STÁTNÍ OBČANSTVÍ

Způsoby nabytí českého státního občanství

A) Narozením

B) Určením otcovství

C) Osvojením

D) Nalezením na území ČR

E) Udělením

F) Prohlášením

G) V souvislosti se svěřením do ústavní, pěstounské nebo jiné formy náhradní péče

A) NAROZENÍM

 • jeden z rodičů je v době narození dítěte státním občanem České republiky
 • pokud se dítě narodí na území České republiky a oba rodiče dítěte jsou bez státní příslušnosti a alespoň jeden z nich má na území České republiky ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90 dnů.

B) URČENÍM OTCOVSTVÍ

a) dítě, které se narodí mimo manželství a občan České republiky (jeho otec) spolu s matkou učiní na matrice souhlasné prohlášení o jeho otcovství. Toto platí pouze v případě, že matka cizinka:

 • je občankou členského státu EU a není občankou ČR
 • je občankou Norska, Islandu, Lichtenštejnska či Švýcarska
 • má povolen trvalý pobyt na území ČR
 • je bez státní příslušnosti

b) dítě, u kterého bylo rozhodnutím soudu určeno, že jeho otcem je státní občan České republiky

c) dítě, které se narodí mimo manželství a občan České republiky (jeho otec) spolu s matkou učiní na matrice souhlasné prohlášení o jeho otcovství, pokud matka dítěte:

 • není občankou ČR
 • není občankou státu Evropské unie
 • nemá trvalý pobyt na území
 • není bez státní příslušnosti

a rodiče prokáží otcovství genetickou zkouškou formou znaleckého posudku.

C) OSVOJENÍM

 • dnem právní moci rozsudku o osvojení, pokud je alespoň jeden z osvojitelů dítěte státním občanem ČR a k osvojení došlo rozhodnutím orgánu ČR
 • pokud bylo dítě osvojeno rozhodnutím orgánu cizího státu a jedním z osvojitelů je státní občan ČR, nabývá státní občanství ČR dnem nabytí právní moci rozhodnutí o uznání osvojení v případě, že osvojení bylo v ČR uznáno podle zákona o mezinárodním právu soukromém příslušným soudem v ČR

! Pokud je občanem ČR osvojena zletilá osoba, nenabývá v tomto případě státní občanství ČR, má možnost požádat o udělení (viz níže)!

D) NALEZENÍM

Dnem nalezení na území ČR nabývá dítě mladší 3 let občanství ČR, pokud se nepodařilo zjistit jeho totožnost a do 6 měsíců od dne nalezení nenabylo státní občanství jiného státu.

E) UDĚLENÍM

PODMÍNKY

1) Doba trvalého pobytu v ČR

 • a) cizinci z třetích zemí - ke dni podání žádosti

5 let trvalého pobytu a po tuto dobu se zde převážně zdržujete

 • b) občané Evropské unie - ke dni podání žádosti

3 roky trvalého pobytu a po tuto dobu se zde převážně zdržujete

 • ! u osob do 18 let stačí splnit podmínku jakéhokoliv oprávněného pobytu v délce 5/3 let a v době podání žádosti mít trvalý pobyt již udělen!
 • c) oprávněně pobýváte na území ČR alespoň 10 let

To, že se na území ČR cizinec/ka převážně zdržuje, znamená, že cizinec/ka ze třetí země v ČR pobývá alespoň 2,5 roku a občan/ka EU 1,5 roku - možno doložit např. písemným prohlášením o předchozích cestách mimo ČR/nevycestování z ČR

 • podmínka doby trvalého pobytu Vám může být prominuta ze zákonem stanovených důvodů

2) Výpis z rejstříku trestů v ČR

 • obstarává si ho samo Ministerstvo vnitra
 • prokazuje, že jste nebyl/a odsouzen/a pro nedbalostní trestní čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin

3) Prokázání znalosti českého jazyka

 • znalost prokazujete úspěšným složením zkoušky
 • podmínku nemusí splnit cizinec/ka, který/á - v minulosti absolvoval/a alespoň tři roky školní docházky, kde byla vyučovacím jazykem čeština
 • je ke dni podání žádosti mladší 15 let nebo straší 65 let
 • znalost českého jazyka mu/jí znemožňuje psychické nebo mentální postižení
 • více informací
 • poplatek 3300,-Kč (v případě neúspěšné zkoušky se nevrací)
 • tato podmínka Vám může být prominuta z důvodů hodných zvláštního zřetele

4) Prokázání základní znalosti ústavního systému České republiky a základní znalosti orientace v kulturně-společenských, zeměpisných a historických reálií České republiky (dále jen „znalost reálií“)

 • podmínku nemusí splnit cizinec/ka, který/á - v minulosti absolvoval/a alespoň tři roky školní  docházky, kde byla vyučovacím jazykem čeština
 • pokud je cizinec/ka ke dni podání žádosti mladší 15 let nebo straší 65 let,
 • psychické nebo mentální postižení
 • cizinci/ce znemožňuje znalost uvedených reálií
 • více informací
 • poplatek 1600,-Kč (v případě neúspěšné zkoušky se nevrací)
 • tato podmínka Vám může být prominuta z důvodů hodných zvláštního zřetele

5) V posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti jste neporušil/a závažným způsobem povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů upravujících vstup a pobyt cizinců na území České republiky, veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, důchodové pojištění, zaměstnanost, daně, cla, odvody a poplatky, vyživovací povinnost vůči dítěti, které má trvalý pobyt na území České republiky, nebo veřejnoprávní povinnosti k obci, ve které jste přihlášen/a k pobytu, jde-li o povinnosti uložené obcí v samostatné působnosti

 • tato podmínka Vám může být prominuta, pokud jste škodu odstranil/a nebo jste učinil/a opatření k jejich odstranění

6) Prokázání výše příjmů za poslední tři roky před podáním žádosti o státní občanství

 • tuto podmínku nemusíte splnit, pokud jste ke dni žádosti mladší 18 let věku

7) V posledních 3 letech předcházejících dni podání žádosti jste výrazně a bez vážných důvodů nezatěžoval/a systém státní sociální podpory nebo systém pomoci v hmotné nouzi (nepobíráte dávky)

 • nejste převážně závislý/á na dávkách poskytovaných ze systému státní sociální podpory nebo systému pomoci v hmotné nouzi; to neplatí, pokud nemůžete pracovat nebo podnikat z důvodu svého zdravotního stavu, studujete, nebo čerpáte mateřskou či rodičovskou dovolenou, nebo soustavně pečujete o jinou osobu, která je na takovou péči odkázána
 • tato podmínka Vám může být prominuta z důvodů hodných zvláštního zřetele, např. pokud jste osobou bez státní příslušnosti, byl Vám udělen azyl nebo doplňková ochrana
 • na udělení státního občanství ČR není právní nárok- i při splnění všech zákonem stanovených podmínek Vám státní občanství nemusí být uděleno
 • rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR
 • některé z podmínek, které je nutno splnit, může Ministerstvo vnitra na Vaši žádost prominout

ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOB UDĚLENÍ

a) mohou požádat rodiče, příp. opatrovník pro dítě do 1 roku ode dne učinění souhlasného prohlášení o určení otcovství, kdy matka:

 • není státní občankou ČR
 • není občankou jiného státu EU
 • je bez státní příslušnosti
 • tento způsob se využije pro dítě narozené mimo manželství a rodiče se rozhodnou nevyužít možnosti Určením otcovství /viz výše/
 • žádost se podává u ministerstva či krajského úřadu
 • nutno podat do 1 roku, kdy bylo učiněno souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, pokud bylo toto učiněno před narozením dítěte, do 1 roku od jeho narození
 • ministerstvo posuzuje, zda otec žije s dítětem ve společné domácnosti, plní vyživovací povinnost vůči dítěte, podílí se na výchově,
 • lhůta pro vydání rozhodnutí je 60 dnů ode dne podání žádosti

b) mohou požádat rodiče, příp. opatrovník pro dítě, které se narodí na územní ČR a nenabude státní občanství ani jednoho rodiče a jeden z rodičů má na území ČR ke dni narození dítěte povolen pobyt na dobu delší než 90dnů

c) fyzické osobě starší 3 let nalezené na území České republiky, u níž se pro stupeň rozumové vyspělosti nebo pro zdravotní postižení nepodaří zjistit její totožnost, pokud do 6 měsíců ode dne nalezení nevyjde najevo, že nabylo státní občanství jiného státu

 • žádost podává opatrovník nebo řízení zahájí samo ministerstvo
 • možno požádat u ministerstva či krajského úřadu

UDĚLENÍ Z DŮVODU VÝZNAMNÉHO PŘÍNOSU

 • mohou požádat cizinci/ky, kteří/ré mají v ČR trvalý pobyt a udělení státního občanství by pro ČR bylo významným přínosem ve vědě, vzdělání, sportu, kultuře atd.
 • je třeba splnit pouze podmínku trestní bezúhonnosti (nebyl/a jste odsouzena pro nedbalostní  trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody nebo pro úmyslný trestný čin)

třeba předložit:

 • doklad osvědčující důvod žádosti
 • žádost
 • rodný list
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud jste uzavřel/a manželství nebo vstoupil/a do partnerství)
 • doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství (pokud k tomuto došlo)
 • doklad o úmrtí manžela/ky; partnera/ky (pokud k tomuto došlo)
 • výpis z evidence rejstříku trestů nebo jemu rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu (v některých případech možno nahradit např. čestným prohlášením) - nesmí být starší víc jak 6 měsíců
 • životopis - je třeba uvést  údaje o pobytu v ČR, o zahraničních cestách během této doby, údaje o své pracovní či jiné výdělečné činnosti, nebo studiu a údaje o svém rodinném a společenském životě atd.

ŘÍZENÍ O ŽÁDOSTI

Kde žádost podat

 • osobně u krajského úřadu příslušného podle místa Vašeho trvalého pobytu (v Praze u úřadu městské části)

Co je třeba předložit

 • žádost
 • rodný list
 • oddací list nebo doklad o vzniku registrovaného partnerství (pokud jste uzavřel/a manželství nebo vstoupil/a do partnerství)
 • doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství (pokud k tomuto došlo)
 • doklad o úmrtí manžela/ky; partnera/ky (pokud k tomuto došlo)
 • výpis z evidence rejstříku trestů nebo jemu rovnocenný doklad vydaný příslušným soudem nebo správním orgánem cizího státu (v některých případech možno nahradit např. čestným prohlášením)-nesmí být starší víc jak 6 měsíců
 • životopis - je třeba uvést údaje o pobytu v ČR, o zahraničních cestách během této doby,  údaje o své pracovní či jiné výdělečné činnosti, nebo studiu a údaje o svém rodinném a společenském životě atd.
 • doklad o absolvování zkoušky z českého jazyka a znalosti reálií
 • doklady prokazující Váš pobyt na území a pobyty v zahraničí (např. čestné prohlášení o Vašich cestách do zahraničí a o setrvání v ČR)
 • potvrzení, že nemáte nedoplatky v evidenci daní u orgánů Finanční a Celní správy ČR (nesmí být starší 30 dnů)
 • prokázání zdrojů Vašich finančních prostředků k zajištění životních potřeb v ČR (např. potvrzení o pobírání důchodu, nebo doklady prokazující příjmy manžela/ky nebo partnera/ky, pokud jste na jeho příjmech závislý/á, doklad o tom, že pobíráte příjmy ze zahraničí atd.)
 • pokud jste zaměstnán/a-potvrzení o zaměstnání společně s výší Vašeho příjmu, pracovní smlouvy nebo potvrzení o zaměstnání, kterým jste se v minulosti věnoval/a
 • pokud v ČR studujete, nebo jste v minulosti studoval/a-potvrzení o studiu nebo poslední školní vysvědčení/diplom
 • doklady vystavené orgány cizího státu musí být opatřeny vyšším ověřením (superlegalizační doložkou nebo tzv. apostillou), nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, a úředně přeloženy do českého jazyka, jsou-li vystaveny v cizím jazyce (u dokladů vydaných orgány Slovenské republiky se překlad do českého jazyka nevyžaduje).
 • Více informací

manželé mohou podat společnou žádost o udělení občanství ČR, případně

rodiče mohou zahrnout do své žádosti o udělení občanství ČR i dítě mladší 18 let-nutno připojit rodný list dítěte

 • podává-li žádost pouze jeden z rodičů, nutno připojit souhlas druhého rodiče se změnou státního občanství dítěte, pokud nebyl výkon rodičovské zodpovědnosti druhého rodiče omezen nebo pozastaven, nebo pokud nedošlo ke zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo způsobilosti k právním úkonům (musí být doloženo rozhodnutím soudu, a to i v případě, kdy jsou manželé rozvedeni) anebo pokud není pobyt druhého rodiče žijícího v zahraničí znám.
 • společnou žádost nelze podat v případě získání občanství za přínos pro Českou republiku.

Lhůty

 • Krajský úřad zašle žádost o udělení státního občanství České republiky do 30 dnů od jejího podání Ministerstvu vnitra
 • Ministerstvo rozhodne ve lhůtě 180 dnů od jejího doručení

Výsledek řízení

 • pokud ministerstvo žádosti vyhoví, vydá listinu o udělení státního občanství
 • státoobčanský slib musíte složit do 12 měsíců od dne, kdy Vám byla doručena výzva k jeho složení, jinak bude rozhodnutí o udělení st. obč. zrušeno
 • státní občanství ČR nabydete dnem složení slibu (tato podmínka může být prominuta z důvodu zvláštního zřetele)

Co dělat v případě neudělení občanství ČR

 • rozklad ministrovi vnitra - do 15 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí (nutno poslat prostřednictvím oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra
 • ministr vnitra rozhodne o rozkladu ve lhůtě120 dnů ode dne jeho podání
 • proti rozhodnutí ministra vnitra je možné podat do 2 měsíců ode dne doručení rozhodnutí o rozkladu  žalobu
 • to neplatí u zamítavého rozhodnutí z důvodu zamítnutí na základě utajovaných informací

 • pokud bude Vaše žádost zamítnuta, novou žádost můžete podat nejdříve po uplynutí dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí o zamítnutí Vaší žádosti

F) PROHLÁŠENÍM

Např.

 • cizinec/ka od 18 do 21 let, pokud-má na území ČR trvalý pobyt a
 • nejpozději od 10 let se ke dni prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněn zdržuje na území ČR a
 • nebyl/a odsouzen/a pro trestný čin

 • prohlášením mohou za splnění zákonných podmínek nabýt občanství i bývalí občané ČR a Československé republiky či České a Slovenské Federativní republiky, jejich potomci v přímé linii atd.

Průběh řízení

 • prohlášení přijímá krajský úřad příslušný podle místa trvalého bydliště popřípadě posledního trvalého bydliště v ČR/pokud cizinec/ka trvalý pobyt nikdy neměl/a v ČR, lze učinit na úřadu městské části Praha 1
 • v cizině lze prohlášení učinit na zastupitelském úřadě, který do 30 dnů zašle doklady příslušnému krajskému úřadu či ministerstvu
 • pokud cizinec/ka splní podmínky pro nabytí státního občanství prohlášením, cizinec obdrží listinu o nabytí státního občanství, převzetím této listiny dojde k nabytí občanství

G) NABÝVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČR V SOUVISLOSTI SE SVĚŘENÍM DO NÁHRADNÍ PÉČE

 • dítě svěřené do náhradní péče, které se narodilo na území ČR, na jejím území oprávněně pobývá a je bez státní příslušnosti
 • státní občanství ČR dítě nabyde okamžikem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o svěření do náhradní péče

Sankce

V případě, že byste správnímu orgánu úmyslně uvedl/a nesprávné nebo neúplné údaje, či některé údaje zatajil/a, může Vám být uložena pokuta až ve výši 50 000,- Kč.

Poplatky

 • hradí se jen při udělení státního občanství
 • nezletilá osoba či azylant 500,-
 • zletilí 2.000,-Kč
 • ve zvláštních případech možnost snížení až na 500,-Kč -zletilí; nezletilí a azylanti - 100,-Kč
 • přijetí prohlášení o nabytí státního občanství-500,- Kč.
 • zvlášť se platí poplatek za zkoušku z českého jazyka a z reálií.

Právní úprava

 • Zákon č. 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění částky 170/2013 Sb.
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 433/2013 Sb.

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: