Vízum nad 90 dnů

Cizinci ze zemí mimo EU, kteří chtějí na území České republiky pobývat déle než 3 měsíce, musí na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí požádat o vízum nad 90 dnů (vždy je třeba sjednat si předem termín). Pokud nepocházíte z jedné ze zemí uvedených ve vyhlášce MV ČR č. 429/2010 Sb. (např. Kanada, Malajsie, USA), musíte žádost podat na zastupitelském úřadě ve vaší zemi.

Vízum můžete žádat za účelem - podnikání; sloučení s rodinou; výzkumu; studia; sezónního zaměstnání; či za účelem strpění. Vízum se také uděluje za účelem převzetí povolení k trvalému pobytu; dlouhodobému pobytu; zaměstnanecké karty; modré karty; a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance.

Žádost musíte podat na vyplněném formuláři „Žádosti o udělení  dlouhodobého víza“  a hned při podání žádosti uhradit správní poplatek (1.000,-Kč). Žádost musíte až na výjimečné případy podat osobně a je nutno doložit všechny požadované náležitosti, kterými jsou:

 • platný cestovní doklad
 • 1 fotografie, pokud nebude pořízen obrazový záznam žadatele
 • doklad o zajištění ubytování po dobu pobytu na území (např. výpis z katastru nemovitostí dokládající vlastnictví bytu nebo domu, nájemní smlouva, potvrzení od ubytovatele)
 • prostředky k pobytu (na 6 měsíců 55.000 Kč, na 12 měsíců 81.400 Kč; pro účel podnikání 110.000 Kč bez ohledu na délku předpokládaného pobytu) – dokládá se zpravidla výpisem z bankovního účtu
 • cestovní zdravotní pojištění na dobu pobytu (doložíte až v okamžiku, kdy bude vaše žádost o dlouhodobé vízum kladně vyřízena)
 • na požádání - doklad obdobný výpisu z evidence z Rejstříku trestů (ne u cizince mladšího 15 let), lékařskou zprávu
 • doklad potvrzující účel pobytu
 • podnikání: doklad o zápisu do příslušného rejstříku, seznamu nebo evidence; prostředky k pobytu na území
 • výzkum: dohodu o hostování; vyjádření výzkumné organizace
 • převzetí povolení k pobytu: rozhodnutí o vydání povolení k trvalému, dlouhodobému  pobytu, zaměstnanecké nebo modré karty a karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance
 • studium: potvrzení o přijetí ke studiu

Cestovní doklad, matriční doklady (např. rodný list, oddací list atd.) a doklad potvrzující účel pobytu je třeba předložit v originále.

Všechny doklady musíte mít v českém jazyce, nebo opatřené úředním překladem. Rozhodnutí byste měli obdržet do 90 dnů, ve složitějších případech do 120 dnů, v případech žádostí za účelem studia, pedagogické činnosti nebo výzkumu do 60 dnů ode dne podání žádosti. Vízum může být platné max. 1 rok, pokud je účelem převzetí povolení k pobytu, mívá platnost 6 měsíců s tím, že jste povinni se do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území dostavit pro příslušné pobytovné oprávnění. Je možné požádat o prodloužení platnosti víza.

Správní poplatek:

 • 1.000,-Kč (od poplatku jsou osvobozeni ti, kteří žádají za účelem studia nebo odborné přípravy v oblasti vzdělávání, výzkumní pracovníci, poplatek se může lišit podle země původu)
 • žádost o dlouhodobé vízum za účelem strpění 300,-Kč
 • zdarma děti do 6 let

Rozdíl mezi krátkodobým vízem a vízem nad 90 dnů je ten, že z víza nad 90 dnů můžete na území České republiky požádat o dlouhodobý pobyt (to neplatí pro dlouhodobá víza za účelem sezónního zaměstnání a mimořádné pracovní vízum) a pobývat tak v České republice (po splnění zákonných podmínek) i několik let.

Prodloužení víza:

 • možno podat nejdříve 90 dnů před koncem jeho platnosti a nejpozději poslední den jeho platnosti (opět nutno podat žádost na formuláři a doložit všechny náležitosti)
 • nutno zaplatit poplatek 1.000,-Kč

Neudělení víza:

 • ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení sdělení o neudělení dlouhodobého víza požádat přímo MV ČR o nové posouzení důvodů neudělení víza

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: