Občané EU a jejich rodinní příslušníci

  • Občan Evropské unie je ten, kdo má občanství jednoho z 28 států Unie.
  • Rodinným příslušníkem občana Evropské unie je:

a) manžel/ka, registrovaný partner/ka

b) cizinec, který má s občanem Evropské unie trvalý partnerský vztah, který není manželstvím, a žije s ním ve společné domácnosti

c) dítě mladší 21 let nebo takové dítě manžela občana Evropské unie

d) rodič, jde-li o občana Evropské unie mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje

e) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské unie, pokud je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie nebo jeho manželem, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt

f) cizinec, který je rodinným příslušníkem občan EU a ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt, žil před vstupem na území s občanem Evropské unie ve společné domácnosti,

g) cizinec, který je příbuzným občana EU a je z důvodu uspokojování svých základních potřeb závislý na výživě nebo jiné nutné péči poskytované občanem Evropské unie, nebo byl na této výživě nebo jiné nutné péči závislý bezprostředně před vstupem na území ve státě, jehož je občanem, nebo ve státě, ve kterém měl povolen pobyt

h) cizinec, který je příbuzným občana Evropské unie a nedokáže se sám o sebe z vážných zdravotních důvodů bez osobní péče občana Evropské unie postarat

Právní základy občanství EU a jeho výhod

  • Od vstupu České republiky do Evropské unie představují občané EU zvláštní kategorii cizinců na území ČR, která byla zavedena do zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců. Občané EU mají spolu s jejich rodinnými příslušníky výrazně příznivější postavení než obané třetích zemí, protože se na ně vztahují svobody EU, včetně a hlavně svobody volného pohybu po území EU.

  • Zákon o pobytu cizinců v § 1 odst. 2 vymezuje pojem cizince takto: „cizincem se rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie.“ Přitom zákon zde odkazuje na definici občana EU obsaženou ve Smlouvě o Evropské unii v článku 9. Institut občanství EU je pak dále rozvinut ve Smlouvě o fungování Evropské unie v článcích 20-25.
  • V rámci svobody volného pohybu mohou občané EU společně s nejbližšími členy své rodiny volně cestovat po celé Evropské unii a stačí jim k tomu aby s sebou měli platný pas nebo průkaz totožnosti. Právo občanů EU na cestování platí bez ohledu na místo nebo důvod cesty (soukromá či služební, jako zaměstnanec, OSVČ či turista). Občané EU mají právo vstoupit a také mají právo pobývat bez formalit v kterékoliv členské zemi EU po dobu až tří měsíců. Pravidla, která platí pro rodinné příslušníky, kteří nejsou občany EU, jsou složitější v závislosti na tom, zda cestují společně s občanem EU, nebo samostatně.  Právo volného pohybu je ustanoveno i v Listině základních práv Evropské unie v článku 45.

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: