za zaměstnance zaměstnavatelem.

Příklady z praxe:

 • Pan xxx žije v České republice 20 let. Pochází z Ukrajiny. V ČR pracoval legálně 15 let a odváděl sociální pojištění a na Ukrajině pracoval 14let. Splňuje důchodový věk – je mu 63 let.

Nárok na plný důchod mu nevzniká. Nesplňuje potřebnou dobu pojištění v České republice. Potřebná doba pojištění v roce 2018 je 34 let nebo 30let s náhradními dobami pojištění.

Vznikne nárok na dílčí důchod a to v roce 2023 (přidává se 5 let k důchodovému věku). Díky tomu, že existuje smlouva o sociálním zabezpečení mezi Ukrajinou a Českou republikou, tak se mu doby pojištění v ČR a na Ukrajině sčítají (14+15=29). Podmínkou pro dílčí důchod je doba pojištění

 • Pan xxx žije v ČR 13 let a po celou tuto dobu pracoval a odváděl sociální pojištění. Pochází z Kazachstánu, kde pracoval 15 let. Je v důchodovém věku.

Nárok na plný důchod mu nevzniká. Nesplňuje potřebnou dobu pojištění v České republice. Potřebná doba pojištění v roce 2018 je 34 let nebo 30let s náhradními dobami pojištění.

Nárok na dílčí důchod mu nevznikne, protože mezi Českou republikou a Kazachstánem není smlouva o sociálním zabezpečení a tudíž nelze sečíst doby pojištění v ČR a v Kazachstánu.

PŘEDČASNÝ DŮCHOD

Podmínky na nárok na předčasný důchod jsou:

A) Dostatečná doba pojištění – v roce 2018 je to 34 let

B) Důchodový věk

a)  Pokud splňujete odchod do řádného důchodu později než v 63letech, můžete odejít kdykoliv po 60. roce věku.

b)  Pokud máte nárok na starobní důchod v 63 letech, můžete odejít do předčasného důchodu maximálně o 3 roky dříve.

c)  Doba odchodu do předčasného důchodu se postupně prodlužuje až na 5 let. Máte-li důchodový věk alespoň 63 let, můžete odejít i o 5 let dříve. Ne však před dosažením věku 60ti let.

Práce a předčasný důchod:

Lze si přivydělávat ale v omezeném rozsahu. Můžete si přivydělávat jen, pokud z vydělaných peněz není povinnost odvádět sociální pojištění:

a)  Dohoda o provedení pracovní činnost – výdělek do 10 000,- Kč měsíčně,

b)  Dohoda o pracovní činnosti s nízkým výdělkem,

c)  Podnikání s nízkým ziskem,

d)  Příležitostná činnost s malým výdělkem,

e)  Pronájem.

Předčasný důchod je možné přerušit a i poté je možné pracovat ve větším rozsahu, kdy je odváděno sociální pojištění (např. pracovní smlouva, vyšší výdělky na dohodu o pracovní činnosti apod.). Po dosažení důchodového věku je možné pracovat neomezeně.

INVALIDNÍ DŮCHOD

Pokud máte zájem o invalidní důchod, musíte podat žádost na příslušném pracovišti ČSSZ. Invalidní důchod se nepřiznává natrvalo, probíhají kontrolní lékařské prohlídky podle závažnosti zdravotního stavu 1x za 1-3roky. Nárok na invalidní důchod zanikne dosažením věku 65 let a přemění se na důchod starobní.

Podmínky pro nárok na invalidní důchod:

1. Přiznaná invalidita.

2.  Dostatečná doba pojištění - nevyžaduje se jen u pracovních úrazů a neb nemocí z povolání.

a)  ve věku pod 18let – invalidita z mládí – není potřená doba pojištění

b)  ve věku pod 28 let stačí i méně než 5 let pojištění,

c)  ve věku nad 28 let alespoň 5 let pojištění (během 10ti let před vznikem invalidity),

d)  ve věku nad 38 let 10 let pojištění během posledních 20ti let před vznikem invalidity.

1.  Jste mladší než 65 let a ke dni vzniku invalidity nesplňujete nárok na starobní důchod nebo nejste v důchodovém věku.

Stupně invalidity:

 • invalidita 1. stupně - pokles pracovní schopnosti nejméně o 35%,
 • invalidita 2. stupně - pokles pracovní schopnosti nejméně o 50%,
 • invalidita 3. stupně - pokles pracovní schopnosti nejméně o 75%.

Žádost o invalidní důchod:

Zaměstnání a invalidní důchod:

A) 1. a 2. stupeň invalidního důchodu:

 • Je třeba si přivydělávat – doba pobírání takového důchodu se nezapočítává do sociálního pojištění a nepočítá se tedy do doby potřebné pro nárok na starobní důchod.
 • Výše přivýdělku není omezena – je třeba dbát svých omezení, tzn., máte-li sníženou pracovní schopnost o 35% i pracovní úvazek by měl být poměrně zkrácen. PSSZ na to bere ohled při přezkumu invalidity.
 • Pokud nemáte práci, je vhodné se zaevidovat na ÚP nebo se přihlásit k dobrovolnému důchodovému pojištění.

B) 3. stupeň invalidního důchodu

 • Doba se částečně započítává do doby pojištění potřebné pro nárok na důchod.
 • Výše přivýdělku není omezena – je třeba dbát svých omezení. PSSZ na to bere ohled při přezkumu invalidity.

Výše invalidního důchodu:

 • Skládá se ze dvou složek: základní výměra a procentní výměra
 • Invalidní důchod nelze zvýšit – vypočítává se z příjmů před jeho získáním.

VDOVSKÝ/VDOVECKÝ DŮCHOD

Nárok na vdovský či vdovecký důchod máte, pokud vám zemřel manžel nebo manželka. Nárok trvá po dobu jednoho roku.

A)  Dočasný vdovský/vdovecký důchod – vyplácen po dobu jednoho roku. Podmínky pro vznik nároku na vdovský/vdovecký důchod splníte, pokud váš manžel/manželka zemřel/a v době, kdy:

1.  Pobíral/a starobní důchod,

2.  pobíral/a invalidní důchod,

3.  v době smrti manželovi/manželce vzniknul nárok na starobní či invalidní důchod,

4.  zemřel/a následkem úrazu,

5.  měl/a nárok na předčasný důchod.

B)  Trvalý vdovský/vdovecký důchod – nárok máte, pokud splňujete podmínky pro dočasný důchod a zároveň:

1.  Pečujete o nezaopatřené dítě,

2.  pečujete o rodiče, který/ří s vámi žijí/e v domácnosti,

3.  jste plně invalidní,

4.  dosáhli jste důchodového věku pro starobní důchod nebo alespoň důchodový věk pro vdovský důchod – důchodový věk pro trvalý vdovský/vdovecký důchod je o 4 roky nižší než věk důchodový.

 • Lze jej vyplatit pět let zpětně.
 • Je třeba podat žádost na ČSSZ.
 • Tento důchod nijak neomezuje výdělečnou činnost.
 • Nárok na důchod končí, pokud se znovu vdáte/oženíte a to dnem uzavření nového manželství. Je třeba to nahlásit na ČSSZ!

SIROTČÍ DŮCHOD

Nárok na sirotčí důchod vznikne, pokud jsou splněny tyto 2 podmínky:

1) jedná se o nezaopatřené dítě, kterému zemřel jeho rodič, osvojitel/ka nebo jiná pečující osoba.

2) rodič, osvojitel/ka, pečující osoba:

a)  Pobíral/a starobní nebo invalidní důchod ke dni úmrtí.

b)  Zemřel/a následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

c)  Ke dni úmrtí získal výdělečnou činností dobu pojištění alespoň 1 rok anebo v případě osoby starší 38 let alespoň 2 roky.

Nezaopatřené dítě= dítě, až do skončení povinné školní docházky a dále pokud se soustavně připravuje na budoucí povolání. Nejdéle do 26. roku věku.

Dítě, která pobírá invalidní důchod třetího stupně se nepovažuje za nezaopatřené dítě a nárok na sirotčí důchod nemá.

Žádost o sirotčí důchod se podává na ČSSZ. Více informací zde: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2013/2013-11-1-bez-potrebne-doby-duchodoveho-pojisteni-narok-na-sirotci-duchod-nevznikne.htm

Informace, co je třeba dodat, naleznete zde: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/podani-zadosti-o-duchod.htm

Výše uvedené informace jsou zjednodušené. Pro podrobné informace nás kontaktujte.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: