DŮLEŽITÉ/ ATTENTION / ВНИМАНИЕ

UPOZORNĚNÍ: Ode dne 2. 8. 2021 došlo ke změnám zákona o pobytu
cizinců, zákona o azylu, zákona o zaměstnanosti, zákona o správních
poplatcích, zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podrobnější informace najdete ZDE.

УВЕДОМЛЕНИЕ: Со 2. 8. 2021 внесены изменения в Закон о проживании иностранцев, Закон об убежище, Закон о занятости, Закон об административных сборах, Закон о государственном медицинском страховании. Больше информации.

Nejdůležitější změny

Zákon o pobytu cizinců:

1) Zásadní změna nastala u rodinných příslušníků občanů EU. Nyní se rozlišují kategorie blízký a vzdálený rodinný příslušník. Pro každou kategorii platí jiné podmínky při podání žádostí o víza, pobyt rodinného příslušníka, následného možného pobytu během řízení o žádosti atd.

2) Změny dokladů
Od 02. 08. 2021 budou rodinným příslušníkům EU vydávány doklady obsahující biometrické prvky. Platnost všech dokladů bez biometrických údajů skončí dne 03. 08. 2023, a je stanovena
povinnost vyměnit je (bezplatně) za nové!

Pokud si vzdálení rodinní příslušníci, kterým byl přechodný pobyt udělen dle zákonné úpravy platné před dnem 2. 8. 2021, požádají o výměnu do 31. 08. 2022, zůstane jim zachováno postavení rodinných příslušníků blízkých.

Občanům EU bude vydáváno osvědčení o registraci (místo potvrzení o přechodném pobytu). Dříve vydaná potvrzení o přechodném pobytu se od 02. 08. 2021 považují za osvědčení o registraci, zůstávají platná až do doby skončení jejich platnosti.

3) Je zvlášť upravena kategorie státních příslušníků Velké Británie, kdy jsou jiné možnosti pro ty, kteří na území ČR pobývali, resp. mohou prokázat pobyt ke dni 31. 12. 2020. Do 31. 8. 2022 bude
nutné vyměnit si doklady.

4) Dítě, které se narodilo na území ČR matce s povoleným dlouhodobým pobytem, je pojištěnce VZP ode dne jeho narození do konce kalendářního měsíce, v němž završilo 60 dnů věku veřejné zdravotní pojištění. Pojistné za dítě hradí jeho zákonný zástupci (rodiče).

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Naprosto zásadní změny nastaly v úpravě zdravotního pojištění, proto prosím věnujte pozornost textu na, který odkazujeme.

Zákon o správních poplatcích

Přijetí žádosti občanů EU o vydání osvědčení o registraci, žádost o vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU, žádost o prodloužení pobytové karty nebo průkazu o povolení k pobytu rodinného příslušníka občana EU, žádost o vydání povolení k trvalému pobytu občana EU a jeho rodinného příslušníka nově podléhá správnímu poplatku ve výši 200,- Kč. Poplatek 200,-je třeba zaplatit i při podání žádosti o provedení změny v dokladu o pobytu občana EU nebo jeho rodinného příslušníka.

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: