Evropské mezinárodní sítě

Účast SIMI v mezinárodních sítích spočívá v publikování informací o aktivitách sdružení na jejich web stránkách a, na druhé straně, v šíření celoevropsky vydaných medializačních výstupů v České republice. Krom toho se pracovníci SIMI pravidelně účastní mezinárodních konferencí a workshopů pořádaných těmito platformami a také uskutečňují vzájemná setkání se členy sekretariátů jednotlivých sítí za účelem projednání konkrétních témat dle zadání té které sítě. Mezi nejvýznamnější mezinárodní partnery SIMI patří:

PICUM - Platforma pro spolupráci na poli neregulérní migrace je nezisková organizace, která prosazuje respektování lidských práv neregulérních migrantů v Evropě. PICUM poskytuje přímé propojení mezi lokálními organizacemi a evropskými institucemi, a to tak, že podává zprávy o problematice neregulérních migrantů prostřednictvím zkušeností nabytých jejími členy a současně monitoruje vývoj příslušných politik na evropské úrovni. V současnosti stojí PICUM v čele nezávislé sítě, která má více než 100 členských organizací a 105 individuálních členů, jež poskytují humanitární podporu a asistenci neregulérním migrantům v 25 zemích napříč Evropou a v jiných světových regionech.

UNITED for Intercultural Action - evropská síť proti nacionalismu, rasismu, fašismu a na podporu migrantů a uprchlíků, sdružuje přes 560 organizací ze 46 zemí Rady Evropy, s cílem učinit z Evropy lepší místo pro život všech. UNITED prosazuje myšlenku, že je potřeba společně povstat a sjednotit se při prosazování antirasistických a antidiskriminačních vizía vyslovovat se proti negativním politickým tendencím v Evropě. Na bázi sjednocení lokálních a národních akcí UNITED každoročně koordinuje tři celoevropské kampaně – proti rasismu (21. březen), na podporu uprchlíků (20. červen) a proti fašismu a antisemitismu (9. listopad).

Separated Children in Europe Program (SCEP)aliance nevládních organizací pracujících s nezletilými bez doprovodu má za cíl prosazovat ochranu práv nezletilých bez doprovodu. Za tímto účelem SCEP pravidelně komunikuje a spolupracuje s evropskou UNHCR a vydává příručku Vhodné postupy pro práci s touto zranitelnou skupinou. SCEP sdružuje nevládní organizace ze všech členských států EU a SIMI zde působí i jako člen správní rady.

Migration Policy Group (MPG) – nezávislá nezisková evropská organizace, má za cíl přispívat k trvalým a pozitivním změnám vycházejícím z otevřené a inkluzivní společnosti, v níž všichni její členové mají rovná práva, odpovědnosti a příležitosti k rozvoji svého ekonomického, sociálního a občanského života v Evropě. MPG podněcuje erudovanou politickou debatu, spolupráci a akci na evropské úrovni, k jejichž dosažení vedou tři vzájemně propojené programy, a to Migrace a mobilita, Antidiskriminace a rovnost, Diverzita a integrace.

European Network against Racism (ENAR) - pro každoroční Stínovou zprávu ENAR jsme zpracovali situaci v České republice za období 2015/2016 se zvláštním zaměřením na rasismus

European Network of Migrant Women (ENoMW) - s touto sítí jsme otevřeli problematiku postavení žen v migraci na půdě evropských institucí

Research Network for Domestic Workers Rights (RN-DWR)

European Network on Statlessness (ENS)

Naše členství

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: