Pro cizince

V rámci projektu Zahraniční zaměstnanci na trhu práce, jsme pro Vás připravili informační letáky v tištěné i elektronické verzi ve třech jazykových mutacích – v českém, ruském a anglickém jazyce, a to proto, aby byl jejich obsah dostupný co největšímu počtu osob z řad cizinců a cizinek. Letáky informují cizince a cizinky o podmínkách zaměstnávání a rizicích nelegální práce.

Jejich prostřednictvím se Sdružení pro integraci a migraci, Organizace pro pomoc uprchlíkům a Multikulturní centrum Praha pokoušejí pomoci cizincům dosáhnout účinnějšího prosazování práv na trhu práce v České republice.

Naše zkušenosti totiž ukazují, že cizinci mají na trhu práce specifické problémy ve srovnání s českými zaměstnanci, ať už jde o vymáhání řádné mzdy, uznávání vzdělání či o nedodržování elementárních pravidel bezpečnosti práce.Často se dostávají do obtíží kvůli příliš úzké vazbě mezi pracovním povolením a pobytem, čehož využívají někteří neféroví zaměstnavatelé. Varující je i situace v oblasti nucené práce a nucené kriminality, která s trhem práce velmi úzce souvisí. I obětem této trestné činnosti se projekt věnuje a prostřednictvím informační letákové kampaně se snaží je oslovit s nabídkou právní pomoci.

Velkou pozornost pak věnujeme cizinkám, protože jejich postavení na českém trhu práce je ještě obtížnější. Z našeho pohledu patří cizinky do zvláště zranitelné podskupiny, která je vystavována větší diskriminaci na trhu práce a násobnému riziku sociálního vyloučení.

Velmi oceníme pomoc při šíření těchto informačních materiálů. I díky vám se nám tak může podařit alespoň trochu vyrovnat pokřivené vztahy na trhu práce a pomoci konkrétním osobám bránit svá práva.

Letáky ke stažení: