Sociální poradenství

Sociální poradenství je jednou ze základních činností naší organizace a poskytujeme je především v těchto oblastech:

  • zaměstnání - pomoc v orientaci na trhu práce, asistence při nalezení, získání či udržení pracovního místa, pomoc se sepsáním životopisu, poskytování informací o právech a povinnostech cizinců vzhledem k trhu práce v ČR, a to jak pro zaměstnanecký poměr, tak pro samostatně výdělečnou činnost,

  • bydlení - pomoc v orientaci na trhu bydlení (komerčního nebo sociálního), práva a povinnosti nájemníků, informování o rizicích spojených s bydlením v nájmu (správná smlouva, kauce, cena bytu, platby služeb atd.), informace o nouzovém sociálním bydlení v rámci sociálních služeb v ČR

  • zdravotního pojištění,

  • sociální zabezpečení a důchody,

  • sociální dávky

  • vzdělávání,

  • rodinného života a péče o děti.

V rámci sociálního poradenství řešíme problémy jednotlivců, rodin s dětmi, seniorů či nemocných, kteří se o sebe nemohou sami postarat nebo v každodenním životě narážejí na nejrůznější překážky. Sociální pracovníci jim pomáhají se zorientovat v situaci, poskytují potřebné informace, pomáhají se zorientovat v možnostech a následných službách a zprostředkovávají podporu a kontakt s dalšími specifickými službami. To vše buď ambulantně nebo v terénu při jednání se školami, úřady práce, nemocnicemi či zdravotními pojišťovnami. Tím je podporují v jejich integraci do české společnosti a jejich větší osobní emancipaci.

V rámci sociálního poradenství řešíme problémy jak jednotlivců, tak rodin s dětmi, seniorů, nemocných či dalších ohrožených skupin. Naši klienti potřebují často jen jednorázovou radu, ale také se o sebe mnohdy nemohou sami postarat nebo v každodenním životě narážejí na nejrůznější překážky. Poskytujeme individuální podporu lidem, jejichž problémy pramení v nemožnosti zorientovat se v českém prostředí a v českém systému na různých úrovních. Sociální pracovníci jim pomáhají se zorientovat v různých oblastech jejich života viz výše, poskytují potřebné informace, dávají vědět o následných službách a zprostředkovávají podporu a kontakt s dalšími specifickými službami.

To vše buď ambulantně nebo v terénu dle potřeby a domluvy.

Díky spolupráci s našimi pracovníky jsou klienti podpořeni k jejich integraci do české společnosti a jejich osobní emancipaci.

Konkrétní praktické informace ohledně života cizinců najdete zde nebo kontaktujte přímo naše sociální pracovníky telefonicky či mailem. K zastižení na telefonu jsou vždy v pondělí, středu a čtvrtek mezi 9:00-17:00.

Jak poskytujeme sociální poradenství

Klient kontaktuje naší organizaci a domluví si individuální schůzku s konkrétním pracovníkem. Každý uchazeč o službu je nejprve seznámen s nabídkou poskytovaných služeb a se způsobem poskytování služeb, je definována zakázka a uchazeč podepíše informovaný souhlas s vedením spisové dokumentace. Pracovníci organizace jsou schopni poskytovat poradenství v jazyce českém, anglickém a po dohodě i v ruském jazyce. V odůvodněných případech je možné zajistit tlumočení i do dalších jazyků. Služby jsou poskytovány v sídle organizace v Praze a také na určených místech v rámci terénních programů ve formě depistáže a doprovodu.

Komu poskytujeme sociální poradenství

Našimi klienty jsou všichni cizinci bez ohledu na pobytový status, včetně žadatelů o mezinárodní ochranu, azylantů i osob bez oprávnění k pobytu na území. Služba je poskytována adresnou nebo anonymní formou. Pracovníci SIMI poskytují poradenství rovněž telefonicky a prostřednictvím internetu, kde odpovídají na dotazy položené přes email či facebook. Poradenství poskytujeme pouze cizincům, kteří pobývají na území České republiky.

Jaké zásady respektujeme

Odborné sociální poradenství SIMI je registrovanou sociální službou v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., a všichni pracovníci splňují odbornou způsobilost a bezúhonnost. Poskytovaná služba respektuje jedinečnost, důstojnost a nezávislost klienta, jeho soukromí a právo vlastní volby. Je poskytována s důrazem na zplnomocňování klienta a s ohledem na zajištění kontinuity pomoci.

Klienti nejsou diskriminovaní na základě svého věku, barvy pleti, mateřského jazyka, pohlaví, sexuální orientace, rodinného stavu či ekonomické situace a služby jsou jim poskytovány rovnocenně bez ohledu na etnickou, národnostní, sociální, náboženskou a jinou příslušnost.

Právní a sociální poradenství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: