Lex Ukrajina VI - Změny, které vstoupily v platnost 1. 1. 2024

Zdravotní pojištění

 1. Výše pojistného se v důsledku zvýšení minimální mzdy zvýšila na 2 552 Kč.


Byla zrušena výjimka, která umožňovala pozastavení pojištění v případě cesty na Ukrajinu na dobu 1 měsíce a déle. Nyní se na osoby s dočasnou ochranou vztahují standardní pravidla: při pobytu v zahraničí kratším než 6 měsíců je pojištěnec nadále účastníkem českého systému veřejného zdravotního pojištění, je povinen platit pojistné a plnit veškeré povinnosti dané zákonem. Podrobné informace: https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-zahranici

Prodloužení dočasné ochrany a víz strpění do 31. 3. 2025

Ze všeho nejdříve je třeba se ujistit, zda máte v ČR udělenou dočasnou ochranu či vízum strpění vydané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Dočasná ochrana je podstatně častější, má ji naprostá většina ukrajinských občanů, kteří do ČR přišli po 24. 2. 2022.

Pokud si nejste jistí, lze to rozpoznat podle kódu na vízovém štítku. Dočasná ochrana bývá vyznačena některým z následujících kódů: D/DO/číslo (667, 668, 669, 767, 768, 769, 867, 868 či 869), zcela výjimečně může být dočasná ochrana vyznačena i razítkem v pase. Vízum strpění je vyznačeno kódem: D/SD/91 (dříve D/VS/91).

 1. Prodloužení dočasné ochrany zahrnuje dva kroky:

 • Online registrace k prodloužení dočasné ochrany.

Ta již byla zahájena a potrvá do 15. 3. 2024. Oficiální podrobné pokyny v ukrajinštině:  https://frs.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Registrace-k-prodlouzeni-docasne-ochrany-UA.pdf

Odkaz na online registraci: https://frs.gov.cz/uk/registration

Registrací a rezervací termínu se vám dočasná ochrana prodlužuje do 30. 9. 2024. Do této doby je třeba dostavit se na OAMP za účelem získání nového vízového štítku (v termínu, který jste si rezervovali v rámci online registrace).

Pozor! Registrace je bezplatná, nemusíte nikomu platit „za pomoc." Pokud máte jakékoliv potíže, obraťte se na informační linku k dočasné ochraně: +420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz (komunikace v českém a ukrajinském jazyce) nebo na právní oddělení SIMI.

 • Osobní návštěva pracoviště OAMP za účelem získání nového vízového štítku.

Datum a čas si zvolíte během online registrace.

Osobní návštěvou OAMP a získáním nového vízového štítku se vaše dočasná ochrana prodlouží do 31. 3. 2025.

Seznam dokumentů, které je zapotřebí donést na OAMP, naleznete zde: https://frs.gov.cz/uk/tymchasovyy-zakhyst

 1. Pokud máte vízum strpění vydané v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, nepodává se žádost o jeho prodloužení. Toto vízum strpění bude automaticky prodlouženo dle zakona do 31. 3. 2025. Vylepení nového vízového štítku není povinné, ale pokud ho chcete získat, musíte se předem objednat k návštěvě OAMP. Termíny budou k dispozici na https://frs.gov.cz/uk od 1. 2. 2024.

Potvrzení o ubytování

Pokud k prokázání ubytování při prodloužení dočasné ochrany či oznámení změny adresy použijete formulář Potvrzení o zajištění ubytování, musí být podpis pronajímatele na něm úředně ověřen. Pronajímatel se musí osobně dostavit na kontaktní místo Czech POINT (například na České poště) a formulář podepsat před pracovníkem Czech POINTU.

Důležité! Pokud nájemní smlouvu nebo Potvrzení o zajištění ubytování nepodepsal vlastník nemovitosti, nýbrž nájemce, člen družstva, zástupce správcovské společnosti apod., pak takový dokument není dostatečný. Je třeba ještě prokázat vztah mezi podepisujícím a vlastníkem, např. předložit nájemní smlouvu mezi nimi, souhlas družstva s pronájmem bytu, plnou moc apod.

Humanitární dávka

 1. Započitatelné náklady na bydlení pro zranitelné osoby se zdvojnásobily:

 • 4 800 Kč na osobu a měsíc místo dosavadních 2 400 Kč u ostatních objektů (byty mimo evidenci, ubytovny).

 1. K žádosti je nyní třeba přiložit doklad o příjmu. Pro zaměstnané je to výplatní páska, kterou měsíčně vystavuje zaměstnavatel. Pro ty, kteří nepracují, je to čestné prohlášení (stáhněte si vzor).

 1. U otázky, zda máte zajištěno bezplatné bydlení, vyplňte údaj za měsíc předcházející měsíci podání žádosti (v lednu vyplňte údaj za prosinec atd.).

 1. K zůstatku na účtu nepřesahujícímu dvojnásobek humanitární dávky, která náleží členům domácnosti, se při posuzování žádosti nepřihlíží.

Bezplatné nouzové ubytování

 1. Nové nouzové ubytování po celé České republice přiděluje pouze KACPU v Ostravě (Dr. Malého 1356/17). Všichni, kdo takové ubytování potřebují, se tam musí dostavit osobně.

 1. Krátkodobá přístřeší pro případ, že se dostavíte mimo úřední hodiny KACPU, jsou v Ostravě (Dr. Malého 1356/17: tel. 771 288779) a v Brně (Hněvkovského 30/65 tel. 770 132 569).

 1. Pokud se potřebujete přestěhovat z jednoho nouzového ubytování do jiného (to je možné pouze ve výjimečných případech, např. pokud se zavře ubytovna a všichni se musí vystěhovat), obraťte se na nejbližší integrační centrum. V takovém případě nebo v případě, kdy je potřeba do nouzového ubytování rodičů registrovat novorozené dítě, nemusíte jezdit do Ostravy. Záležitost lze vyřešit na dálku.

 1. Pokud jste vy nebo vaši rodinní příslušníci zranitelnými osobami a ztratíte nárok na bezplatné ubytování (např. kvůli zamítnutí žádosti o dávku z důvodu dostatečného příjmu), prijdete o tento nárok navždy. Neexistuje možnost se do systému později „vrátit," pokud např. ztratíte příjem a začnete znovu pobírat dávku. Existuje možnost požádat o znovuzařazení, to však pouze v případě administrativní chyby či humanitárního důvodu, což bude dále posuzováno.

Změny ve fungování KACPU

 1. Pokud máte zajištěné ubytování v Praze nebo ve Středočeském kraji, můžete požádat o dočasnou ochranu pouze na KACPU v Praze (náměstí Organizace spojených národů 844/1). Následně se veškeré záležitosti (prodloužení dočasné ochrany, ohlášení změny adresy apod.) vyřizují na pracovištích OAMP podle mista registrace.

 2. KACPU v Jihlavě a Olomouci se stěhují a od 12. 2. 2024 budou fungovat na nových adresách.

Registrace vozidel s ukrajinskými SPZ

Občané Ukrajiny mají nově povinnost registrovat vozidlo s ukrajinskou poznávací značkou, které v ČR užívají. Registrace vozidla se provádí na úřadu obcí s rozšířenou působností, kde se nachází registr vozidel, a je zdarma.

Informace o postupu registrace naleznete na webových stránkách Ministerstva dopravy ČR: https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Registr-vozidel/Evidence-ukrajinskych-vozidel

Za používání automobilu s ukrajinskou SPZ v ČR bez registrace hrozí pokuta až 30 000 Kč.

Bezplatná nostrifikace ukrajinských dokladů o vzdělání

Od poplatků jsou nyní osvobozeni pouze ti Ukrajinci, kteří získali dočasnou ochranu před méně než 12 měsíci.


--------------------------------------------------------------------------

Изменения, которые вступили в силу 01.01.2024

Медицинское страхование

 1. Размер ежемесячного страхового взноса увеличен до 2 552 крон в связи с ростом минимальной зарплаты.

 1. Отменено исключение, позволявшее приостановить страховку при выезде в Украину на срок от 1 месяца. Теперь на людей с временной защитой распространяются стандартные правила – в общем случае нужно оплачивать страховку на протяжении первых 6 месяцев отсутствия в Чехии. Детальная информация – https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-zahranici

Продление временной защиты и виз толерантности до 31.03.2025

В первую очередь нужно разобраться, что у вас: временная защита или виза толерантности, выданная в связи с вооруженным конфликтом в Украине. Временная защита встречается гораздо чаще, ее имеет подавляющее большинство граждан Украины, прибывших в Чехию после 24.02.2022.

Если вы сомневаетесь, проверьте код на визовой наклейке. Временная защита обозначается кодом D/DO/номер (667, 668, 669, 767, 768, 769, 867, 868, 869), в исключительных случаях может иметь вид штампа в паспорте. Код визы толерантности – D/SD/91 (ранее D/VS/91).

 1. Продление временной защиты включает два шага:


Ссылка на регистрацию – https://frs.gov.cz/uk/registration

После успешной онлайн-регистрации временная защита продлевается до 30.09.2024. До этого момента нужно будет посетить отделение OAMP для получения новой визовой наклейки (день и время визита вы зарезервируете во время онлайн-регистрации).

Внимание! Регистрация на продление визы бесплатна, не нужно никому платить “за помощь”. Если возникли сложности, обращайтесь на информационную линию по вопросам временной защиты: +420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz (общение на чешском и украинском языках) или в юридический отдел SIMI.

 • Визит в отделение OAMP для получения новой визовой наклейки.

Дату и время вы выберете во время онлайн-регистрации.

После  получения новой визовой наклейки ваша временная защита будет продлена до 31.03.2025.

Список документов, которые необходимо принести в OAMP, найдете здесь – https://frs.gov.cz/uk/tymchasovyy-zakhyst

 1. Если у вас виза толерантности, выданная в связи с вооруженным конфликтом в Украине, не нужно подавать заявление на ее продление. Такие визы будут автоматически продлены по закону до 31.03.2025. Получать новую визовую наклейку не обязательно, но если вы хотите это сделать, нужно заранее записаться на прием в OAMP. Запись будет доступна на сайте https://frs.gov.cz/uk с 01.02.2024.

Подтверждение наличия жилья

Если вы используете для уведомления о смене адреса или подтверждения наличия жилья при продлении временной защиты бланк Potvrzení o zajištění ubytování, подпись владельца на нем должна быть заверена. Для этого владелец должен лично явиться на контактное место Czech POINT (например, в отделение Чешской почты) и в присутствии сотрудника подписать документ.

Важно! Если договор аренды или Potvrzení o zajištění ubytování подписал не владелец объекта, а арендатор, член дружства, представитель управляющей компании и так далее, такого документа недостаточно. Нужно подтвердить отношения между подписавшим и владельцем: например, предоставить договор аренды между ними, разрешение дружства на сдачу квартиры в аренду, доверенность и т. п.

Гуманитарное пособие (humanitární dávka)

 1. Нормативные суммы на жилье (započitatelné náklady na bydlení) для представителей льготных категорий (zranitelné osoby) увеличены вдвое:

- 6 000 крон на человека в месяц вместо 3 000 для квартир, занесенных в реестр (Evidence bytu a smluv);

- 4 800 крон на человека в месяц вместо 2 400 для остальных объектов (квартиры вне реестра, общежития).

 1. К заявке теперь нужно прикреплять подтверждение о доходах. Для работающих это výplatní páska, которую ежемесячно выдает работодатель. Для тех, кто не работает, – čestně prohlášení (скачать шаблон).

 1. На вопрос, обеспечены ли вы бесплатным жильем, отвечайте за месяц, предшествующий месяцу подачи заявки (в январе – за декабрь и так далее).

 1. Остатки на счетах, не превышающие суммарное пособие домохозяйства, умноженное на 2, не будут учитываться при рассмотрении заявки.

Бесплатное кризисное жилье (nouzové ubytování)

 1. Теперь места в бесплатном кризисном жилье по всей Чехии распределяет только KACPU в Остраве (Dr. Malého 1356/17). Все, кто нуждается в таком жилье, должны лично явиться туда, получить направление удаленно нельзя.

 1. Краткосрочное убежище для тех, кто приедет в нерабочее время KACPU, доступно в Остраве и Брно.
  Острава: Dr. Malého 1356/17, телефон 771 288 779.
  Брно: Hněvkovského 30/65, телефон 770 132 569.

 1. Если для вас актуально переселение из одного кризисного жилья в другое (возможно только в исключительных случаях, например, если общежитие закрывается и всех выселяют), обращайтесь в ближайший интеграционный центр. В этом случае, а также если нужно “вписать” новорожденного ребенка в кризисное жилье, где живут родители, ехать в Остраву не нужно – вопрос решается дистанционно.

 1. Если вы или члены вашей семьи относитесь к одной из льготных категорий и лишились права на бесплатное проживание (например, из-за отказа в пособии по причине достаточного дохода), то это право утрачивается навсегда. Нельзя “вернуться” в систему позже, если, например, уволитесь, потеряете доход и снова начнете получать пособие. Существует возможность попросить о пересмотре решения, но только в случае административной ошибки или по гуманитарным причинам.

Изменения в работе KACPU

 1. Если вы обеспечены жильем в Праге или Среднечешском крае, для получения временной защиты обращайтесь в KACPU Праги (náměstí Organizace spojených národů 844/1). Впоследствии все вопросы (продление временной защиты, уведомление о смене адреса и т. п.) решаются в отделениях OAMP по месту регистрации.

 1. KACPU в городах Йиглава и Оломоуц переезжают и с 12.2.2024 будут работать по новым адресам.

Регистрация автомобилей с украинскими номерами

Граждане Украины теперь обязаны регистрировать транспортные средства с украинскими номерными знаками, используемые в Чехии. Регистрация транспортного средства осуществляется бесплатно в офисе муниципалитета с расширенной юрисдикцией, где находится реестр транспортных средств.

Информацию о порядке регистрации найдете на сайте Министерства транспорта ЧР – https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Registr-vozidel/Evidence-ukrajinskych-vozidel

За использование автомобиля с украинскими номерами в Чехии без регистрации вы можете быть оштрафованы на сумму до 30 000 чешских крон.

Бесплатная нострификация (признание) документов об образовании

От уплаты сборов теперь освобождены только те украинцы, которые получили временную защиту менее чем 12 месяцев назад.

-----------------------------------------------------------------------------

Зміни, що набули чинності 01.01.2024

Медичне страхування

 1. Розмір щомісячного страхового внеску збільшено до 2 552 крон у зв'язку зі зростанням мінімальної зарплати.

 1. Скасовано виняток, який давав змогу призупинити страховку при виїзді в Україну на термін від 1 місяця. Тепер на людей з тимчасовим захистом поширюються стандартні правила – у загальному випадку потрібно оплачувати страховку протягом перших 6 місяців відсутності в Чехії. Детальна інформація – https://www.vzp.cz/pojistenci/cestovani-a-pobyt-v-zahranici/dlouhodoby-pobyt-v-zahranici

Продовження тимчасового захисту та віз толерантності до 31.03.2025

Перш за все потрібно з'ясувати, що ви маєте: тимчасовий захист або візу толерантності, що була видана у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні. Тимчасовий захист є більш поширеним, його має переважна більшість громадян України, які прибули до Чехії після 24.02.2022.

Якщо ви не впевнені, розібратися допоможе код на візовій наклейці. Тимчасовий захист позначається кодом D/DO/номер (667, 668, 669, 767, 768, 769, 867, 868, 869), у виключних випадках – штампом у паспорті. Код візи толерантності – D/SD/91 (раніше D/VS/91).

 1. Продовження тимчасового захисту складається з двох етапів:

 • Онлайн-реєстрація для продовження. Вона вже розпочалася і триватиме до 15 березня 2024.

Офіційні детальні інструкції українською мовою тут – https://frs.gov.cz/wp-content/uploads/2024/01/Registrace-k-prodlouzeni-docasne-ochrany-UA.pdf

Посилання на онлайн-реєстрацію – https://frs.gov.cz/uk/registration

Зареєструвавшись та забронювавши дату, ви продовжуєте свій тимчасовий захист до 30 вересня 2024 року. До цього часу вам необхідно відвідати OAMP для отримання нової візової наклейки (у дату, яку ви обрали та забронювали під час онлайн-реєстрації).

Увага! Реєстрація безкоштовна, вам не потрібно нікому платити "за допомогу". Якщо у вас виникли проблеми, звертайтеся на інформаційну лінію з питань тимчасового захисту: +420 974 801 802, ukrajina@mvcr.cz (спілкування чеською та українською мовами) або до юридичного відділу SIMI.

 • Візит до відділення OAMP та отримання нової візової наклейки.

Дату та час ви оберете під час онлайн-реєстрації.

Після особистого візиту до OAMP та отримання нової візової наклейки ваш тимчасовий захист буде продовжено до 31.03.2025.

Перелік документів, які необхідно взяти з собою до OAMP, можна знайти тут – https://frs.gov.cz/uk/tymchasovyy-zakhyst

 1. Якщо у вас віза толерантності, видана у зв'язку зі збройним конфліктом в Україні, не потрібно подавати заяву на її продовження. Ця віза буде автоматично продовжена за законом до 31.03.2025. Отримувати нову візову наклейку не обов'язково, але якщо ви бажаєте це зробити, необхідно заздалегідь записатися на прийом до OAMP. Запис буде доступний на сайті https://frs.gov.cz/uk з 01.02.2024.

Підтвердження наявності житла

Якщо ви використовуєте для повідомлення про зміну адреси або підтвердження наявності житла під час продовження тимчасового захисту бланк Potvrzení o zajištění ubytování, підпис власника на ньому має бути завірений. Для цього власник повинен особисто з'явитися на контактне місце Czech POINT (наприклад, у відділення Чеської пошти) та в присутності співробітника підписати документ.

Якщо договір оренди або Potvrzení o zajištění ubytování підписав не власник об'єкта, а орендар, член товариства, представник керуючої компанії тощо, такого документа недостатньо. Потрібно підтвердити відносини між підписантом і власником: наприклад, надати договір оренди між ними, дозвіл дружства на здачу квартири в оренду, довіреність тощо.

Гуманітарна допомога (humanitární dávka)

 1. Нормативні суми на житло (započitatelné náklady na bydlení) для представників пільгових категорій (zranitelné osoby) збільшено вдвічі:

- 6 000 крон на людину на місяць замість 3 000 для квартир, занесених до реєстру (Evidence bytu a smluv);

- 4 800 крон на людину на місяць замість 2 400 для інших об'єктів (квартири поза реєстром, гуртожитки).

 1. До заявки тепер потрібно прикріплювати підтвердження про доходи. Для тих, хто працює, це výplatní páska, яку щомісяця видає роботодавець. Для тих, хто не працює, – čestně prohlášení (завантажити шаблон).

 1. На запитання, чи забезпечені ви безоплатним житлом, відповідайте за місяць, що передує місяцю подання заявки (у січні – за грудень і так далі).

 1. Залишки на рахунках, що не перевищують сумарну допомогу домогосподарства, помножену на 2, не враховуватимуться під час розгляду заявки.

Безкоштовне кризове житло (nouzové ubytování)

 1. Тепер місця в безкоштовному кризовому житлі по всій Чехії розподіляє тільки KACPU в Остраві (Dr. Malého 1356/17). Усі, хто потребує такого житла, мають особисто з'явитися туди, отримати направлення віддалено не можна.

 1. Короткостроковий притулок на випадок, якщо ви прийдете в неробочий час KACPU знаходиться в Остраві та Брно.

Острава: Dr. Malého 1356/17, телефон 771 288 779.

Брно: Hněvkovského 30/65, телефон 770 132 569.

 1. Якщо для вас актуальне переселення з одного кризового житла в інше (можливе тільки у виняткових випадках, наприклад, якщо гуртожиток зачиняється і всіх виселяють), звертайтеся до найближчого інтеграційного центру. У цьому разі, а також якщо потрібно "вписати" новонароджену дитину до кризового житла, де мешкають батьки, їхати до Острави не потрібно – питання вирішується дистанційно.

 1. Якщо ви або члени вашої сім'ї належите до однієї з пільгових категорій і позбулися права на безоплатне проживання (наприклад, через відмову в допомозі через достатній дохід), то це право втрачається назавжди. Немає можливості "повернутися" в систему пізніше, якщо, наприклад, звільнитеся, втратите дохід і знову почнете отримувати допомогу. Можна подати заяву на поновлення, однак вона буде розглянута лише у випадку адміністративної помилки або з гуманітарних міркувань.

Зміни в роботі KACPU

 1. Якщо ви забезпечені житлом у Празі або Середньочеському краї, для отримання тимчасового захисту звертайтеся до KACPU Праги (náměstí Organizace spojených národů 844/1). Далі всі питання (продовження тимчасового захисту, повідомлення про зміну адреси тощо) вирішуються у відділеннях OAMP за місцем реєстрації.

 2. KACPU в містах Їглава та Оломоуц переїжджають і з 12.2.2024 працюватимуть на нових адресах.

Реєстрація автомобілів з українськими номерами

Громадяни України тепер зобов'язані реєструвати транспортні засоби з українськими номерними знаками, якими вони користуються на території Чеської Республіки. Реєстрація транспортного засобу здійснюється в офісі муніципалітету з розширеною юрисдикцією, де знаходиться реєстр транспортних засобів, і є безкоштовною.

Інформацію про порядок реєстрації знайдете на сайті Міністерства транспорту ЧР –  https://www.mdcr.cz/Zivotni-situace/Registr-vozidel/Evidence-ukrajinskych-vozidel

За користування автомобілем з українськими номерами в Чехії без реєстрації вас можуть оштрафувати на суму до 30 000 чеських крон.

Безкоштовна нострифікація (визнання) документів про освіту

Від сплати зборів тепер звільнені тільки ті українці, які отримали тимчасовий захист менш ніж 12 місяців тому.

Vznik materiálu byl podpořen UNHCR. / РОЗРОБКУ ЦЬОГО МАТЕРІАЛУ ПІДТРИМАЛО УВКБ ООН