Projekty

Praha integruje

Trvání: 1. září 2019 – 28. únor 2022
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Kde:Praha
Anotace:„Praha integruje“ synergicky propojuje aktivity směřující ke snižování bariér pro sociální začleňování migrantů (kurzy a praktické nástroje pro úředníky, interkulturní služby, analýza dostupnosti sociálních služeb a navazující doporučení) a zároveň posiluje orientaci a znalosti migrantů a migrantek (cílené právní poradenství, terénní sociální práce a semináře vedoucí ke zplnomocnění a orientaci ve společnosti). Projekt navazuje na postupy SIMI, které prokázaly relevantní dopad na cílové skupiny.
 
ESF OPZ

Migrantky mezi ženami - zdraví a ochrana před násilím

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů.
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení, či přispět k seberozvoji a samostatnosti těchto žen. Zvláštní zřetel pak bude brán na otázky zdraví (včetně duševního a reprodukčního) u této skupiny žen a dále pak na prevenci a ochranu před násilím (zejm. domácím), což jsou oblasti ležící stranou zájmu státu, navíc stižené řadou bílých míst v praxi a slabou znalostí problematiky postavení migrantek v ČR, které ovšem zásadně podmiňují úspěšnou integraci těchto žen do české společnosti. Vodícími prvky projektu jsou propagace a prosazování tématu genderu v migraci, jakož i genderově citlivých migračních a integračních politik ČR, a dále usnadnění realizace práv na rovné příležitosti jednotlivých žen se zkušeností migrace.
 
Úřad vlády ČR

Crossing borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. V rámci projektu tak plánujeme uspořádat interkulturní setkání, která jsou prostorem pro pravidelná neformální setkávání Čechů s migranty. Dále pak kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také podporu tandemů migrantů a migrantek s dobrovolníky, kteří vypomáhají s jejich doučováním s cílem napomoci jejich lepší orientaci v českém prostředí. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz.
 
Magistrát hlavního města Prahy

Mluvme spolu II

Trvání: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hlavního města Prahy
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol na území hl. m. Prahy, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy a interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu tak plánujeme uspořádat besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy a dále vzdělávací workshop pro pedagogy a pracovníky škol se zaměřením na zvyšování interkulturní kompetence učitelů, základy problematiky migrace, práce s předsudky či prevenci násilí z nenávisti.
 
Magistrát hlavního města Prahy

Crossing Borders

Trvání: 1. únor 2019 – 31. říjen 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Nadace Varietas
Kde:Praha a Středočeský kraj
Anotace:Cílem našeho projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností v ČR. Konkrétně jde o to podpořit nekonfliktní soužití v Praze a Středočeském kraji, zabránit vzniku negativních sociálních jevů a naopak zlepšit postavení cizinců, podporovat otevřenost společnosti vůči těmto osobám, vzájemnou komunikaci, informovanost v tématu migrace, jakož i aktivní zapojení cizinců do občanské společnosti. V průběhu projektu plánujeme uspořádat 8 akcí, které budou sestávat z besedy o migraci a uprchlictví za účasti hosta cizince a navazujících workshopů na základních a středních školách v Praze a Středočeském kraji.
 
Nadace Varietas

Pomocná ruka

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Městská část Praha 3
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na právní a sociální poradenství a psychosociální podporu pro cizince a cizinky žijící či pracující na Praze 3 při styku s institucemi a při integraci do společnosti na území této městské části či obecně v hl. m. Praze. Poradenství je bezplatné, kvalifikované a cizincům dostupné, a to především v sídle žadatele. Hlavním cílem navržených aktivit projektu je prostřednictvím bezplatné adresné právní a sociální asistence a za pomoci zprostředkování informací o právech a povinnostech napomáhat k bezproblémové integraci, ke snížení rizika diskriminace a sociálního napětí v lokální společnosti na Praze 3, současně s důrazem na pomoc zranitelným osobám.
 
Praha 3

Migrantky mezi ženami 2018 - emoce a zdraví

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Státní rozpočet ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt se zaměřuje na specifickou skupinu zranitelných osob, a sice na migrantky a ženy se zkušeností migrace v ČR, jejichž postavení je nerovné ve srovnání s ženami i muži z majoritní společnosti i s muži migranty. Skrze soubor networkingových, advokačních, osvětových, vzdělávacích a poradenských činností si klade za cíl zmenšit jejich zranitelnost, eliminovat rizika vícenásobné diskriminace, rozvíjet veřejnou debatu o jejich postavení, či přispět k aktivizaci migrantek samotných. Letos se tematicky speciálně zaměříme na otázky emocí a zdraví u této skupiny žen. V projektu tak uspořádáme seminář pro pracovníky sociálních služeb a neziskových organizací na téma genderu v migraci, kulatý stůl a workshopy pro migrantky k tématu emočního zdraví a možností řešení obtížných životních situací. Dále vytvoříme pilotní databázi cizojazyčných terapeutických služeb a připravíme debaty pro veřejnost o emocích v migraci. V rámci projektu budou poradci SIMI také poskytovat individuální podporu migrantkám formou bezplatného právního, sociálního a psychosociálního poradenství a také skrze službu interkulturní práce či materiální pomoc.
 
Úřad vlády ČR

Mluvme spolu (o migraci)

Trvání: 1. leden 2018 – 31. červenec 2019
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje posílení inkluze v prostředí škol na území hl. m. Prahy, a to skrze etablovaný program multikulturní výchovy, interkulturního vzdělávání pedagogů i žáků a další tvořivé aktivity motivované výchovou k toleranci. Cílem je zvýšit povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojit je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. V rámci projektu uspořádáme školení pro pedagogy k problematice migrace a interkulturní práce při začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a povedeme besedy na školách s hosty cizinci a kreativními workshopy.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Města a inkluzivní strategie

Trvání: 1. září 2017 – 31. červenec 2020
Realizace:SIMI, Partneři: Centrum pro sociální a ekonomické strategie při FSV UK, MCP z.s., MPSV, Hl.m.Praha, Liberecký kraj
Financuje:Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Zaměstnanost
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt "Města a inkluzivní strategie" realizovaný s finanční podporou EU se snaží být nápomocný státu a krajům (obcím) v oblasti integrace cizinců. Postupně dochází k pozvolnému zapojování krajských i obecních institucí do této oblasti, a projekt chce dodat místním samosprávám, dostatečné, znalostmi a empirií podložené informace, které jim pomohou nastavit jejich politiky v oblasti integrace cizinců. Zejména půjde o informace o tom, jaké nástroje jsou zde žádoucí a proč, včetně příkladů dobré praxe. Na celostátní úrovni odpovídá na poptávku MPSV zmapovat a posoudit, jaké projekty a nástroje (finanční toky, legislativa aj.) byly v této oblasti realizovány a s jakými výsledky, jaké okruhy cizinců jsou v oblasti služeb/projektů/potřeb opomíjeny či podhodnoceny a jaká funkční inovativní řešení by mohla být aplikována v ČR.
 
ESF OPZ

Crossing borders mezi Pražany

Trvání: 1. leden 2018 – 31. prosinec 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Magistrát hl. m. Prahy
Kde:Praha
Anotace:Cílem projektu je rozvíjet pozitivní vztahy mezi cizinci a majoritní společností na území hl. m. Prahy. Součástí aktivit tak jsou besedy na školách, kde žáci budou debatovat na téma migrace a uprchlictví s pracovníky SIMI a hostem cizincem. Dále pak plánujeme pro veřejnost kurzy vaření specialit vybraných zemí, které povedou cizinci samotní. A také interkulturní setkání, které budou další příležitostí pro vzájemné setkávání a poznávání Čechů a cizinců. Součástí projektu bude dále i rozvoj Foodblogu SIMI – www.foodblog.migrace.com, www.interkulturnísetkani.cz.
 
Magistrát hl.m. Prahy

Integrační centrum Praha VI

Trvání: 1. červenec 2016 – 1. červen 2019
Realizace:Integrační centrum Praha o.p.s., Sdružení pro integraci a migraci o.p.s., Poradna pro integraci z.s., Inbáze z.s., Organizace pro pomoc uprchlíkům z.s.
Financuje:Azylový, migrační a integrační fond (AMIF)
Kde:Praha
Anotace:Cílovou skupinou projektu jsou cizinci ze třetích zemí (CTZ). Zvláštní pozornost věnujeme zranitelným skupinám, nově příchozím CTZ i majoritní společnosti. Cílovou skupinou nejsou cizinci, jímž ještě nebyla přiznána mezinárodní/doplňková ochrana (tzv. žadatelé).Projekt Integrační centrum Praha VI, registrační číslo AMIF/10/ 03 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky. 3-letý projekt přímo navazuje na již realizované projekty ICP I-V. Cizincům z třetích zemí nabízíme: právní a sociální poradenství, kurzy českého jazyka, kurzy socio-kulturní orientace, pořádání integračních aktivit (mezikulturní dialog, aktivní zapojení CTZ i majority), bezplatné využití nabídky Informačního centra (informační servis, internet, knihovna, volné prostory). Realizované aktivity: Informační centrum; Informační kampaň; Terénní práce; Výuka ČJ; Kurzy SKO; Právní poradenství; Sociální poradenství; Monitoring CS; Platforma; Integrační aktivity; Workshopy na MŠ; Interkulturní práce
 
AMIF

Crossing borders

Trvání: 1. listopad 2016 – 30. červen 2018
Realizace:SIMI
Financuje:Projekt Crossing borders je spolufinancován Evropskou unií z Evropských strukturálních a investičních fondů, v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ČR
Kde:Praha
Anotace:Projekt sleduje 2 linie, vzdělávací a asistenční. Zvýší povědomí žáků ZŠ, SŠ i pedagogů o migraci a zapojí je do procesu integrace na místní úrovni, za přímého kontaktu s cizinci. Usnadní také začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem, za pomoci Asociace interkulturních pracovníků, a vybaví pedagogy znalostmi pro práci s těmito žáky. Kombinací vzdělávacích a asistenčních aktivit a ve spolupráci se ZŠ Kladská a Gymnáziem Evolution ovlivní nastupující generaci a přispěje k sociální soudržnosti. Součástí projektu bude školení pro pedagogy a série seminářů pro studenty a dále možnost využití asistence interkulturních pracovníků pedagogy školy, studenty i jejich rodiči.
 
Evropský strukturální a investiční fond, OP Praha - pól růstu ČR

Integrací proti nenávisti!

Trvání: 1. srpen 2016 – 31. leden 2018
Realizace:SIMI
Financuje:
Kde:Česká republika
Anotace:Projekt usiluje o posílení a podporu právního povědomí cizinců a o usnadnění jejich orientace v českém prostředí. Stěžejními aktivitami tak jsou právní a sociální poradenství, doplněné o psychosociální podporu rodinám migrantů z Prahy a Středočeského kraje při styku s institucemi a při integraci do společnosti. Naše poradenství a asistence se soustředí na oblasti, které jsou klíčové pro úspěšnou integraci na trh práce, dále pak na řešení pobytových otázek a otázek souvisejících s řízením o mezinárodní ochraně. Psychosociální poradenství se zaměří především na podporu při vyrovnávání se s prožitými traumaty a problémy souvisejícími s migrací a integrací do společnosti. V případě potřeby budou pro komunikaci klientů a klientek zajištěny služby interkulturních pracovnic.

Dobrovolníci v SIMI

Trvání: 1. leden 2017 – 31. prosinec 2017
Realizace:Sdružení pro integraci a migraci
Financuje:Ministerstvo vnitra
Kde:Praha
Anotace:Projekt je zaměřený na podporu dobrovolnické služby v SIMI. Pomoc dobrovolníků je pro činnost naší organizace nepostradatelná. Dobrovolníci nám pomáhají s individuální asistencí klientům při doprovodech na úřady či k lékaři, pomáhají cizincům procvičovat češtinu či u nás v kanceláři vypomáhají s administrativou, sociálními médii, grafickými pracemi, editací webu či propagací a roznosem letáků. Velkou pomocí jsou dobrovolníci SIMI na festivalech, konferencích, kulatých stolech a dalších setkáních s veřejností a klienty, kde zajišťují nezbytnou výpomoc s přípravou a realizací akcí. Dobrovolníci nám také vypomáhají s monitoringem o stavu lidských práv v zemích původu našich klientů, či různými rešeršemi textů.
 
Ministerstvo vnitra ČR

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: