Karta vnitropodnikově převedeného zaměstnance

 • nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR (oprávnění k pobytu a zaměstnání v jednom)
 • opravňuje Vás k pobytu delšímu než 90 dnů
 • jen pro manažery, specialisty nebo zaměstnané stážisty, kteří jsou převedeni z korporace mimo EU do pobočky v ČR

Kdo může žádat

pokud jste cizinec ze třetí země a současně nejste:

 • rodinným příslušníkem občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska;
 • nemáte podanou žádost o přechodný pobyt rodinného příslušníka občana EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska;
 • dále viz ust. § 42k odst. 6 zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců

Kde žádost podat:

 • na zastupitelském úřadu v zemi původu (pokud jste státním příslušníkem státu, který je uveden ve vyhlášce č.429/2010 Sb., můžete žádost podat i v jiném státě) - vždy nutno sjednat termín předem
 • u Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (ve výjimečných případech)

Podmínky pro vydání

 • vyplněný formulář
 • cestovní doklad
 • doklad o zajištění ubytování (nájemní smlouva nebo potvrzení o ubytování)
 • 1 fotografie
 • doklad o cestovním zdravotním pojištění (doložíte až před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí karty na dobu od Vašeho vstupu na území ČR do doby, než budete zaměstnán)
 • vysílací dopis (musí být originál)
 • doklad o tom, že jste byl/a v obchodní korporaci bezprostředně před vnitropodnikovým převedením zaměstnán/a po dobu nejméně 6 měsíců
 • doklad o spřízněnosti subjektů, mezi kterými máte být vnitropodnikově převeden/a
 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadována
 • doklad prokazující splnění podmínek pro výkon regulovaného povolání, pokud se o regulované povolání jedná
 • u stážisty - doklad prokazující vysokoškolské vzdělání a dohodu o odborné přípravě

na požádání:

 • doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • lékařskou zprávu, že netrpíte závažnou nemocí

Lhůta pro vydání

90 dnů ode dne podání žádosti

 • pracovat můžete ode dne vydání potvrzení o splnění podmínek pro vydání karty Ministerstvem vnitra

Správní poplatek

 • přijetí žádosti 2.500,-Kč

Neudělení karty

 • pokud je Vaše žádost o kartu zamítnuta, můžete do 15 dnů ode dne doručení zamítavého rozhodnutí podat odvolání ke Komisi pro rozhodování ve věcech cizinců prostřednictvím Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra
 • pokud ani pak není Vaší žádosti vyhověno, můžete se obrátit se žalobou na soud

Doba platnosti a možnosti prodloužení karty

Platnost

 • u manažera a specialisty max. 3 roky
 • u stážisty max. 1 rok

Prodloužení karty

 • nejdříve 120 dnů a nejpozději poslední den platnosti karty
 • obdobné náležitosti, jako při podání žádosti o kartu
 • manažer, specialista-max. 3 roky (po třech letech již není možné prodloužit)
 • stážista-max. 1 rok (po roce již není možné prodloužit)

V době rozhodování o prodloužení karty po skončení její dosavadní platnosti, můžete na území ČR pobývat i pracovat

Praktické informace pro cizince

Newsletter

Máte zájem o naše aktivity? Nechcete přehlédnout akce, které pořádáme? Přihlašte se k odběru našeho newsletteru: