Zdravotní pojištění

Každý cizinec, který chce pobývat v ČR musí být zdravotně pojištěn.

V systému veřejného zdravotního pojištění jsou účastni:

  • občani ČR s pobytem v ČR
  • cizinci s trvalým pobytem v ČR
  • cizinci, kteří jsou zaměstnanci firmy se sídlem v ČR
  • žadatelé o mezinárodní ochranu
  • azylant, nebo doplňkář, v některých případech i cizinec s vízem strpění pobytu

Do systému veřejného zdravotního pojištění může vstoupit i osoba na základě prvku migrace v rámci EU. Cizinec z EU může být účasten veřejného zdravotního pojištění jak ze zákona z titulu zaměstnání, tak na základě evropských nařízení (např. jako OSVČ vykonávající samostatnou výdělečnou činnost pouze na území ČR, nezaopatření rodinní příslušníci osoby z EU, která v ČR pracuje, ve výjimečných případech pak i ekonomicky neaktivní osoby, které dostatečným způsobem prokážou faktické bydliště a těžiště svých zájmů v ČR, aj.). Pokud patříte do systému veřejného ZP, můžete si vybrat pojišťovnu. Kontakty na zdravotní pojišťovny v systému veřejného zdravotního pojištění najdete zde

V systému Komplexního zdravotní pojištění jsou účastni:

  • cizinci s dlouhodobým vízem nebo dlouhodobým pobytem – pokud nejsou zaměstnanci firmy se sídlem v ČR
  • cizinci s přechodným pobytem rodinného příslušníka EU.

Pojistný limit činí min. 60 000 eur. Toto pojištění je nezbytné uhradit na celou délku pobytu a musí být sjednáno pouze u pojišťovny oprávněné provozovat toto pojištění na území České republiky. V případě podání žádosti o pobyt ze zahraničí, se lze pojistit i u pojišťovny, která funguje i v ostatních členských státech EU nebo EHS a funguje ve státě, jehož je cizinec občanem či ve kterém má povolen pobyt.

Komplexní zdravotní péčí se rozumí zdravotní péče poskytnutá pojištěnému ve smluvních zdravotnických zařízeních pojistitele bez přímé úhrady nákladů na léčení pojištěným s cílem zachovat jeho zdravotní stav z doby před uzavřením pojistné smlouvy. Z tohoto pojištění nesmí být vyloučena preventivní ani dispenzární zdravotní péče ani zdravotní péče související s těhotenstvím pojištěné matky a porodem jejího dítěte. Podmínky úhrady za pojistnou událost a případné výluky z pojištění jsou předmětem smlouvy - buďte všímaví při jejím podpisu.

Každá pojišťovna má právo klienta nepojistit.

Komplexní zdravotní pojištění můžete uzavřít i těchto pojišťoven:

Maxima Slavia PVZP Ergo Uniqa

Zdravotní pojištění cizinců pro případ nutné a neodkladné péče je určeno cizincům, kteří zamýšlejí pobývat na území České republiky maximálně po dobu 90 dní a žádají o krátkodobé vízum, nebo zamýšlejí pobývat na území České republiky déle než 90 dní a žádají o dlouhodobé vízum nebo pobyt. Zároveň jej mohou využít  cizinci s přechodným pobytem. Toto pojištění je dostačující, pokud je o vízum žádáno na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí (velvyslanectví, ambasáda). Pojištění můžete uzavřít u výše zmíněných pojišťoven, nebo u AXA

Více informací zde

Useful information for foreigners

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: