Z evropských sítí: Dopis od Radical Girls nově zvolené předsedkyni Evropské komise

SIMI pečlivě sleduje vývoj kolem nově ustavující se Evropské komise.

Jako příklad sdílíme související aktivitu v této věci od Evropské sítě migrantských žen (European Network of Migrant Women), jejímž jsme členem. Skupina mladých feministek Radical Girlsss, které působí v uvedené síti, zaslala dopis nové předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyen a několika dotčeným komisařům pro portfolia „Ochrana evropského způsobu života“, „Rovnost“ a „Vnitřní věci“.

V dopisu Radical Girlsss vyjadřují obavy nad obsahem nově vytvořených evropských agend a navrhují Komisi, jak by se měla postavit k otázkám rovnosti žen a mužů, zejm. problematice sexuálního násilí, znásobených nerovností žen migrantek a uprchlic a především pak nástrojům pro jejich účinnou ochranu a podporu.

Celé znění dopisu v češtině:

Vážená paní von der Leyen,

my, Radical Girlsss, jsme skupina mladých feministek v organizaci Evropská síť migrantských žen (European Network of Migrant Women). Bojujeme za společenskou změnu, jejímž cílem je společné prosazování práv žen a obhajoba jejich důstojnosti, přičemž pozornost věnujeme především mladým ženám a dívkám z řad migrantek.

Rádi bychom Vám poblahopřály k jmenování předsedkyní Evropské komise. Zároveň bychom však chtěly vyjádřit znepokojení nad mandátem některých navrhovaných komisařů.

Předně nás znepokojuje skutečnost, že agendou místopředsedy Evropské komise je „chránit náš evropský způsob života“. „Evropskou myšlenku“ již v Evropě využilo příliš mnoho regresivních sil k podkopání hodnot, na kterých tato myšlenka stojí. Kromě toho, i když vítáme vytvoření zvláštního portfolia pro Rovnost, obáváme se, že jeho vytvořením riskujete přílišné zobecnění a potlačení jednoho z hlavních principů EU – rovnost žen a mužů. Zároveň nás zajímá, jak efektivně bude portfolio Vnitřních věcí naplňovat potřeby migrantek, z nichž mnohé jsou oběťmi násilí, včetně obchodování s lidmi.

Jako předsedkyně Evropské komise a jako žena určitě víte, že během druhé světové války se armády všech ras dopustily mnoha sexuálních zvěrstev, včetně znásilňování, sexuálního mrzačení, nucené nahoty a nucených potratů. V letech 1994 až 1995 byly v Bosně znásilněny a podrobeny sexuálnímu otroctví a násilí v rámci etnických čistek desetitisíce žen. V trestních řízeních jsou sice tyto zločiny obsáhle zdokumentovány, bohužel však dosud nebyly účinně stíhány.

Minimum dosud vydaných rozsudků ostře kontrastuje s množstvím násilí napáchaného na ženách a zanechává za sebou historickou stopu beztrestnosti, kterou nelze ignorovat. Nelze také přehlížet, že ženská práva jsou v dnešní době ohrožena v celé Evropě, neboť stále dochází ke zpochybňování práv založených na příslušnosti k pohlaví. Jsou to především ženy, které jsou i nadále nejvíce zasaženy násilím a ekonomickou nerovností. Tyto nerovnosti se ještě více prohlubují v případě žen migrantek, jejichž útěk z násilného konfliktu není ničím jiným než útěkem před pronásledováním na základě příslušnosti k pohlaví či z důvodu sexuálního násilí. Během tranzitu jsou tyto ženy vystaveny riziku násilí ze strany mužů a čelí mnohonásobným reviktimizacím ze strany Evropského azylového systému, zároveň postrádají specificky ženskou podporu a zdroje v rámci sociální a ekonomické integrace.

Tato beztrestnost není způsobena tím, že by evropské zákony nedostatečně chránily práva žen. V Evropě existuje silný soubor právních předpisů, které všem zaručují základní práva a svobody, včetně práv žen. Pohlaví je vnímáno jako důvod k diskriminaci a zůstává jedním z hlavních prvků ochrany, zakotvených v Listině základních práv Evropské Unie a ve vnitrostátních právních předpisech. Ve své každodenní práci to však není relevantními subjekty příliš uplatňováno. Systémové násilí je udržováno výklady a rozhodnutími, které ignorují realitu diskriminace žen. Tato realita je běžná obzvláště v oblasti migrace, azylu a integrace, kde není vyžadován sběr dat na základě pohlaví, násilí na ženách se nepovažuje za zločin a právní kategorie „migrant / uprchlík“ znamená „muž migrant / muž uprchlík“.

Naproti tomu mimo Evropu najdeme skutečně pokrokové příklady, jako např. Meziamerický soud pro lidská práva či Úmluvu z Belém do Pará[1], které nastavují milníky pro rovnost žen a mužů tím, že přesně popisují škodlivé důsledky genderových stereotypů, násilí páchané na ženách označují za „institucionalizované násilí“, či vydávají rozhodnutí o odškodnění z feministického hlediska. Proto se domníváme, že pojmenováním portfolia, kterému jsou přiřazena témata migrace a bezpečnost, názvem „Ochrana našeho evropského způsobu života“, či vytvořením obecného portfolia „Rovnost“, riskuje Evropská komise zaujmutí postoje, který záměrně ignoruje vlastní nedostatky. Rovněž tím neponechává žádný prostor pro zlepšení a poučení se z jiných nadnárodních zkušeností.

Naše skupina Radical Girlsss by tudíž chtěla využít této příležitosti a požádat Vás, abyste prioritou Evropské komise učinila ochranu VŠECH žen, které se narodily, přijely do Evropy a žijí v ní. Neboť ta „Evropa rovnosti, právního státu a ochrany lidských práv“, jak jste nedávno uvedla, ženy už nespočetněkrát zklamala, a i nadále jsou diskriminovány, vražděny, znásilňovány, mučeny, prostituovány a zotročovány.

Žádáme vás, abyste se v rámci všech portfolií, včetně těch, která se zabývají migrací, zasadila o účinnou realizaci zákonů, které nás mají chránit, a které berou v potaz práva na základě příslušnosti k pohlaví, diskriminaci na základě pohlaví, aby se tak „evropský způsob života“ stal bezpečným a respektoval práva žen.

Za Radical Girlsss

Noura Raad

Spolupředsedkyně ENOMW

noura@migrantwomennetwork.org

Adriana S.Thiago

Spoluorganizárorka Radical Girlsss

adriana@migrantwomennetwork.org

KONTAKT NA RADICAL GIRLSSS

S dívkami se můžete spojit následujícími způsoby:

Skupinový e-mail: radikgirlsss@migrantwomennetwork.org

Adriana S.Thiago, Spoluorganizátorka RG : adriana@migrantwomennetwork.org

Sodfa Daaji, Spoluorganizátorka RG: sodfa@migrantwomennetwork.org

Noura Raad, spolupředsedkyně ENOMW, členka RG: noura@migrantwomennetwork.org

Sociální sítě:

· Instagram: radicalgirlsss

· Twitter: @GirlsssRadical

· Facebook: každou středu zveřejňují RG své analýzy v angličtině /španělštině / francouzštině na stránce @migrantwomeneurope. Přečtěte si je a sdílejte!

· Příspěvky skupiny najdete na různých platformách pod hashtagem #RadicalGirlsss!


[1] Meziamerická úmluva o předcházení, trestání a vymýcení násilí na ženách (Úmluva z Belém do Pará) z roku 1994

-------

Překlad dopisu byl financován z prostředků státního rozpočtu ČR v rámci dotace Úřadu vlády ČR z programu „Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů“, prostřednictvím projektu „Migrantky mezi ženami 2019 - zdraví a ochrana před násilím“, který realizuje Sdružení pro integraci a migraci, o. p. s.

logo-urad-vlady2_1479920210.jpg