Publikace

Níže naleznete publikace, které SIMI vydalo, nebo na kterých spolupracovalo. Ve výčtu jsou uvedeny publikace jak odborného charakteru na téma migrace, cizinecké problematiky, či uprchlictví, tak i knihy pro širokou veřejnost s příběhy cizinců, kuchařkou či komiks Můj svět ke stažení.

Všechny publikace, není-li uvedeno jinak, jsou k dostání v kanceláři organizace - Kontakty

Lokální politiky integrace migrantů a jejich strukturální mechanismy

SIMI se podílelo na vydání srovnávací studie o integraci migrantů v ČR, Slovensku, Německu a Belgii jako součást projektu SMIR (Successful Migrant Integration in Regions). Studie zkoumá různé přístupy těchto zemí k integraci migrantů na základě historických, geografických a socioekonomických faktorů.

Editorka Marie Jelínková zdůrazňuje komplexnost integrace migrantů, která závisí na místní politice a podpoře od úřadů a společnosti. Publikace a projekt nabízejí možnost spolupráce mezi zeměmi a sdílení osvědčených postupů v integraci migrantů.

Publikace je dostupná v češtině (vydaná nakladatelstvím Karolinum, v němž vyjde i anglická verze) a slovenštině (vydaná nakladatelství Univerzity Komenského v Bratislavě), a některé kapitoly budou také v dostupné vlámštině.

Publikace v češtině ke stažení ZDE, ve slovenštině ZDE.

Příručky začleňování a přijímání žáků s OMJ

Po dvouleté spolupráci se základními školami U Krčského lesa a Mikoláše Alše se povedlo na školách zavést plán adaptace a integrace pro žáky s odlišným mateřským jazykem a najít vhodné nástroje podpory při začleňování do českého vzdělávacího systému. Vznikly tak pro školy příručky (ZŠ U Krčského lesa, ZŠ Mikoláše Alše), informační materiály pro děti (CZ/UA, CZ/EN) i rodiče a metodické materiály pro pedagogy.

Příručka práce s žáky s OMJ v online prostředí

Publikace vychází z dlouholeté praxe SIMI při práci s žáky s OMJ online a zkušeností dobrovolníků a pracovníků SIMI z programu online doučování. Metodika si neklade za cíl nalézt klíč k úspěchu ohledně výuky v online prostředí. Publikace nabízí aktuální poznatky z praxe, doplněné o konkrétní zkušenosti dobrovolníků, a slouží jako inspirace pro ty, kteří začínají pracovat s žáky s OMJ v online prostředí.

prirucka_omj_onlina_1706627309.jpg

Metodika terénní sociální práce s migranty

Návodná odborná publikace přibližuje specifika terénní sociální práce s migranty v českém kontextu. Zabývá se jak nároky kladenými na osobu terénního (sociálního) pracovníka, tak představením osvědčených postupů v terénní práci. Podrobně představuje důležitá témata typu zásady bezpečnosti, výběr terénu, práce s tlumočníkem a mnohá další. V závěrečné části se publikace zabývá specifickými oblastmi terénní práce s migranty, například prací s lidmi bez domova, s lidmi bez oprávnění k pobytu či dětmi a mladistvými.

Publikace je dostupná ke stažení. Tištěná verze je dostupná na vyžádání.

Analýza dostupnosti vybraných sociálních služeb v hl. m. Praze pro migranty a migrantky, ohrožené sociálním vyloučením

Analýzu dostupnosti sociálních služeb jsme připravili v projektu Praha integruje na základě průzkumu mezi poskytovateli sociálních služeb v hlavním městě, závěrů z fokusních skupin sociálních pracovníků pracujících s migranty, terénních šetření mezi migranty v Praze a relevantních odborných studií. Analýza, která se zaměřuje specificky na téma dostupnosti pomoci migrantům-bezdomovcům a dlužníkům, identifikuje bariéry v přístupu k těmto službám a přináší konkrétní doporučení směřující ke zlepšení situace.

  • Analýza je dostupná ke stažení. Tištěná verze není k dispozici.

Manuál lokální integrace

Jedná se o podrobný manuál o lokální integraci migrantů v ČR vzniklý v rámci projektu Města a inkluzivní strategie. Manuál je určen především úředníkům na místní a krajské úrovni, typově takovým, kteří s integrací nemají zkušenosti a téma je pro ně naprosto nové. Najde své využití v krajích, městech, vyloučených lokalitách a obcích, kterým přináší konkrétní odpovědi na otázky, jaká konkrétní opatření přijmout a jak nastavit úspěšnou a na znalostech založenou integrační politiku.

  • Manuál je dostupný ke stažení či k vyzvednutí v kanceláři SIMI

Ročenky z besed na školách

V rámci realizovaných besed v projektu Crossing borders jsme ve spolupráci se školami vydali Ročenky, ve kterých najdete informace o průběhu besed na školách, výstupy z workshopů, práce žáků a zajímavosti k tématu migrace.

Metodika vzdělávacího workshopu pro pedagogy a pracovníky škol

Publikace obsahuje informace o přípravě vzdělávacích workshopů, ale také představuje jejich obsah. Tématy byly:

  • Základy problematiky migrace, včetně úvodu do současné uprchlické situace
  • Zvyšování interkulturních kompetencí učitelů
  • Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem
  • Představení práce interkulturních pracovníků
  • metodika KE STAŽENÍ

Metodika multikulturní výchovy

Publikace obsahuje různé metody výuky tématu migrace, včetně informační základny, praktických ukázek aktivit do výuky, slovníček pojmů či rozcestník dalších metodik. Metodika slouží pedagogům pro samostatné vedení hodiny k tématu migrace.

metodika-2-snap-shot_1532534467.jpg

Publikace Ženy na vedlejší kolejí (?) - Gender, migrace a stárnutí

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká postavení a situace migrantek ve vyšším středním a seniorském věku v České republice. Jedná se o téma v českém prostředí zatím neřešené, které postupně nabývá na rozměrech, a tudíž i na aktuálnosti. SIMI při své přímé práci s migrantkami v ČR bývá často konfrontována s případy vícenásobné diskriminace a nerovného zacházení s těmito ženami, u nichž se střetává několik diskriminačních důvodů zároveň – gender, příslušnost k sociální skupině, etnicita či právní postavení. Z dostupných statistik lze současně vysledovat, že podíl migrujících žen roste i že mají větší tendenci se v hostitelské zemi trvale usazovat. V České republice tak postupně přibývá migrantek ve věku nad 40 let, jejichž situaci, která se ještě komplikuje se stoupajícím věkem, je dosud věnováno velmi málo pozornosti.

První část publikace přibližuje výsledky obsáhlé Analýzy postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku, která se komplexně zabývá problematikou těchto žen na území ČR. Ve druhé části publikace prezentujeme kvalitativní výzkum, který se týká konkrétní skupiny žen s uprchlickou zkušeností, původem ze zemí bývalé Jugoslávie a dnes ve věku nad 50 let.

Publikace je k vyzvednutí v kanceláři SIMI či online ke stažení:

prebal-publikace_1476798812.jpg

Ženy na vedlejší koleji (?) - Analýza postavení a situace migrantek a žen s migračním původem ve vyšším středním a seniorském věku

Předkládaná publikace se zabývá problematikou migrantek či žen s migračním původem ve vyšším středním až seniorském věku, které žijí na území ČR. Je zpracována na základě získaných informací o vyšších rizicích vícenásobné diskriminace, která jim hrozí, a také na základě identifikované potřeby lepšího ukotvení práv těchto osob ve strategických dokumentech zabývajících
se integrací migrantů a migrantek. V dlouhodobém horizontu tato analýza směřuje k posílení práv žen. Neméně významným
faktorem, který stojí za vznikem této práce, je i snaha přiblížit téma genderu a stárnutí v migraci odborné veřejnosti, přispět k posílení spolupráce celé řady relevantních subjektů a v ideálním případě do budoucna podnítit český stát ke změnám v oblasti přístupu k ženám s migračními kořeny.

Manuál Nebudu obětí! - z naší praxe k problematice domácího násilí v migraci

Během roční spolupráce v projektu Nebudu obětí! jsme v SIMI spolu s partnerem ACORUS vytvořili návodný manuál pro pracovníky pomáhajících profesí, v němž shrnujeme naše praktické zkušenosti z přímé práce s migrantkami a migranty jakožto osobami ohroženými domácím násilím. Manuál upozorňuje na různá specifika při řešení jednotlivých případů domácího násilí s migračním prvkem, zároveň však přináší tipy a doporučení, která mají ostatní odborníky podpořit v pomoci potřebným migrantkám a migrantům na jejich cestě k životu bez násilí.

Tištěná publikace je k dispozici v naší kanceláři.

nebudu-obeti-manual_titulni-strana_1467196526.jpg

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce v ČR a ve vybraných zemích EU

Publikace, kterou jsme pro vás připravili, se týká tématu postavení zahraničních zaměstnanců na trhu práce v České republice a ve vybraných zemích Evropské unie. Nediskriminační zacházení a bezpečnost práce se týkají krom českých občanů i všech zahraničních zaměstnanců a všech typů pracovní migrace a žádná skupina zahraničních zaměstnanců na trhu práce by neměla být vystavena nerovným podmínkám bez ohledu na to, jaké práce vykonává či jak dlouhý je její pobyt za tímto účelem v České republice.

Publikace je k vyzvednuti v kanceláři SIMI a k dispozici online:

publikace2_1417616603.jpg

Výsledky výzkumu  - Migrantky a nájemná práce v domácnosti v České republice

V rámci projektu Rovné šance na prahu českých domácností jsme realizovali kvantitativní výzkum mezi migrantkami – pracovnicemi v cizí domácnosti, který je prvním svého druhu v České republice.

pv_1409507980.jpg

Víte, kdo Vám doma uklízí? Migrantky a nájemná práce v domácnosti - publikace pro tvúrce a implemetátory politik

Obsah publikace vychází z jednotlivých aktivit projektu Rovné šance na prahu českých domácností – právní a sociální poradenství, medializace a komunikační kampaň a především z výsledků unikátního kvantitativního výzkumu mezi pracovnicemi v cizí domácnosti v České republice. Obsahuje jednak uvedení do tématu nájemné práce v domácnosti, informace o kampani a projektových aktivitách, základní výsledky výzkumu, příběhy migrantek a především legislativní doporučení ke zlepšení postavení pracovnic v domácnosti v ČR.

Odborná publikace o roli neziskového sektoru v procesu sociální integrace pracovních migrantů

publikace-3_1372239231.jpg

SIMI v rámci projektu Zvýšení role neziskového sektoru v procesu integrace pracovních migrantů na trhu práce vydalo publikaci na toto téma. Součástí publikace je kromě analýzy situace pracovní migrace v ČR i komparace situace v partnerských zemích projektu Rakouska a Portugalska. V publikaci naleznete také přiložené DVD obsahující dokumentární film Lepší život s příběhy pracovních migrantů v ČR, rozhovory se zástupci rakouské organizace ZeMiT a videospoty.Publikace je k dispozici v kanceláři SIMI a ke stažení ZDE. Videospoty, rozhovory i dokumentární film si můžete prohlédnout na našem profilu You tube.


Odborná publikace je rozdělena na dvě stěžejní části. První část, převážně teoretická, obsahuje analýzu pracovní migrace v ČR v širším kontextu se zaměřením na stav sociální integrace pracovních migrantů, jejich práva a postavení na českém trhu práce, problematiku nelegální práce a její prevence, jakož i rozbor stěžejních otázek v oblasti pracovní migrace a integrace v evropských souvislostech a v obou partnerských zemích v projektu – Rakousku a Portugalsku. Druhá část se zabývá komparací fungování neziskového sektoru v oblasti pracovní migrace v zemích zastoupených v projektu s důrazem na provázanost jejich činnosti s úřady práce a dalšími subjekty v Portugalsku a Rakousku a z toho se odvíjejícími návrhy a podněty k vytvoření a rozvoji takové formy spolupráce v ČR. Tato část se věnuje i současnému postavení českých neziskových organizací v procesu sociální integrace pracovních migrantů obecně, jejich službách cílovým skupinám a jejich další perspektivě v této oblasti.

Publikace krom toho obsahuje i legislativní a jiná doporučení, které by v budoucnu mohla přispět k usnadnění sociální integrace cizinců na území ČR z pohledu trhu práce. Za pozornost stojí i kazuistické případy, které jsou v publikaci rozebrány, stejně tak jako i inspirativní rozhovory s poradci z rakouské organizace a s mediátory z portugalské organizace. Zkušenosti ze zahraničí pak doplňuje i rozhovor o nedávno zavedené praxi kulturních mediátorů v České republice.

Cizinecké právo

publikace-2_1372239231.jpg

Na podzim roku 2012 vydal tým autorů z řad neziskového sektoru a pod vedením advokáta Mgr. Pavla Čižinského další monografii v nakladatelství Linde. Na knize se autorsky podílely mj. tři právničky ze SIMI – Pavla Hradečná, Magda Faltová a Eva Valentová.

Tato kniha je první odbornou publikací přinášející průřez nejrůznějšími právními otázkami, se kterými se cizinci žijící v ČR setkávají ve svém praktickém životě. Výběr konkrétních témat provedli autoři na základě svých dlouholetých zkušeností z advokátní praxe nebo z praxe nevládních organizací zabývajících se migrací. Publikace tak pojednává nikoli pouze o právu vstupu a pobytu cizinců (včetně občanů EU) na území ČR a Schengenského prostoru, nýbrž i o řadě dalších právních oblastí, v nichž právo stanoví cizincům jiná práva a jiné povinnosti nežli českým občanům. Čtenáři získají praktický přehled i např. o státním občanství ČR, právu cizinců vykonávat zaměstnání nebo podnikat, právech cizinců v oblasti sociálního zabezpečení a sociální pomoci, zdravotním pojištění cizinců, postavení cizinců v oblasti řízení motorových vozidel, nabývání nemovitostí cizinci, právních aspektech smíšených manželství či některých zvláštnostech postavení cizinců v trestním řízení.

Sloužit by měla zejména právníkům, a to advokátům, kteří cizincům poskytují právní služby, zaměstnancům státní správy i dalších úřadů, kteří se při své práci s cizinci setkávají, jakožto i všem dalším právníkům či studentům práv, kteří se chtějí zorientovat v této právní oblasti, která je v českém právu poměrně nová a která se dynamicky rozšiřuje a mění. Publikace je však určena i neprávníkům, kteří se s cizinci setkávají ve svém pracovním nebo soukromém životě: zaměstnavatelům, kteří hodlají zaměstnat cizince, pracovníkům škol, nemocnic, nevládních organizací a sociálních zařízení, kteří poskytují cizincům služby, majitelům nemovitostí, kteří cizincům poskytují ubytování, nebo těm, kteří navázali s cizincem či cizinkou rodinný vztah. V neposlední řadě by publikace ráda sloužila i samotným cizincům žijícím v ČR, ať již pochází z jakékoli země a pobývají v ČR na základě jakéhokoli pobytového oprávnění (včetně bývalých občanů Československa a ČR, kteří státní občanství pozbyli).

Kniha je dostupná na www.linde.cz

Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců – situace v ČR a ve vybraných evropských zemích

publikace-1_1372238447.jpg

Začátkem roku 2012 byla v nakladatelství Linde vydána další monografie, kterou vytvořil autorský tým z projektu Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci, jenž SIMI realizovalo v partnerství s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Multikulturním centrem Praha z podpory ESF OPLZZ. Na knize se za SIMI autorsky podílely právničky Pavla Hradečná, Eva Valentová a Klára Holíková.

Jak máme přistupovat k neregulérní migraci? Vrátíme osoby, které utekly před hladomorem či krutými režimy nebo prostě jen hledají lepší místo pro život, zpátky do jejich zemí, a to i za použití násilí? Nebo jim umožníme za určitých podmínek zůstat? Mají v našich úvahách převážit zájmy ekonomické nad lidskými a právními? A existuje vůbec nějaké správné řešení? Na tyto a podobné otázky reaguje tato publikace. Věnuje se poměrně kontroverznímu tématu, a sice neregulérní migraci v současném evropském prostoru.

Jedná se o vůbec první monografii v České republice pojednávající o poměrně kontroverzním tématu, a sice neregulérní migraci v současném evropském prostoru. Autoři se v ní pokoušejí zodpovědět, do jaké míry může dnešní boj proti fenoménu, kterého jsme v Evropě svědky, převážit nad ochranou konkrétních lidských práv. Zamýšlí se nad tím, jaké postupy jsou v této oblasti ještě legitimní, a co už je naopak v demokratickém moderním státě nepřípustné. Leitmotivem publikace je regularizace, což je nejběžněji používaný pojem pro opatření, jímž stát povolí pobyt těm, kteří se doposud nacházeli na jeho území bez potřebného pobytového oprávnění. Kromě právních aspektů souvisejících s životem bez oprávnění k pobytu v ČR, a dále pak ve Španělsku a v Portugalsku, kniha přibližuje spletité a mnohdy dramatické osudy lidí v pozicích osob druhé či třetí kategorie, kterým bývají odpírána i ta nejzákladnější práva.Kniha je zvlášť aktuální pro odbornou veřejnost, tvůrce politiky či pro studenty, upoutá však právem všechny ty, kteří se o neregulérní migraci a způsoby jejího řešení zajímají.

Neregulérní pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení

bk2_1327384819.jpg

Ústředním tématem tohoto sborníku je nelegální migrace a její různé aspekty. Vznikl společnými silami čtyř neziskových organizací, které se podílejí na projektu "Regularizace jako jeden z nástrojů v boji proti nelegální migraci", jehož cílem je přispět k posílení práv neregulérních migrantů a migrantek v České republice.

Tento sborník by měl přispět ke vzniku konstruktivní debaty. Zahrnuje příspěvky zástupců nevládních organizací, akademické obce i představitele státních institucí. Naší snahou bylo především přinést o problému a jeho možných způsobech řešení co nejvíce informací.

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

OSTATNÍ PUBLIKACE

Pohled do hrnce uprchlíka I. a II.

bk1_1327384819.jpg

Kniha receptů z různých zemí světa. Zaznamenaly je ženy-uprchlice během společných setkání v azylovém zařízení Červený Újezd. Najdeme zde recepty z Ghany, Angoly, Iráku, Afgánistánu a také Běloruska nebo Ukrajiny. Recepty jsou doplněny krátkými texty, které přibližují životy žen v domovských zemích, na útěku i nově v České republice.

Roubalová, Gunterová, Kostlán: Příchozí

Ukázka z knihy

bk3_1327384819.jpg

Mohamad Sharief Alim, Pojedeš do Evropy

Jedním z uprchlíků, který dal svolení ke zveřejnění svého příběhu, je pan Mohamad Sharief Alim z Afghánistánu, národností Tádžik, vyznáním muslim. "Coby člen Demokratické strany jsem pracoval pro vládu prezidenta Nadžibuláha jako tajemník pro zahraniční záležitosti. Před tím jsem osm let působil v Indii, kam mne strana vyslala jako poradce tamní opozice," řekl pan Alim. Na dotaz, jestli Demokratická strana, jak ji nazýval, je stranou komunistickou, přitakal, hned však dodal, že neměla vzor v Sovětském svazu a že v Afghánistánu chtěla zavést pluralitní demokracii.

Pan Alim měl v Kábulu krámek, v němž prodával videokazety o prezidentovi Nadžibuláhovi a dalších významných členech strany. Po dobytí města Talibán filmy zabavil a Alima zavřel. "Bez řádného soudu mne drželi ve vězení dva roky. Neustále mě bili a mučili," ukazoval pan Alim jako důkaz tři jizvy na krku, "jiným zase trhali nehty či dělali jiná zvěrstva. V cele pro padesát lidí se nás jednu dobu tísnilo okolo pěti set. Skoro sto procent zavřených bylo členy Demokratické strany či islámských stran, které se Talibánu zdáli málo radikální. Navíc všichni byli buď Tádžici, Uzbeci, nebo příslušníci jiných národnostních minorit, jen jedno procento tvořili Paštuni," tvrdil Alim.

Útěk z vězení umožnil Alimovi jeho bratr, který podplatil bachaře dvěma tisíci dolary. Další čtyři tisíce dolarů zaplatil převaděčům. "Bachař mne pustil uprostřed noci. Před vězením stál ruský gazik, v něm seděl bratr a dva místní mafiáni. Ukryli mě v malém městě, dali trochu jídla a vody. Druhý den mi řekli: pojedeš do Evropy. Ptal jsem se kde mám rodinu. Bratr odpověděl: "Před rokem utekla do Evropy, ale nevím přesně kam." V noci Alima vezli autem, přes hranice šel se skupinou sedmnácti lidí pěšky. Potom jel zavřeným autobusem nevěda kudy a kam. Jeho útěk trval celkem dvacet sedm dní. Nakonec ho autem dovezli do Prahy, kde jej převaděč nasměroval do Poradny pro uprchlíky. Příběh vrcholí téměř "filmovým happyendem". V poradně totiž zjistili, že jeho žena a tři děti žijí v jednom z uprchlických táborů v ČR. Pan Alim věřil, že u nás dostane azyl, a to přesto, že jeho ženě ministerstvo vnitra její žádost v první instanci zamítlo. "Čeští úředníci se mnou mluvili trpělivě. Díky setkání s rodinou jsem měl všechno snazší. Všechno jsme nechali na Bohu a po dvou letech ve vězení je ze mne svobodný člověk".

Po několika letech pan Alim obdržel od ministerstva vnitra první zamítnutí žádosti o azyl. Byl strašně zklamaný - do té doby skutečně věřil, že azyl nemůže nedostat. Teprve potom vzal postupně na vědomí letitou táborovou zkušenost: v České republice skoro nikdo azyl nedostává. Jednoho dne pan Alim s manželkou a dětmi zmizeli z tábora. Prý směrem na západ.

Můj svět - komiks o životě uprchlíků

K dispozici zdarma v kanceláři SIMI.

Můj svět

SIMI vydalo ve spolupráci s mezinárodními partnery – Hungarian Baptist Aid a GVC Italia kreslené příběhy uprchlíků a cesty jejich integrace v nových zemích a zkušenosti s tím spojené.

Publikace obsahuje čtyři příběhy, doplněné o fotografie ze zemí, odkud uprchlík pochází. První příběh vypráví o čečenském mladíkovi, který uteče do České republiky kvůli svým politickým postojům, za které mu hrozilo vězení a smrt. Druhý příběh se věnuje školákovi z Mongolska, jenž si zvyká na nový život v Maďarsku. Třetí příběh je o útěku mladého muže před bídou a nemocemi z Mosambiku do Itálie a poslední vysvětluje, proč musela mladá žena kvůli své křesťanské víře utéct z muslimské země a začít nový život bez své rodiny v Maďarsku. Všichni hrdinové se potýkají s diskriminací, jazykovou bariérou a problémy, s nimiž se na začátku v nové zemi setkávají.


Komiks je určen primárně pro druhý stupeň základních škol a pro střední školy, kde ho kantoři mohou využít při výuce občanské výchovy, ale i zeměpisu či dějepisu. Publikace však poslouží i široké veřejnosti a všem, které příběhy uprchlíků zajímají. Komiks si můžete vyzvednout ZDARMA v kanceláři SIMI.

Jednotlivé příběhy:

Komiks vznikl v rámci projektu Změna přístupu evropské mládeže k rozvojovým zemím s pomocí migrantů, podpořený Evropskou komisí v programu Europe Aid a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. V rámci projektu vznikly také animované spoty s migrační tématikou vytvořené v rámci workshopu, kterého se zúčastnili teenageři v České republice, Vietnamu, Itálii a Maďarsku. Počítačovou hru inspirovanou komiksovými příběhy pak najdete zde: 
http://www.gvc-italia.org/migragames/migragames.html

Zranitelné skupiny v zařízeních zajišťujících cizince

Zranitelné skupiny v zařízeních zajišťujících cizince

Zpráva o zajišťování zranitelných skupin žadatelů o mezinárodní ochranu a neregulérních migrantů v rámci EU, která vznikla v rámci unikátního nadnárodního projektu DEVAS. Kromě právního základu k uvedené problematice se zpráva podrobně zabývá každodenním životem zajištěných cizinců v detenčních zařízeních ČR a dalších 20 členských zemí EU. V tištěné podobě je Zpráva za ČR k dispozici v naší kanceláři nebo na CD nosiči ve své plné verzi v angličtině. Ke stažení také zde:

STUDIE

Nucená kriminalita v ČR

Nucená kriminalita, respektive obchod s lidmi za účelem nucené kriminality a nuceného žebrání je jedním z nových nebo málo diskutovaných témat v oblasti (ekonomické) migrace, kterými se zabývá evropská směrnice o prevenci obchodování s lidmi z roku 2011. Nucené kriminalitě postupně začíná být v členských státech věnovaná pozornost, přičemž problémy, se kterými se v tomto ohledu státy potýkají, bývají velmi podobné. Zejména se jedná o určení hranice, zda se opravdu jedná o donucení ke kriminální činnosti a pachatel má být posuzován jako (potenciální) oběť. Jako těžko řešitelné se rovněž ukazuje nastavení systému komunikace s těmito pachateli/oběťmi a vůbec identifikovaní těchto případů, a to ať již v počátku jejich šetření nebo i v pozdější fázi.

Vysoká cena levného masa: pracovní podmínky migrantů v masném průmyslu

Studie přibližuje problematiku masného průmyslu ze dvou perspektiv. První je zjištění o pracovních podmínkách spojených s bouráním a porážkou zvířat, druhá pak ukazuje pracovní podmínky ve firmách, kde je následně maso zpracovávané a připravované na dodání většinou do supermarketů. Cílem textu je i akcentovat situace těch povětšinou na pracovním trhu nejzranitelnějších – migrantů. Studie přitom vychází z dostupných zdrojů – situaci v oblasti bourání dobytka přibližuje na jeho vývoji v posledních letech v sousedním Německu, kde se otevřeně mluví o masné mafii, od které vedou spojnice až k některým politikům. Pro oblast zpracování masa byl pak vybrán případ Velké Británie, kde v této oblasti došlo k rozsáhlým výzkumům a kde se tento průmysl pro četné případy brutálních pracovních praktik dostal do hledáčku nejen lidsko-právních organizací.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: