Nebudu obětí! - Zkušenosti SIMI v oblasti domácího násilí v migraci

Domácí násilí nezná hranic. Může probíhat jak mezi lidmi stejné národnosti, tak ve smíšeném páru, kde jeden z dvojice je cizinec či cizinka. Coby oběti i cizinci cítí stejnou bolest a ponížení jako ostatní, ale oproti českým občanům jsou znevýhodněni ještě svým postavením. Jejich zranitelnost je dána neznalostí jazyka, nízkým povědomím o právech, sociální izolací či pobytovými omezeními v ČR. To z nich dělá snadné oběti a způsobuje, že se násilí neumějí účinně bránit či se bojí možností obrany využít. Zpravidla jsou v závislém postavení na rodinném příslušníkovi, který na nich násilí páchá. Často mají také ztížený přístup k odborným službám, nebo jim nedůvěřují.

  • Jak s touto skupinou ohrožených osob pracovat?
  • Jak otevřít cesty spolupráce mezi jednotlivými službami?

Těmto otázkám se věnoval seminář s názvem Nebudu obětí!, který v lednu uspořádalo Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) s partnerem ACORUS v Domě národnostních menšin v Praze. Pracovníci těchto organizací se zde s účastníky podělili o své praktické zkušenosti při práci s migranty a migrantkami, kterých se problematika domácího násilí dotýká. Shrňme si několik základních poznatků.

Oběti domácího násilí

Praxe neziskových organizací potvrzuje, že obětí domácího násilí bývají nejčastěji ženy, a to bez rozdílu věku, země původu, dosaženého vzdělání nebo povolání. Ženy-cizinky jsou ještě zranitelnější kvůli jejich závislosti na násilném partnerovi, Čechovi či cizinci, zejména v otázkách pobytu (například pokud má žena přechodný pobyt za účelem sloučení rodiny), financí, ale mnohdy jde také o závislost sociální. Ženám na rodičovské dovolené například chybí sociální síť kontaktů v podobě příbuzných a kamarádek, kterým by se mohly svěřit.

Závažným pak bývá zneužívání dětí jako prostředku nebo nástroje k domácímu násilí, omezování osobní svobody, nebo vydírání oběti. Ženy tak nezřídka akceptují násilí z důvodu zachování pobytu, možnosti společné péče o dítě nebo ze strachu z kontaktu s policií, sociálním odborem či úřady obecně. Pro nízké povědomí o českém právu se občanky třetích zemí mnohdy mylně domnívají, že v případě sporu budou mít menší práva než otec jejich dítěte, pokud je tento Čech (občan EU, nebo cizinec s trvalým pobytem). Klientkám je proto třeba celou situaci pečlivě vysvětlit, na následky nahlášení násilného jednání partnera je předem připravit.

Domácím násilím je i dlouhodobé ponižování a slovní napadání

Při konzultacích v SIMI cizinky poměrně často se popisují situace dlouhodobého ponižování nebo verbálního napadání, kdy se násilný partner odkazuje na původ oběti, její ekonomickou aktivitu, finanční a pobytovou závislost, sexuální konotace a kulturní nadřazenost. Ženy mnohdy snášejí i omezování osobní svobody, nebo finanční vydírání. Ovšem pokud současně nedochází k fyzickému napadání, cizinky tuto situaci nevyhodnotí jako domácí násilí, ale třeba jen jako partnerské neshody.

Akceptaci domácího násilí předpokládáme především u smíšených párů, kde dochází k vyzdvihování kulturní nadřazenosti jednoho z partnerů či tam, kde je takové násilí přisuzováno „tradici“, kulturnímu či sociálnímu modelu v původní zemi. Ovšem v praxi zjišťujeme, že ochota žen-cizinek snášet útisk ze strany partnera úměrně klesá s narůstající délkou pobytu v ČR. Zcela logicky tak největší ochotu řešit otázku domácího násilí projevují ženy, které již mají v ČR trvalý pobyt,“ hodnotí zkušenosti z praxe SIMI zdejší sociální pracovník Pavel Duba.

Jistý vliv na motivaci řešit svou situaci může hrát také rodinný stav oběti. Z praktických důvodů bývá složitější odejít z manželství a rozvést se. Rozvod se tak stává pro některé ženy kvůli četným překážkám neřešitelným problémem, proto tyto z nouze mlčí a manželovo násilí neřeší. Přitom dle současné právní úpravy zákona o pobytu cizinců k ukončení přechodného pobytu nedojde, pokud došlo k rozvodu z důvodu obzvlášť těžkých okolností, mezi nimiž je výslovně uvedeno i domácí násilí.

Naše klientky jako překážku k řešení své situace nejednou uvádějí i jazykovou bariéru či vysoký práh potřebných služeb. Ženy se někdy pokusí kontaktovat občanskou poradnu, azylový dům, nebo sociální odbor, což často končí neúspěchem právě kvůli neschopnosti se dorozumět. Získané negativní zkušenosti pak mohou u cizinek způsobit celkovou nedůvěru k institucím. Tuto situaci se snažíme eliminovat přizváním interkulturního pracovníka nebo tlumočníka do služeb, případně klientku po zjištění situace odkazujeme nebo doprovázíme do adekvátní služby,“ popisuje Pavel Duba další zkušenosti SIMI.

Nebudu obětí!

Přestože se jeví, že při řešení problematiky domácího násilí v rodinách s migračním prvkem se vyskytuje přespříliš překážek, jejich situace zdaleka není tak neřešitelná, jak by se mohlo zdát. Pro dosažení úspěchu v jednotlivých případech se velice důležitou ukazuje dobře nastavená mezioborová spolupráce.

Organizace SIMI a Acorus to již dokázaly v několika případech, kdy se jim díky společnému úsilí zdárně podařilo vymanit ženy-cizinky z násilného vztahu. Využívaly přitom svých specifických znalostí, které každá z organizací načerpala při dlouholeté přímé práce se ženami. Díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, financovaného z Norských fondů, obě organizace tyto poznatky a zkušenosti shromáždily v podobě kazuistických případů do praktického manuálu pro pracovníky pomáhajících profesí s totožným názvem Nebudu obětí!, který vyjde na konci března 2016. Více informací o této spolupráci a manuálu naleznete na stránkách partnerů www.migrace.com a www.acorus.cz.

Pokud potřebujete pomoc a podporu, obraťte se na:

SIMI (Sdružení pro integraci a migraci)

Baranova 33, Praha 3

Telefon: 224 224 379, 603 547 450

E-mail: poradna@refug.cz

www.migrace.com

Poskytujeme bezplatné právní, sociální a psychosociální poradenství v češtině, ruštině, angličtině a francouzštině. Pro další jazyky domluvíme tlumočení interkulturním pracovníkem.

ACORUS - centrum pro osoby ohrožené domácím násilím

Dělnická 213/12, Praha 7 (pouze osobní konzultace, ubytování je poskytováno na neveřejné adrese)

E-mail: info@acorus.cz

www.acorus.cz

NONSTOP telefonní linka: 283 892 772

Bezplatně nabízíme:

  • krizovou pomoc – ubytování na krizovém lůžku s neveřejnou adresou
  • azylové ubytování s neveřejnou adresou
  • poradnu pro osoby ohrožené domácím násilím
  • právní informace obětem trestných činů spáchaných v souvislosti s domácím násilím
  • byty následné pomoci s neveřejnou adresou

Služby Acorus jsou poskytovány v českém jazyce. Pro ostatní jazyky spolupracujeme se SIMI a jejich interkulturními pracovníky.

osf_praha_cz_1407163690.png norway_grants_1404987939.png

Projekt „Nebudu obětí“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke snižování sociálních a ekonomických rozdílů a posílení vzájemné spolupráce v Evropě. Podporuje především ochranu životního prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost žen a mužů či zkvalitnění justice. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice. Spravuje ho Nadace Open Society Fund Praha, která od roku 1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a demokracie v České republice. Projekt realizuje Sdružení pro integraci a migraci (SIMI) ve spolupráci s SEIF Oslo a Acorus os.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: