Povolení k zaměstnání

Zákon stanoví, kteří cizinci potřebují povolení k zaměstnání.

Toto povolení k zaměstnání se vyžaduje pro všechny pracovněprávní vztahy ve smyslu zákoníku práce vykonávané Vámi na území ČR, tj. pracovní poměr, dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, a to i tehdy, pracujete-li současně např. na základě pracovní smlouvy a DPP, nebo dvou pracovních smluv atd.

Povolení k zaměstnání potřebujete pokud:

a) pobýváte na území ČR na základě krátkodobého víza a chcete pracovat (max. do 3 měsíců)

b) jste svým zahraničním zaměstnavatelem usazeným mimo území EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska  vyslán k výkonu práce do ČR

c) pobýváte na území ČR na základě povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání a chcete pracovat nebo jste společníkem, členem nebo statutárním orgánem obchodní společnosti nebo družstva a současně zde pracujete

d) chcete dělat „sezónní práci“ max. 6 měsíců v roce

e) pracujete jako stážista v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli v ČR (max. 6 měsíců)

f) jste žadatelem o mezinárodní ochranu a v řízení o udělení mezinárodní ochrany jste 12 měsíců

g) bylo Vám uděleno vízum strpění

h) je Vám max. 26 let a jste zaměstnán příležitostnými pracemi v rámci výměny mezi školami

ch) je to na základě platné mezinárodní smlouvy

Povolení k zaměstnání NEPOTŘEBUJETE, pokud jste státním příslušníkem EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska nebo na území České republiky pobýváte např. na základě:

a) trvalého pobytu

b) přechodného pobytu rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska (i ti, co mají podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska)

c) povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny s cizincem, který pobývá na území na základě povolení k dlouhoodbému pobytu, azylu či doplňkové ochrany; d) udělení azylu či doplňkové ochrany

e) jste duchovním církve nebo náboženské společnosti registrovaných v ČR

f) jste vyslán na území ČR svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy s českou právnickou nebo fyzickou osobou, výlučně za účelem zvyšování si dovedností a kvalifikace potřebných k výkonu své práce u tohoto zahraničního zaměstnavatele mimo území ČR

g) povolení k dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu EU h) povolení k dlouhodobému pobytu za účelem ochrany na území podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky

ch) povolení k zaměstnání nepotřebujete ani v tom případě, pokud jste absolventy české střední nebo vyšší odborné školy nebo vysoké školy anebo pokud se v ČR soustavně připravujete na budoucí povolání atd.

Základní podmínkou pro vydání povolení k zaměstnání je situace na trhu práce a okolnost, že se jedná o volné pracovní místo, které s ohledem na požadovanou kvalifikaci nebo dočasný nedostatek volných pracovních sil nelze obsadit jinak. O povolení k zaměstnání je třeba požádat na krajské pobočce úřadu práce, v jejímž obvodu budete pracovat.

Povolení k zaměstnání je platné pouze pro konkrétního zaměstnavatele (který je uveden v rozhodnutí) a pro konkrétní druh a místo výkonu pracovního místa (pokud chcete pracovat pro jednoho zaměstnavatele na dvou pracovních pozicích, potřebujete pak pro každou pracovní pozici zvláštní povolení k zaměstnání; pokud chcete vykonávat stejnou pracovní pozici ještě pro jiného zaměstnavatele, musíte mít nové povolení k zaměstnání).

Povolení k zaměstnání je nepřenosné(nemůže ho využít jiná osoba) a vydává se na dobu určitou, maximálně na 2 roky.O vydání povolení k zaměstnání můžete žádat opakovaně.

Postup při vyřizování povolení k zaměstnání

Povolení k zaměstnání lze vyřídit i před příjezdem do ČR. Povolení k zaměstnání si můžete vyřídit buď Vy sami, nebo ho za Vás může vyřídit zaměstnavatel či jiný zplnomocněný zástupce. Při zastoupení je třeba udělit tomu, kdo Vás bude zastupovat, plnou moc.

Žádost o povolení k zaměstnání obsahuje:

 • Vaše identifikační údaje(jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, státní občanství, rodné číslo(pokud Vám bylo přiděleno) nebo datum a místo narození, bydliště)
 • adresu v zemi trvalého pobytu a adresu pro doručování zásilek
 • číslo cestovního dokladu a název orgánu, který cestovní doklad vydal
 • identifikační údaje budoucího zaměstnavatele (název, adresu, identifikační číslo)
 • druh práce
 • místo výkonu práce a dobu, po kterou budete zaměstnání vykonávat
 • případně další údaje nezbytné pro výkon zaměstnání

Přílohy k žádosti:

 • fotokopie stránky cestovního dokladu obsahující Vaše základní identifikační údaje
 • vyjádření zaměstnavatele, že cizince zaměstná
 • úředně ověřená kopie dokladu o profesní způsobilosti pro obor, ve kterém budete na území ČR pracovat (výuční list, maturitní vysvědčení, diplom o ukončení vysokoškolského studia apod.)

Přílohy, které jsou v cizích jazycích, můžete předložit v originálním znění nebo jejich úředně ověřené kopie spolu s jejich úředním překladem do českého jazyka.

Doklady osvědčující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání musí být někdy superlegalizovány (popř. opatřeny apostilou)a nostrifikovány.

Superlegalizace a apostila ověřují skutečnost, že listina byla vydána kompetentním orgánem určitého cizího státu. Ověřuje se tedy pravost úředního razítka a podpisu na listině, nikoliv obsah listiny samotné.

Nostrifikace osvědčuje odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání.

Správní poplatek za žádost o vydání povolení k zaměstnání činí 500,- Kč.

Platnost povolení k zaměstnání zaniká:

 • uplynutím doby, na kterou bylo vydáno
 • skončením zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení k zaměstnání vydáno
 • uplynutím doby, na kterou Vám byla vydána zaměstnanecká karta či  povolení k pobytu, nebo
 • pokud zaměstnanecká karta či povolení k pobytu Vám nebudou uděleny nebo vydány, budou zrušeny nebo zaniknou z jiných důvodů.

Povolení k zaměstnání Vám může krajská pobočka úřadu práce rozhodnutím odejmout, vykonáváte-li zaměstnání v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání, nebo jestliže Vám bylo vydáno na základě Vámi uvedených nepravdivých údajů.

Povolení k zaměstnání lze prodloužit pouze s přihlédnutím k situaci na trhu práce. Krajská pobočka úřadu práce při posuzování Vaší žádosti o prodloužení povolení k zaměstnání vychází z toho, zda v daném okamžiku eviduje uchazeče o zaměstnání, pro které by Vaše dosavadní pracovní místo bylo vhodné.

Správní poplatek za žádost o prodloužení povolení k zaměstnání činí 250,- Kč.