Od 20. září 2023 se změnilo poskytování komplexního zdravotního pojištění cizincům v České republice

Nově si mohou žadatelé či držitelé dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu sjednat cestovní zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče s jakoukoliv pojišťovnou, která je oprávněna takové pojištění na území České republiky poskytovat (nemusí se tedy nadále jednat pouze o PVZP).

Pokud máte nyní uzavřené cestovní zdravotní pojištění s PVZP, máte právo toto pojištění vypovědět ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, tedy od zmíněného 20. 9. 2023. Nebudete však mít nárok na vrácení uhrazeného jednorázového pojistného.

Minimální limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost byl 60 000 EUR a nyní se zvyšuje na 400 000 EUR. Pokud jste si sjednali pojištění před 20.9.2023, kde je limit pojistného plnění je nižší než 400 000 EUR, se limit navýší na 400 000 EUR po třech měsících od nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy 20.12.2023).

Pojišťovna je v souvislosti s tím oprávněna upravit výši pojistného, pouze však do 1 měsíce ode dne změny. Pokud s tím jako pojistník nebudete souhlasit, máte právo pojištění vypovědět bez výpovědní doby, a to opět do 1 měsíce ode dne, kdy se o změně výše pojistného dozvíte. Ani v takovém případě ale nemáte nárok na vrácení jednorázového pojistného. Více se dozvíte ZDE nebo ZDE