Modrá karta

Modrá karta v sobě spojuje povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky a  povolení k zaměstnání. Modrá karta se vydává na konkrétní pracovní místo, vydává se n dobu o 3 měsíce delší, než je pracovní smlouva, maximálně na 2 roky. Modrá karta se vydává na pracovní místo, vyžadující vysokou kvalifikaci.Podmínkou je pracovní smlouva s hrubou mzdou, která odpovídá alespoň 1,5násobku průměrné hrubé roční mzdy v ČR.

Modrá karta je určena pro cizince ze všech zemí mimo EU, Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. Najít vhodné pracovní místo můžete zde formulář je zde. Do 3 pracovních dnů po příjezdu máte povinnost kontaktovat  pracoviště OAMP Ministerstva vnitra k poskytnutí biometrických údajů.

Žádat můžete:

 • jste občan třetí země, hodláte-li na území pobývat přechodně déle než 3 měsíce a budete zaměstnán na pracovní pozici vyžadující vysokou kvalifikaci (máte vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání, které trvalo minimálně 3 roky) a

A SOUČASNĚ NEJSTE:

 • rodinným příslušníkem občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska (pokud tento pobývá na území ČR  nebo nemáte podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska,
 • žadatelem o vydání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu,

 • rezidentem jiného členského státu Evropské unie, a na území pobýváte na základě povolení k dlouhodobému pobytu podle § 42c za účelem zaměstnání nebo podnikání,

 • cizincem, který na území pobývá v souladu s mezinárodní smlouvou usnadňující vstup a dočasný pobyt některých kategorií fyzických osob v souvislosti s obchodem a investicemi, kterou je Česká republika vázána,

 • cizincem, který pobývá na území na základě uděleného oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany.

 • žadatelem o udělení oprávnění k pobytu za účelem poskytnutí dočasné ochrany na území,

 • žadatelem o mezinárodní ochranu formou nebo v postavení azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany,

 • cizincem, který je zaměstnancem zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie vyslaným k výkonu práce v rámci nadnárodního poskytování služeb na území,

 • cizincem, který na území pobývá na základě oprávnění k pobytu za účelem sezónního zaměstnání

Kde žádost podat:

 • na zastupitelském úřadu ČR
 • na území ČR u ministerstva vnitra (v zákonem stanovených případech)

Co je třeba k žádosti:

 • vyplněný formulář
 • cestovní pas
 • doklad o zajištěném ubytování po dobu pobytu
 • 1 fotografie
 • pracovní smlouvu pro výkon zaměstnání vyžadující vysokou kvalifikaci sjednanou na dobu nejméně jednoho roku na zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Smlouva musí dále obsahovat výši sjednané hrubé měsíční nebo roční mzdy odpovídající alespoň výši 1,5 násobku průměrné hrubé roční mzdy vyhlášené sdělením ministerstva práce a sociálních věcí
 • doklad potvrzující vysokou kvalifikaci
 • jde-li o výkon regulovaného povolání, doklad o splnění podmínek pro výkon takového povolání

Neudělení karty

 • pokud je Vaše žádost o modrou kartu zamítnuta, můžete do 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech cizinců prostřednictvím Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • pokud ani pak není Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit se žalobou na soud

Lhůta pro rozhodnutí:

 • 90 dnů ode dne podání žádosti

Prodloužení platnosti Modré karty:

 • na pracovišti ministerstva vnitra dle Vašeho bydliště
 • nejdříve 120 dnů před skončením platnosti modré karty a nejpozději poslední den její platnosti

Co je třeba k prodloužení platnosti:

 • stejné jako při podání žádosti

Správní poplatek:

 • přijetí žádosti 2.500,-Kč

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: