ODMÍTÁME NOVÝ CIZINECKÝ ZÁKON!

Dne 9. 5. 2013 zveřejnilo Ministerstvo vnitra ČR návrh nové úpravy pobytu cizinců v ČR. Tento nový cizinecký zákon odmítáme, neboť je nepřiměřeně zpřísňující.

Navrhovaný soubor zákonů má okolo 600 paragrafů, což je asi o 400 víc než nyní. Je nepřehledný, nesrozumitelný a nespravedlivý. Požaduje po cizincích plnění celé řady nových povinností a nepřiznává jim v podstatě žádná ani základní práva. Diskriminuje rodinné příslušníky občanů České republiky a tím v důsledku i samotné občany ČR. Přes Výbor pro práva cizinců a další připomínková místa jsme v rámci Konzorcia uplatnili 50 stran zásadních připomínek. Ostře se proti zákonu postavil také Veřejný ochránce práv, kritické hlasy zaznívají od zaměstnavatelů i dalších resortů. Zásadně zákon odmítáme.

V rámci Konzorcia nevládních organizací pracujících s migranty jsme vydali odmítavé prohlášení a spustili petici. Připojte se a podepište pomocí online petice.


V květnu tohoto roku rozeslalo Ministerstvo vnitra do připomínkového řízení nový návrh několika imigračních zákonů, které upravují vstup a pobyt cizinců ze třetích zemí, občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků. Návrh se chystá měnit i pravidla zaměstnávání cizinců nebo zdravotní pojištění. Celá právní úprava vznikala několik let a my jsme se, spolu s dalšími organizacemi sdruženými v Konzorciu nevládních organizací pracujících s migranty, snažili prosadit férové nastavení podmínek pro cizince. Snažili jsme se, aby nové zákony byly jasné, přehledné, šetřily práva všech osob, kterých se dotýkají a umožnily transparentní a zřetelnou migrační politiku. Bohužel naše očekávání vyšla na prázdno.

Prohlášení: Odmítáme nový cizinecký zákon

Návrh zákona zejména:

  • vyžaduje povolení k pobytu delšímu 3 měsíců i od občanů EU. Vůbec poprvé by si tak museli vyřizovat povolení k pobytu i občané Slovenska, jinak by jim hrozily pokuty nebo i umístění do detenčních zařízení (do detence má být nově možné zajistit i děti mladší 15 let)
  • diskriminuje rodinné příslušníky českých občanů oproti rodinám cizinců z jiných států EU, tj. např. ukrajinská manželka Čecha by měla horší postavení než ukrajinská manželka Slováka žijícího v ČR (neboť tento je pod ochranou práva EU)
  • zhorší postavení cizinců s trvalým pobytem. Trvalý pobyt jim bude možné zrušit, pokud budou mít jakékoli nedoplatky (což je v rozporu s právem EU), přičemž Ministerstvo vnitra má mít online přístup do databází finančních úřadů a České správy sociálního zabezpečení
  • zavádí kategorii gastarbeiterů: tito cizinci mají moci přijet vždy jen na 1 rok, nemají mít právo vzít s sebou svou rodinu, ač zaměstnáni, nemají mít veřejné zdravotní pojištění a nikdy se nebudou moci v ČR usadit a integrovat; i pro ostatní cizince má být příchod rodiny a přístup k trvalému pobytu podmíněn majetností (např. čtyřčlenná rodiny by musela mít čistý příjem 28.600,- Kč)
  • problém, že úředníci nerozhodují v zákonem stanovených lhůtách, řeší prodloužením těchto lhůt
  • dává při všem rozhodování o pobytu cizinců právo veta zpravodajským službám: pobyt bude cizinci zamítnut, cizinec se nebude moci s důvody seznámit ani se nebude moci bránit soudně
  • je více než 2x delší a komplikovanější, než současný zákon. Zbytečně mění zavedené pojmy a strukturu současného cizineckého práva, na kterou si již cizinci a odborná veřejnost zvykli (např. termín „zelená karta“, do jehož propagace se tolik investovalo, se nahrazuje „zaměstnaneckou kartou“)

Cizinci nejsou obecně „nebezpečnější“ než čeští občané. Člověk se přece nestává nebezpečnějším jen proto, že překročil hranice. Domníváme se, že úředníci Ministerstva vnitra, zpravodajských služeb a dalších represivních složek si na cizince troufají nikoli proto, že by cizinci byli nebezpečnější než ostatní, nýbrž proto, že cizinci mají méně práv. Nový cizinecký zákon je v hrubém rozporu s hodnotami svobodné demokratické společnosti, kterou se občané ČR a cizinci snaží od roku 1989 vytvářet, a blokoval by potenciál plynoucí z přítomnosti cizinců v ČR.

Žádáme, aby byl tento návrh nové legislativy zcela odmítnut a aby byla zahájena nová diskuse, do níž bude zapojeno více subjektů a ve které nebude hrát hlavní roli kontrola a restrikce.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: