O projektu

leseni_1363773630.jpg

Zahraniční zaměstnanci na trhu práce - pracovní úrazy, nemoci z povolání a diskriminace

Tisková zpráva, 25. října 2012

Co čeká mnoho cizinců na českém trhu práce? Výrazně vyšší pracovní nebezpečí, častější pracovní úrazy a s vysokou pravděpodobností i nemoci z povolání. Hrozí jim diskriminace a otrocká závislosti na zaměstnavatelích, to vše za relativní nečinnosti státu. K tomuto závěru dospěly neziskové organizace na základě individuální práce s cizinci v posledních letech. A rozhodly se nepříznivý stav věcí změnit.

Od října 2012 proto Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), ve spolupráci s Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) a Multikulturním centrem Praha (MKC) zahájilo projekt, zaměřený na rovná práva cizích pracovníků a zvýšení jejich bezpečnosti při práci.

Tématu bezpečnosti práce cizinců, metodiky jejich pracovních i pobytových práv a celkově jejich možnosti účinně využívat nástroje právního státu bylo dosud věnováno minimum pozornosti, přestože podle našich poznatků je situace alarmující. Kontrolní činnost státu se přitom ukazuje jako nedostatečná“, popisuje Pavla Hradečná, koordinátorka projektu a programová ředitelka SIMI důvody, které vedly tyto tři neziskové organizace k tomu, aby se zaměřily právě na oblast zahraniční zaměstnanosti.

Podle zkušeností neziskových organizací se cizinci pracující v České republice setkávají na trhu práce s různými formami znevýhodňování, od nedodržování pracovní doby, nižší mzdy za stejnou práci ve srovnání s majoritní populací, až po chybějící ochranné pomůcky, zcela nevyhovující hygienické podmínky (například v barvírnách či lakovnách) či v krajních případech i omezování osobní svobody. Tyto závěry potvrzuje i ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek: „Ačkoliv mají cizinci ze zákona právo na rovné zacházení, někteří z nich se setkávají s tak závažnou diskriminací, že je na místě iniciovat změny legislativy, ale i praxe odpovědných subjektů, aby se podobným jevům účinně zabránilo.“

České neziskové organizace se proto spojily se zahraničními partnery, aby se pokusily vytvořit funkční tematickou síť. Jejím prostřednictvím chtějí oslovit a zapojit klíčové hráče a odbornou veřejnost jak z České republiky, tak i ze zemí EU, ve snaze zlepšit postavení cizinců na trhu práce. K tomu bylo vytvořeno partnerství s Caritasverband für die Diezöse Osnabrück z Německa a Anti - Slavery International z Velké Británie, respektovanými organizacemi, které mají s problematikou zahraniční zaměstnanosti a bezpečnosti práce cizinců dlouholeté zkušenosti.

Téma bezpečnosti práce cizinců je v českém prostředí relativně neřešené a opomíjené, proto bude prezentováno veřejnosti také prostřednictvím odborné publikace, případových studií přímo z terénu, na speciální internetové platformě nebo za pomoci manuálu pro cizince a pomáhající profese. Neméně důležité budou i veřejné debaty, zahraniční stáže a semináře či mezinárodní konference. Snahou partnerských organizací je tak vytvořit prostor pro společenskou diskusi na téma rovných práv cizinců. S výsledky této společné iniciativy neziskového sektoru budou seznamováni i zástupci státní správy, odpovědní politici, odbory či jiné subjekty, které mohou ovlivnit českou legislativu a migrační politiku. Součástí aktivit bude i prosazování individuálních práv cizinců na trhu práce na pozadí aplikace zahraničních zkušeností. Zvláštní důraz bude kladen na ženy cizinky na trhu práce, které jsou ještě v horším postavení ve srovnání s ostatními.

Přestože se cizinci na celkové pracovní úrazovosti v České republice oficiálně podílejí necelými 3 %, lze se na základě různých šetření domnívat, že úrazovost cizinců je zřetelně vyšší a skutečných úrazů je výrazně více. Bohužel, nezřídka bývají i se smrtelnými následky. Podobnou situaci pak lze očekávat i u nemocí z povolání“, vysvětluje socioložka Marie Jelínková ze Sdružení pro integraci a migraci, proč je důležité se problematikou vážně zabývat. V této oblasti pak specifickou roli hraje i jejich omezený přístup ke zdravotnímu pojištění, kdy „ platná legislativa nutí řadu cizinců platit si pouze tzv. komerční zdravotní pojištění, které je kritizováno mimo jiné i pro množství pojistných výluk a vůbec pro celkové nastavení pravidel směrem k cizincům“, jak dodává Pavel Čižinský, advokát spolupracující s Multikulturním centrem Praha.

Neziskové organizace se zároveň v této souvislosti domnívají, že reakce státu tváří v tvář takto závažným skutečnostem není adekvátní a zvažují i stížnost k Evropské komisi například za nedostatečnou a záměrně vágní implementaci tzv. sankční směrnice a plánují v blízké budoucnosti i jiné právní kroky, které by mohly vést k lepšímu zacházení s cizinci na českém trhu práce.

Kontakty:

Mgr. Pavla Hradečná, Sdružení pro integraci a migraci, mail hradecna@refug.cz,

Mgr. Marie Jelínková, Ph.D., Sdružení pro integraci a migraci, mail marie.jelinkova@email.cz

JUDr. Martin Rozumek, Organizace pro pomoc uprchlíkům, mail martin.rozumek@opu.cz,

Mgr. Pavel Čižinský, Multikulturní centrum Praha, mail pavel.cizinsky@post.cz

esf-logova-rada_1391089338.jpg